Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zaawansowana grafika komputerowa i multimedialna

Szczegóły
Kod ZP-ZGK
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 60
Czas trwania 1 rok
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (12.12.2018 11:56 – 15.09.2019 12:00)

Charakterystyka studiów podyplomowych:

Cel kształcenia:

 • nabycie umiejętności w zakresie zaawansowanej grafiki komputerowej
 • poszerzenie i rozwijanie kompetencji kreatywnej pracy plastycznej (tworzenie projektów plastycznych i projektowanie graficzne)
 • doskonalenie umiejętności pracy z kamerą cyfrową i montażu materiałów filmowych

Możliwości zatrudnienia: 

 • projektowanie i wykonywania grafiki komputerowej, projektowanie wizualne, montaż cyfrowy sieciami komputerowymi, szkolenia branżowe, ect.

Kontynuacja kształcenia:

certyfikacje w zakresie obsługi oprogramowania graficznego, administrowania

Efekty kształcenia:

 • Zaawansowana znajomość programów komputerowych: do tworzenia grafiki komputerowej, tworzenia animacji komputerowej, filmowego montażu cyfrowego 
 • Słuchacz potrafi samodzielnie projektować i realizować w postaci grafiki komputerowej procesy komunikacji wizualnej 
 • Słuchacz potrafi samodzielnie wykonać zaprojektowaną przez siebie koncepcję graficzną w zindywidualizowany, zachowujący specyficzną dla niego wrażliwość estetyczną, sposób przy pomocy właściwego oprogramowania graficznego

Kierownik studiów podyplomowych: dr Zbigniew Wałaszewski    e-mail: zw@aps.edu.pl 

Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (średnio co 2 tygodnie) w Instystucie Edukacji Artystycznej przy ul. Spiskiej 16.

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2019 - zapraszamy do zarejestrowania się w IRK i skladania dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty, liczy się kolejność złożenia dokumentów).

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa:

- zaliczenie przedmiotów objętych programem,

- uiszczenie całości czesnego.

Plan studiów:

Pełna nazwa przedmiotu

Kod jednostki

Łączny wymiar  godzin

Forma zaliczenia

Liczba punktów ECTS

Forma zajęć i liczba godzin

Sem. I

Sem. II

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

Animacja komputerowa I

10030000

60

ZAL-OCENA

15

 

60

 

 

Rejestracja audiowizualna i montaż cyfrowy

10030000

30

ZAL-OCENA

6

 

30

 

 

Projektowanie graficzne wspomagane komputerowo

10030000

30

ZAL-OCENA

9

 

30

 

 

Animacja komputerowa II

10030000

60

EGZ

15

 

 

 

60

Grafika rastrowa z obróbką zdjęć

10030000

30

ZAL-OCENA

6

 

 

 

30

Projektowanie komunikacji wizualnej wspomagane komputerowo

10030000

30

EGZ

9

 

 

 

30

w semestrze:

 

 

 

 

0

120

0

120

RAZEM

 

240

 

 

120

120

ŁĄCZNIE

 

240

 

60

240

Czesne 1680 zł za semestr.

Wymagania wobec kandydatów:

 

a) ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie,

 

b) udokumentowana znajomość grafiki komputerowej i multimedialnej w stopniu co najmniej dobrym (np. ukończenie studiów podyplomowych Grafika Komputerowa i Multimedialna, studiów na kierunku przewidującym rozszerzone zajęcia z grafiki komputerowej itp.).

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

 • Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).
 • Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Ośrodku.

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia studiów wyższych,
 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość grafiki komputerowej i multimedialnej w stopniu co najmniej dobrym
 • 1 podpisana, aktualna fotografia - rejestrując się w IRK kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych nie ma legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności za studia do pobrania z systemu IRK po zarejestrowaniu się na studia.

 

Dokumenty będzie można składać osobiście lub nadsyłać pocztą (jeżeli pocztą, to tylko kopia dyplomu) na adres: 

 

 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 Ośrodek Studiów Podyplomowych

 ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

 Ośrodek Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.