Unia Europejska

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2019/2020

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika specjalna (stacjonarne jednolite magisterskie)

Szczegóły
Kod DM-PC-1
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów Pedagogika specjalna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 5 lat
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie średnie
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna trwają 5 lat (10 semestrów) i przygotowują do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i edukacji włączającej

Studia przygotowują:

 • pedagogów specjalnych – nauczycieli specjalistów do pracy w placówkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego

oraz (w zależności od wybranej specjalności):

 • nauczycieli do pracy na wszystkich etapach edukacyjnych w placówkach specjalnych w odniesieniu do podstawy programowej dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną (specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną)
 • nauczycieli zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego oraz specjalnego (w zależności od wybranej specjalności)
 • wychowawców do pracy w placówkach resocjalizacyjnych

Kandydaci przyjęci na studia podlegają kwalifikacji na specjalności w trakcie studiów. Na studiach stacjonarnych są planowane do uruchomienia następujące specjalności:

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - absolwenci przygotowani będą do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, wieloprofilowej terapii oraz metodyki kształcenia specjalnego i rehabilitacji. Będą potrafili przeciwdziałać marginalizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, przedstawiać ich potrzeby, możliwości i ograniczenia.

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu - absolwenci przygotowani będą do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: medycznych i psychologicznych podstaw zaburzeń specyfiki funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, metod terapii autyzmu, diagnozy funkcjonalnej oraz konstruowania i realizacji  indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Logopedia - absolwenci zdobędą wiedzę w zakresie pedagogicznych, psychologicznych, medycznych i lingwistycznych podstaw dziedziny zajmującej się zaburzeniami w językowym porozumiewaniu się, poznają normy rozwoju mowy, będą potrafili rozpoznać nieprawidłowości w tym zakresie oraz realizować profilaktykę logopedyczną. Otrzymają wiedzę na temat różnych form patologii mowy (uwzględniającą wiedzę dotycząca zaburzeń wymowy) oraz stanów opóźnionego rozwoju mowy, opanują umiejętności praktyczne w zakresie: prowadzenia logopedycznych badań przesiewowych, diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami wymowy (dyslalii) oraz zajęć mających na celu likwidowanie trudności w czytaniu i pisaniu (pozostających w związku z zaburzeniami mowy), zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii osób z zaburzeniami w komunikacji językowej pochodzenia mózgowego, (np. z dyzartrią, afazją, spektrum autyzmu oraz z zaburzeniami sprzężonymi), obwodowego (np. zaburzeń będących skutkiem uszkodzeń narządu słuchu lub zmian w narządzie głosu) oraz środowiskowego. Zdobędą więc kwalifikacje z zakresu diagnozowania logopedycznego, programowania terapii oraz jej realizacji u osób z poważnymi zaburzeniami w komunikacji językowej o różnorodnej etiologii i patomechanizmie oraz otrzyma wstępne przygotowanie do prowadzenia wczesnej interwencji logopedycznej. Będą posiadać umiejętności przeprowadzania diagnozy różnicowej. Poznają także sposoby rozpoznawania dysfagii (zaburzeń w połykaniu) i postępowania terapeutycznego w tych przypadkach, czyli problematykę włączoną w zakres kompetencji logopedy w krajach Unii Europejskiej.  Absolwenci zostaną przygotowani do usprawniania osób w różnym wieku: od noworodkowego po wiek starczy. Będą posiadać umiejętności współpracy w tym zakresie z innymi specjalistami: lekarzami, psychologami, fizjoterapeutami, itp. Po ukończeniu studiów absolwenci  posiadać będą przygotowanie do zajmowania stanowiska logopedy w placówkach oświatowych: w przedszkolach, także specjalnych; w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, także specjalnych oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych. Absolwenci mogą być również zatrudnieni w resorcie służby zdrowia po ukończeniu studiów podyplomowych specjalizacyjnych w zakresie neurologopedii albo surdologopedii. Mogą również podjąć pracę w instytucjach dydaktyczno-badawczych, zajmujących się upowszechnianiem i rozwijaniem wiedzy logopedycznej oraz w radiu, telewizji i w ośrodkach kultury.

