Unia Europejska

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2019/2020

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne II st.)

Szczegóły
Kod DU-EP-1
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, zakończone dyplomem magistra sztuki po II roku studiów.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA - Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych II stopnia to dwuletnie stacjonarne studia drugiego stopnia (dzienne uzupełniające) zakończone dyplomem magistra. Studiujący ma do wyboru dwie ścieżki kompetencyjne realizowane w ramach modułu artystycznego, który umożliwia maksymalny rozwój umiejętności plastycznych i zdolności artystycznych lub modułu  arteterapeutycznego, który rozbudowuje warsztat umiejętności pedagogiczno-wychowawczych o techniki arteterapeutyczne i elementy socjoterapii, rozwijając umiejętność pracy z grupą. Absolwent uzyskuje umiejętności artystyczne, wiedzę przedmiotową oraz kompetencje społeczne, które w pełni umożliwiają podejmowanie przez niego zadań wymagających kreatywności i zdecydowania. Jest przygotowany do prowadzenia indywidualnej działalności twórczej jako artysta, do pracy i zarządzania w instytucjach organizacji życia kulturalnego i promocji sztuki oraz do pracy na rynku artystycznym, a także do indywidualnej działalności pedagogicznej, terapeutycznej czy usługowej (warsztaty plastyczne i rozwojowe, arteterapia).

Studia oferują możliwość studiowania w ramach Specjalności Artystycznej:

Program specjalności ukierunkowany jest na spersonalizowany rozwój osobowości studenta, zarówno w odkrywaniu i rozwijaniu własnego potencjału twórczego (artystycznego i/bądź pedagogiczno-wychowawczego), jak też odkrywaniu i budowaniu własnej ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego. Dlatego w kształceniu tak silny nacisk kładziemy na partnerskie i zindywidualizowane relacje ze studentem, zarówno w przygotowaniu pedagogicznym, jak i rozwoju artystycznym, na zasadzie relacji mistrz – uczeń w pedagogice i sztuce, budując elastyczny i nakierowany na indywidualny rozwój zestaw przedmiotów: pogłębiających rozumienie sztuki w widzeniu artystycznym, czy warsztat pedagogicznych umiejętności wychodzących naprzeciw cyfrowej współczesności w metodyce nauczania nowych mediów. Indywidualizm kształcenia realizuje się także w możliwości wyboru między dwoma modułami zajęciowymi, poszerzającymi w wybranym przez studenta obszarze jego profesjonalne kompetencje.
Moduł Artystyczny, poszerzając program specjalności o sztukę w przestrzeni publicznej (np. graffiti, mural, performance), sztukę nowych mediów i współczesne działania artystyczne (instalacje audiowizualne, intermedia, land art itp.).
Moduł Arteterapeutyczny rozbudowuje warsztat umiejętności pedagogiczno-wychowawczych o zaawansowane techniki arteterapeutyczne i elementy socjoterapii, rozwijając umiejętność pracy z grupą i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi, zwłaszcza na gruncie współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych i społecznych, z wykorzystaniem terapeutycznego oddziaływania poprzez sztukę i stymulowania plastycznej ekspresji twórczej. Program specjalności umożliwia uzyskanie umiejętności i kompetencji artysty wizualnego oraz kontynuację kształcenia pedagogicznego w zakresie nauczania plastyki.

UWAGA - uruchomienie poszczególnych modułów jest uzależnione od ilości kandydatów przyjętych na studia.


O przyjęcie na ten kierunek ze specjalnością mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach artystycznych lub pokrewnych.

Podstawą kwalifikacji są:
- Punktu uzyksane w trakcie autoprezentacji kandydata
- Średnią ocen uzyskanych na studiach I stopnia,
- Ocenę na dyplomie licencjata (czyli ocena końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia)

Miejsce na  liście  rankingowej  jest  wyznaczane,  zgodnie  z  następującym algorytmem:
W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr + wa2
gdzie:
W – suma wyników (max 5 punktów), 
wd – ocena  końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia,
wśr – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia,
wa2 – liczba punktów (0 - 5) uzyskanych w ramach autoprezentacji kandydata i analizy teczki jego prac.

AUTOPREZENTACJA KANDYDATA:
W tym etapie rekrutacja nastepuje rozmowa kwalifikacyjna połącznona z przeglądem prac plastycznych kandydata (prace kandydat przynosi w dniu egzaminu). Zestaw prac przedstawiony do podczas autoprezentacji ma pokazać obszar zainteresowań.
Zestaw prac przedstawiony do oceny powinien składać się z około 10 rysunków z natury*, wykonanych w dowolnej technice oraz, w zależności od zainteresowań kandydata, do 10 prac malarskich lub graficznych, fotograficznych czy filmowych.
Przegląd odbywa się w obecności kandydata. Ten etap ma na celu zorientowanie się jakie są zainteresowania, obszary działań, przebieg dotychczasowej edukacji, predyspozycje artystyczne i intelektualne kandydata. Komisja bierze pod uwagę umiejętność warsztatową o zdolność wyrażania myśli środkami plastycznymi.
Pozytywna ocena podczas autoprezentacji kandydata jest warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania kwalifikacyjnego (czyli konkuru obejmującego ocenę z dyplomu licencjata oraz średnią ocen ze studiów I stopnia).

*wyrażenie "z natury" oznacza zarówno martwą naturę, jak również pejzaż, portret, a także postać we wnętrzu