Unia Europejska

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2019/2020

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika (stacjonarne II st.) - specjalność: Edukacja zdalna i grafika komputerowa

Szczegóły
Kod DU-PE-N-EZG
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku pedagogika, zakończone uzyskaniem dyplomu magistra po drugim roku studiów.

Opis specjalności:

Edukacja zdalna i grafika komputerowa - absolwent specjalności uzyskuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne, łączące nauki humanistyczne i społeczne z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jest to innowacyjny kierunek przygotowujący do zawodu metodyka i koordynatora kształcenia komplementarnego oraz projektanta multimedialnych materiałów edukacyjnych. Przystępność treści i form kształcenia czyni specjalność atrakcyjną także dla osób odnajdujących się w naukach humanistycznych i społecznych. Doskonała wiedza i przygotowanie z zakresu kształcenia zdalnego będzie atutem na dynamicznie rozwijającym się tradycyjnym i cyfrowym rynku pracy. Zajęcia specjalnościowe obejmują m. in. zagadnienia z obszaru projektowania i organizacji kształcenia online, komunikacji w środowisku zdalnym, tworzenia materiałów multimedialnych i graficznych (w tym grafiki 2D i 3D, animacji komputerowej, aplikacji edukacyjnych, projektowania edukacyjnych gier komputerowych) a także innowacyjnych narzędzi i treści e-learningowych (social learning, m-learning, grywalizacja itp.). Treści kształcenia zawierają aktualne zagadnienia komunikacyjne, informatyczne, projektowe i programistyczne, niezbędne do sprawnego poruszania się w środowisku sieci, mediów społecznościowych i platform cyfrowych. Na absolwenta oczekują atrakcyjne miejsca pracy w zawodach m.in. (przykłady): projektanci grafiki i aplikacji multimedialnych (numer kwalifikacji zawodowej wg rozporządzenia MRPiPS z dn. 07.08.2014 r. nr 2166), metodyk edukacji na odległość (235103), metodyk multimedialny (235104), pedagog multimedialny (235108), specjalista do spraw technologii informatyczno-komunikacyjnych (25), w tym: projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komunikacyjnych (251302), specjalista do spraw rozwoju stron internetowych (251303).


O przyjęcie na ten kierunek ze specjalnością mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach, na których osiągnęli efekty kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych.

Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen obejmujący:
- Średnią ocen uzyskanych na studiach I stopnia,
- Ocenę na dyplomie licencjata (czyli ocena końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia)

Miejsce na  liście  rankingowej  jest  wyznaczane,  zgodnie  z  następującym algorytmem:
W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr
gdzie:
W – suma wyników (max 5 punktów), 
wd – ocena  końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia,
wśr – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.