Pedagogika resocjalizacyjna - absolwenci przygotowani będą do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i zagrożonymi nieprzystosowaniem społecznym zarówno w instytucjach zamkniętych jak i środowisku otwartym. Uzyskają wiedzę z zakresu teorii dewiacji społecznych, prawnych, organizacyjnych i społeczno-kulturowych podstaw pracy resocjalizacyjnej, umiejętność diagnozowania różnorodnych form nieprzystosowania społecznego oraz projektowania i realizacji wieloaspektowych oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych. Po ukończeniu studiów  absolwenci przygotowani będą do pracy w charakterze nauczyciela wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, do pracy w sądzie w charakterze kuratorów sądowych, w placówkach wsparcia dziennego,  świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w strukturach pomocy społecznej jako koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, jako pedagodzy ulicy i pedagodzy rodzinni oraz w policji i zakładach karnych.

Surdopedagogika - absolwenci przygotowani będą do prowadzenia zajęć  z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu. Uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: audiologii i technicznych środków korekcyjnych, psychologii dziecka z wadą słuchu, surdologopedii, polskiego języka migowego (PJM) oraz metodyki kształcenia specjalnego i rehabilitacji słuchu i mowy. Będą potrafili przeciwdziałać marginalizacji osób niesłyszących/głuchych, słabosłyszących, przedstawiać ich potrzeby, możliwości i ograniczenia.

Terapia pedagogiczna - absolwenci przygotowani będą do pracy z osobami (uczniami) z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią). Po ukończeniu studiów absolwenci  posiadać będą wiedzę na temat uwarunkowań specyficznych trudności w uczeniu się oraz umiejętność diagnozowania specyficznych trudności edukacyjnych, opracowywania i realizowania indywidualnych programów terapeutycznych. Po ukończeniu studiów absolwenci  posiadać będą przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej na stanowisku nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne tj. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach realizujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Tyflopedagogika - absolwenci przygotowani będą do prowadzenia zajęć z osobami niewidomymi i słabowidzącymi w różnym wieku. Uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.:  psychologii osób z niepełnosprawnością wzroku, funkcjonalnej oceny ich potrzeb i możliwości, orientacji przestrzennej i samodzielnego przemieszczania się , rehabilitacji wzroku słabowidzących, brajla i technologii wspomagających edukację i rehabilitację, adaptacji otoczenia fizycznego i materiałów edukacyjnych oraz metodyki kształcenia specjalnego. Będą potrafili  wspierać osoby z niepełnosprawnością wzroku i reprezentować ich interesy, aby przeciwdziałać marginalizowaniu tych osób.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - absolwenci przygotowani będą do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, uzyskają kompetencje w zakresie profilaktyki, wieloprofilowej diagnozy, rehabilitacji oraz wspomagania rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub z zaburzeniami rozwojowymi w tym m. in. z dysfunkcją wzroku, słuchu, ruchu, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego i zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Po ukończeniu studiów absolwenci  posiadać będą przygotowanie pedagogiczne do pracy w charakterze terapeuty – pedagoga specjalnego w zespołach wczesnego wspomagania, placówkach wczesnej interwencji oraz w zakresie opieki nad małym dzieckiem (żłobki, centra wsparcia rodziny).

