Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin

Szczegóły
Kod ZP-WWD
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów Pedagogika specjalna
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 50
Czas trwania 1,5 roku
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁYCH DZIECI ZE ZŁOŻONYMI ZABURZENIAMI ORAZ WSPIERANIE ICH RODZIN

Studia kwalifikacyjne.

Planowany czas trwania: październik 2019 - marzec 2021.

3 semestry, 90 punktów ECTS, 455 godzin dydaktycznych.

Kierownik studiów: Dr Grażyna Walczak (email: grawal@aps.edu.pl).

 

Cel kształcenia

 

Zgodnie z biopsychospołeczną koncepcją niepełnosprawności i standardami Unijnymi celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wielospecjalistycznego, kompleksowego i ciągłego wspomagania rozwoju  małego dziecka w wieku o-7 lat zagrożonego  niepełnosprawnością lub z wieloraką złożoną niepełnosprawnością oraz przygotowanie do udzielania wsparcia rodzinie tego dziecka w środowisku lokalnym. 

 

 

Kwalifikacje

 

Absolwent studium uzyska kwalifikacje  w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju / wczesnej interwencji  i będzie mógł podjąć pracę  jako:

 

1. pedagog specjalny, terapeuta, specjalista  wczesnego wspomagania rozwoju/wczesnej interwencji  w :

 

 • Ośrodkach wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju
 • Specjalistycznych poradniach: np. rehabilitacji, zaburzeń i wad rozwojowych, dziennych ośrodkach  dla dzieci z  zaburzeniami  rozwoju psychoruchowego,
 • W innych placówkach  realizujących wczesne wspomaganie (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola)

 

2. nauczyciel,  specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka o zaburzonym rozwoju (placówki edukacyjne realizujące wczesne wspomaganie (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, szkoły)

 

3. opiekuna-wychowawca – specjalista wczesnej interwencji/ wspomagania rozwoju małego dziecka z zaburzeniami w rozwoju  (kluby malucha, żłobki, ośrodki opieki małego dziecka)

 

 

Podstawy prawne kwalifikacji

Są to studia interdyscyplinarne - kwalifikacyjne; prowadzone są zgodnie z:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. (Dz U.2019,poz,1450)

   1.Art. 127 ust. 5-10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U z 2017 poz. 59 ze zm.)

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (DZ. U. 2017, poz. 1575)

3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017, poz. 1635)

4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U.2017 r. poz.1712)

5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 z dn. 31.08, poz 1643

   6. Ustawą o  opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 roku.

 

Możliwości zatrudnienia absolwentów studiów

 • Ośrodki wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju
 • Specjalistyczne poradnie: np. rehabilitacji, zaburzeń i wad rozwojowych, dziennych ośrodkach  dla dzieci z  zaburzeniami  rozwoju psychoruchowego,
 • W innych placówkach  realizujących wczesne wspomaganie (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola)
 • Placówki edukacyjne realizujące wczesne wspomaganie (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, szkoły)-
 • Kluby malucha, żłobki, ośrodki opieki małego dziecka                        

 

Absolwent nabędzie kompetencje umożliwiające:

 • Podejmowanie działań umożliwiających wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych;
 • Prowadzenie kompleksowej, wieloprofilowej diagnozy potrzeb i możliwości dziecka i jego rodziny;
 • Opracowywanie indywidualnych wieloprofilowych  programów z uwzględnieniem europejskich standardów i podejmowania skutecznych oddziaływań terapeutycznych w stosunku do małych dzieci z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych. 
 • Udzielać  różnych form wsparcia rodziny w procesie usprawniania dziecka w tym prawidłowej pielęgnacji dziecka i kształtowania pozytywnych relacji rodzic - dziecko oraz pozostali członkowie rodziny.
 • Organizowanie i prowadzenie placówek, zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wspierania jego rodziny w ramachskoordynowanych działań medycznych , psychopedagogicznych oraz społeczno - socjalnych.
 • Kreowanie i udzielanie różnych form wsparcia rodziny w procesie usprawniania dziecka z tym prawidłowej pielęgnacji dziecka i kształtowania pozytywnych relacji rodzic - dziecko oraz pozostali członkowie rodziny.

 

Poza świadectwem ukończenia studiów absolwent otrzyma:

·   certyfikat I stopnia VIT /Wideotrening Komunikacji/,

·   zaświadczenie ukończenia kursu I stopnia SI uprawniające do zgłoszenia się na kurs II stopnia SI

·  certyfikat ukończenia szkolenia I sopnia w zakresie wykorzystania elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami  komunikacji językowej

 

Studia nie dają kwalifikacji pedagogicznych.

 

Koszt studiów: 1800 zł za semestr

 

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2019 r., osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i złożenie kompletu dokumentów: podanie wygenerowane z IRK, 2 egz umowy o warunkach studiowania i odpłatności, kopię dyplomu (oryginał do wglądu) i 1 zdjęcie.

 

 

Planowane terminy zjazdów dla XIV edycji semestr zimowy (piątki od 15.00):

 • 25,26,27 października
 • 22,23,24 listopada
 • 6,7,8 grudnia
 • 24,25,26 stycznia
 • 28,29 lutego , 1 marca

 

Wymagania wstępne:

Ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister) w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, pracy socjalnej, fizjoterapii, rehabilitacji medycznej lub innej dziedziny uprawniającej do pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi (wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje nauczycielskie pozwoli uzyskać kwalifikacje specjalistyczne; wykształcenie wyższe bez kwalifikacji nauczycielskich pozwoli udoskonalić warsztat pracy z małym dzieckiem)

Oczekiwane kompetencje  kandydata - wiedza  z zakresu podstaw pedagogiki  i psychologii rozwojowej oraz wskazane jest tez doświadczenie w pracy z dzieckiem.

