Unia Europejska

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2019/2020

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Socjologia (stacjonarne II st.)

Szczegóły
Kod DU-SC-1
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów Socjologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku socjologia, zakończone dyplomem magistra po II roku studiów.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA - Dwuletnie studia kończące się uzyskaniem tytułu magistra socjologii. O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom licencjata lub magistra – po każdym kierunku studiów. Oferujemy ciekawy program kształcenia umożliwiający zdobycie pogłębionej, aktualnej wiedzy z zakresu socjologii realizowany przez wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. Absolwent studiów socjologicznych będzie posiadać dobrą orientację w teoretycznym i metodologicznym dorobku dyscypliny, pozwalającą dostrzegać, rozumieć  wyjaśniać i przeciwdziałać aktualnie istniejącym problemom społecznym. Nacisk na łączenie wiedzy teoretycznej i kompetencji praktycznych umożliwi absolwentom socjologii elastyczne przystosowywanie się do wymagań zmieniającego się i wymagającego rynku pracy. Studenci kierunku Socjologia II stopnia mogą wybierać spośród dwu specjalności: Socjologia polityki i problemów społecznych i Socjologia mediów. Wybór specjalności następuje na pierwszym roku studiów.

Studia oferują następujące specjalności:

Socjologia zmiany społecznej – studenci tej specjalności zdobędą wiedzę o naszej codzienności w globalizującym się świecie, poznają sposoby, w jakie ludzie radzą sobie w świecie niepewności i ciągłej zmiany. Sięgając do teorii, wyników badań polskich i zagranicznych oraz prowadząc własne badania, będą szukać odpowiedzi na takie pytania jak: 1) Skąd biorą się nierówności społeczne? Jakie są szanse na wyjście z ubóstwa? Kto odnosi sukces w życiu? 2) W jaki sposób zmieniające się współczesne rynki pracy wpływają na życie w mikro- i makroskali? 3) Dokąd ludzie emigrują? Jakie są zyski i koszty emigracji? 4) Jak Internet zmienia nasze życie? 5) Jak zmienia się życie rodzinne, sposób odżywiania, moda, czas wolny? 6) Co obecnie powoduje rozczarowanie grup i jednostek? 7) Jak „przeciętny obywatel” może wpływać na decyzje rządzących? Jak rządzący wpływają na zachowania i potrzeby „szarego obywatela”? 8) Absolwenci znajdują zatrudnienie w administracji, organizacjach pozarządowych, w ośrodkach badawczych (np. CBOS, Kantar), firmach zajmujących się reklamą (zwłaszcza społeczną), w działach HR, jako specjaliści we wdrażaniu programów społecznych (np. Unii Europejskiej).

Socjologia mediów – studenci tej specjalności zdobędą wiedzę o roli mediów w życiu człowieka współczesnego, mechanizmach funkcjonowania mediów, ich wpływie na życie społeczne i zmiany kulturowe. Poznają konsekwencje niespotykanej w dziejach ekspansji mediów i problemy etyczne związanym z tym zjawiskiem. Będą mieli okazję zgłębiać zagadnienia związane z warsztatem pracy dziennikarza, tworzeniem wizerunku publicznego oraz elementy public relations. W ramach specjalności studenci poznają najczęściej stosowane metody badania mediów i ich oddziaływania, w tym metody socjologii wizualnej, a także zdobędą umiejętność badania odbioru mediów, docierania z określonym przekazem do potencjalnych odbiorców i oddziaływania przekazu medialnego.


O przyjęcie na ten kierunek ze specjalnością mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia - po każdym kierunku studiów.

Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen obejmujący:
- Średnią ocen uzyskanych na studiach I stopnia,
- Ocenę na dyplomie licencjata (czyli ocena końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia)

Miejsce na  liście  rankingowej  jest  wyznaczane,  zgodnie  z  następującym algorytmem:
W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr
gdzie:
W – suma wyników (max 5 punktów), 
wd – ocena  końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia,
wśr – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.