 


Wynik rekrutacyjny jest wyliczany na podstawie wyników uzyskanych na świadectwie dojrzałości (max. 800 punktów):

1. W przypadku kandydatów legitymujących się tzw. "nową maturą" (od 2005r.)  przeliczenie punktów odbywa się z łącznych wyników uzyskane na egzaminie maturalnym pisemnym na poziomie bądź podstawowym bądź też rozszerzonym z następujących przedmiotów:

 • język polski;
 • język obcy;
 • jeden z grupy przedmiotów wskazanych przez kandydata z grupy: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

Przelicznik dla każdego przedmiotu:
1% poziom podstawowy = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty
1% poziom rozszerzony = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty

Wynik z egzaminu maturalnego pisemnego z języka obcego zdawanego na poziomie dwujęzycznym jest traktowany jak wynik z matury na poziomie rozszerzonym, przy czym wynik procentowy z poziomu dwujęzycznego transformuje się na wynik z poziomu rozszerzonego według wzoru:
R = 4/3 x D
gdzie:
R – wynik procentowy z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym,
D – wynik procentowy z egzaminu maturalnego na poziomie dwujęzycznym.
Otrzymany w ten sposób wynik procentowy R nie może przekroczyć 100%, jeżeli jest wyższy, to przyjmuje on wtedy wartość 100%

2. W przypadku kandydatów legitymujących się "starą maturą" (do 2004r.) przeliczenie wyników ze świadectwa dojrzałości odbywa się na podstawie ocen z części pisemnej i/lub ustnej egzaminu dojrzałości. Kandydat w formie deklaracji wskazuje cztery rożne egzaminy z przedmiotów, które powinny stać się podstawą kwalifikacji.

Oceny z egzaminów maturalnych transformuje się na punkty rekrutacyjne następująco:

ocena

liczba punktów rekrutacyjnych
do 1991 roku po 1991 roku
6   200
5 200 180
4 160 150
3 80 100
2   60

3. W przypadku kandydatów legitymujących się "międzynarodową maturą" (dyplom International Baccalaureate) przeliczenie punktów odbywa się na postawie łącznych wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym na poziomie bądź SL bądź HL z następujących przedmiotów:

 • języka polskiego;
 • języka obcego;
 • jednego z pozostałych przedmiotów wskazanego przez kandydata spośród zdawanych na maturze.

Punkty z poszczególnych egzaminów zdawanych w ramach "międzynarodowej matury: transformuje się na punkty przeliczeniowe następująco:

Liczba punktów IB

Poziom
SL HL
7 100 200
6 85 170
5 71 142
4 57 114
3 42 84
2 28 56
1 14 28

4. W przypadku kandydatów legitymujących się "europejską maturą" (dyplom European Baccalaureate) podstawą kwalifikacji są łączne wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z następujących przedmiotów:

 • języka polskiego;
 • języka obcego;
 • jednego z pozostałych przedmiotów wskazanego przez kandydata spośród zdawanych na maturze.

Punkty egzaminu EB transformuje się na punkty przeliczeniowe następująco:

Liczba punktów EB Odpowiednik wyniku dla „nowej matury”
9,00 – 10,00 100 %
8,00 – 8,95 90 %
7,00 – 7,95 75 %
6,00 – 6,95 60 %
5,00 – 5,95 45 %
4,00 – 4,95 30 %

Dodatkowy przelicznik, tak jak dla „nowej matury” na poziomie rozszerzonym, uzyskuje się dla przedmiotów zdawanych na „maturze europejskiej” (EB)  na poziomach zaawansowanym (dla języków obcych poziom dwujęzyczny) oraz rozszerzonym, czyli takich których liczba godzin w tygodniu w trakcie nauki wynosiła:

Przedmiot Liczba godzin Poziom
język polski (ojczysty) 4+3 Rozszerzony
języki obce   3+3 Dwujęzyczny
3 przez 7 lat Rozszerzony
4 przez 5 lat Rozszerzony
pozostałe przedmioty  5+3 Zaawansowany
od 4 do 5 Rozszerzony

5. W przypadku kandydatów legitymujących się maturą zagraniczną przeliczenie wyniku ze świadectwa dojrzałości odbywa się indywidualnie na podstawie średniego wyniku ze wszystkich egzaminów zdawanych w ramach matury zagranicznej. Kandydatów posiadających maturę zagraniczną prosimy o kontakt z naszym biurem rekrutacji, tel. 22 589 36 78 (w godzinach pracy) lub pod adresem: rekrutacja@aps.edu.pl