 

Plan studiów:

 

Pełna nazwa przedmiotu

Łączny wymiar  godzin

Forma zaliczenia

Liczba punktów ECTS

Forma zajęć i liczba godzin

Sem. I

Sem. II

Sem. III

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

I BLOK BIOPSYCHOSPOLECZNEE PODSTAWY WSPOMAGANIA ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawy pedagogiki specjalnej

5

zal

2

5

 

 

 

 

 

Dydaktyka specjalna 1

15

ZAL OCENA

2

 

 

5

10

 

 

Dydaktyka specjalna 2

15

ZAL OCENA

2

 

 

 

 

5

10

Propedeutyka wczesnego wspomagania rozwoju

5

zal

1

5

 

 

 

 

 

Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i klinicznej dziecka

15

ZAL-OCENA

4

10

5

 

 

 

 

Wybrane zagadnienia psychiatrii dziecięcej

15

ZAL

2

15

 

 

 

 

 

Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii oraz  patologii układu nerwowego

10

ZAL-OCENA

3

10

 

 

 

 

 

Pielęgnacja dziecka z wielorakimi zaburzeniami

10

ZAL-OCENA

3

 

10

 

 

 

 

Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii układu wzroku

10

ZAL-OCENA

4

 

 

7

3

 

 

Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii układu słuchu

10

ZAL-OCENA

4

7

3

 

 

 

 

II BLOK RODZINA Z DZIECKIEM O ZABURZONYM ROZWOJU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzina z dzieckiem o zaburzonym rozwoju

10

ZAL-OCENA

3

5

5

 

 

 

 

Modele i formy wspierania rodziny w ramach wwr.

10

ZAL

2

 

 

 

10

 

 

Coaching we wczesnym wspomaganiu rozwoju

10

ZAL

2

 

 

 

10

 

 

III BLOK METODY DIAGNOZY I TERAPII W PROCESIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostyka w pedagogice specjalnej

15

ZAL OCENA

2

 

 

5

10

 

 

Diagnostyka w pedagogice specjalnej

15

ZAL OCENA

2

 

 

 

 

5

10

 Metody wczesnego wykrywania zaburzen rozwoju dziecka

10

ZAL-OCENA

3

 

 

5

5

 

 

Diagnoza funkcjonalna wzroku i terapii widzenia

15

ZAL-OCENA

4

 

 

5

10

 

 

Diagnoza funkcjonalna słuchu i terapia słuchu

20

ZAL-OCENA

4

 

 

5

15

 

 

Diagnoza funkcjonalna  rozwoju komunikacji i kompetencji społecznych

15

ZAL-OCENA

4

 

 

 

 

5

10

Metoda VIT - poprawa komunikacji

20

ZAL-OCENA

5

 

 

 

 

5

15

Ocena funkcjonalna rozwoju psychoruchowego

15

ZAL-OCENA

4

 

 

5

10

 

 

Metoda integracji sensorycznej SI

40

ZAL-OCENA

6

 

 

 

 

30

10

Metody wspomagania rozwoju psychoruchowego

10

ZAL-OCENA

2

 

 

 

10

 

 

Zabawa i zabawki w procesie wczesnego wspomagania rozwoju

5

ZAL

1

 

 

 

 

 

5

IV BLOK  KONSTRUOWANIE PROGRAMÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstruoawanie indywidualnych planów rozwoju                      i programów terapeutycznych dla dziecka i rodziny - 1

5

ZAL

2

 

 

5

 

 

 

Konstruoawanie indywidualnych planów rozwoju                      i programów terapeutycznych dla dziecka i rodziny - 2

10

ZAL-OCENA

3

 

 

 

 

 

10

Aranżacja przestrzeni terapeutycznej

5

ZAL

2

 

 

 

 

 

5

Podstawy prawne organizowania i prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju

5

ZAL

1

 

 

 

 

 

5

V BLOK PRAKTYKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarium - 1

3

ZAL

2

 

3

 

 

 

 

Seminarium - 2

12

ZAL

3

 

 

 

 

 

12

wizyty studyjne -hospitacje

20

ZAL

2

 

 

 

 

 

20

Praktyka asystencka w placówkach wczesnej intrerwencji i wczesnego wspomagania rozwoju

40

ZAL

3

 

 

 

40

 

 

Praktyka indywidualna w placówkach wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju - 1

50

ZAL

4

 

 

 

50

 

 

Praktyka indywidualna w placówkach wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju - 2

70

ZAL

7

 

 

 

 

 

70

w semestrze:

 

 

 

57

26

42

183

50

182

RAZEM

360

 

 

83

225

232

ŁĄCZNIE Z PRAKTYKAMI

540

 

100

540

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Ośrodku.

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
 • 1 podpisana, aktualna fotografia - rejestrując się w IRK kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych nie ma legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności za studia wydrukowane z systemu IRK po zarejestrowaniu się na studia.

 

Dokumenty będzie można składać osobiście lub nadsyłać pocztą (jeżeli pocztą, to tylko kopie dyplomu) na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Ośrodek Studiów Podyplomowych

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Ośrodek Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.

 

 

7.