Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie - w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, w tym z zaburzeniemi ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem

Szczegóły
Kod ZP-WIP
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów Pedagogika specjalna
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Limit miejsc 60
Czas trwania 1,5 roku
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (12.12.2018 11:56 – 31.10.2019 12:00)

Wczesna  interwencja - pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem 

 

Czas trwania studiów: trzy semestry

Limit miejsc: 30

Planowany termin uruchomienia studiów: I zjazd 19-20 października 2019 r., osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i złożenie kompletu dokumentów: podanie wygenerowane z IRK, 2 egz umowy o warunkach studiowania i odpłatności, kopię dyplomu (oryginał do wglądu) i 1 zdjęcie.

Cel kształcenia:przygotowanie kadr do realizacji zadań z zakresu kompleksowego-wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub /i  z niepełnosprawnością  w systemie edukacji oraz opieki zdrowotnej.

Kwalifikacje

Kwalifikacje do pracy w zakresie wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju oraz opieki nad małym dzieckiem  w placówkach:

Podstawy prawne kwalifikacji:

1) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. (Dz U.2019,poz,1450)

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635), 

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1412),

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r., poz.1575)

5)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591, z 2018 r. poz. 1647 oraz z 2019 r. poz. 323),

6)  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45, poz. 235),

7) Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. 2016 poz. 1860) oraz Uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"(M.P. 2016 poz. 1250).

8) Zgodnie z warunkami kontraktowania usług – świadczeń medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie rehabilitacji medycznejdzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym w tym dotyczącej koordynowanej opieki nad dzieckiem, koordynowanej opieki nad osobami z autyzmem.

 

Kwalifikacje do pracy w zakresie wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju oraz opieki nad małym dzieckiem w placówkach:

1)     na stanowisku pedagoga specjalnego- terapeuty w:

-    ośrodkach wczesnej interwencji, specjalistycznych poradniach: rehabilitacji, zdrowia psychicznego, zaburzeń i wad rozwojowych, dziennych ośrodkach rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,

2)  na stanowisku pedagoga specjalnego, specjalisty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w:

-    placówkach edukacyjnych realizujących wczesne wspomaganie (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, szkoły)

-    wiodących ośrodkach koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych

3) na stanowisku pedagoga małego dziecka, w tym dziecka z zaburzeniami w rozwoju (kluby maluchy, żłobki, ośrodki opieki małego dziecka)

 

Uzyskane kompetencje w zakresie:

 • wielospecjalistycznej, kompleksowej diagnozy funkcjonalnej małego dziecka w wieku 0 -7 lat zagrożonego niepełnosprawnością lub z wieloraką złożoną niepełnosprawnością, realizacji programów wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania
 • opracowania wieloprofilowego programu wspomagania rozwoju i rehabilitacji dziecka w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym z wielorakimi niepełnosprawnościami w tym ze spektrum autyzmu;
 • wsparcie rodziny w wychowaniu i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, opieki nad małym dzieckiem oraz w stymulacji rozwoju psychoruchowego;
 •  organizacji placówek wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania oraz innych form wsparcia rodziny;
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pediatrycznej.

 

 Absolwent kierunku pedagogika specjalna, studia podyplomowe uzyskuje kompetencje w zakresie:

 • wielospecjalistycznej, kompleksowej, ciągłej pomocy w zakresie diagnozy i rehabilitacji dziecka małego w wieku 0 - 7 lat zagrożonemu niepełnosprawnością lub z wieloraką złożoną niepełnosprawnością,
 • realizacji programów wczesnego wspomagania z wykorzystaniem elementów metod integracji percepcyjno-motorycznych oraz psychopedagogicznych
 • profilaktyki zaburzeń rozwojowych u dziecka w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym,
 • wspieranie i wspomagania rodziny wychowaniu i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • opieki nad małym dzieckiem oraz  stymulacji rozwoju psychoruchowego
 • organizacji placówek wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania,
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pediatrycznej.

 

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do pełnienia funkcji nauczyciela w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju .

Jest przygotowany do prowadzenia zajęć w grupach zróżnicowanych, indywidualizowania zadań i dostosowywania metod i treści do potrzeb i możliwości uczniów. Absolwent posiada stosowną wiedzę i umiejętności prowadzenia badań w zakresie pedagogiki specjalnej. Umie projektować ścieżkę własnego rozwoju, potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, ma umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych, też kierowniczych. Absolwent ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działań zawodowych, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych. Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru badań naukowych. Absolwent jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym, wyraża gotowość do podejmowania wyzwań zawodowych, odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela.

 

Wymagania wstępne:

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie).

 

Warunki studiowania: zjazdy sobotnio-niedzielne co 2 tygodnie (soboty: 10.00-18.00, niedziele 8.30-16.00)

 

Wysokość czesnego: czesne za jeden semestr 2 250,00zł

 

Kierownik: dr Radosław Piotrowicz rpiotrowicz@aps.edu.pl

 

Plan studiów:

 

Pełna nazwa przedmiotu

semestr

Łączny wymiar  godzin

Forma zal.

Liczba punktów ECTS

Forma zajęć i liczba godzin

wyk

ćw.

konw

Pedagogika specjalna

I

5

ZAL

1

5

   

Dydaktyka specjalna

I

30

ZAL

4

30

   

Diagnostyka w pedagogice specjalnej

I

30

ZAL

4

30

   

Pediatryczna opieka nad dzieckiem w wieku niemowlęcym

I

20

EGZ

2

20

   

Neuropsychologia kliniczna

I

20

EGZ

2

   

20

Neurologia dziecięca

I

20

EGZ

2

20

   

Genetyczne zespoły zaburzeń

I

10

ZAL

1

   

10

Psychiatria dziecięca

I

20

ZAL

1

   

20

Fizjoterapia pediatryczna

I

10

ZAL

1

10

   

Pierwsza  pomoc przedmedyczna pediatryczna

I

15

EGZ

1

 

15

 

Modele i standardy wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji

I

5

ZAL

1

5

   

Psychologiczno-pedagogiczne uwarunkowania rozwoju małego dziecka w procesie uczenia się- Mechanizmy uczenia si ę

I

30

EGZ

4

30

   

Psycholingwistyka rozwojowa - kształtowanie mowy i języka dzieci

I

10

ZAL

2

 

10

 

Metody neurofizjologiczne oraz techniki pielegnacji w rehabilitacji dziecięcej

II

30

ZAL-OCENA

4

 

30

 

Ergoterapia- terapia ręki w rozwoju małego dziecka

II

20

ZAL

2

   

20

Niewerbalne metody komunikacji w rehabilitacji małego dziecka

II

20

ZAL

2

 

20

 

Wczesna interwencja logopedyczna

II

20

ZAL-OCENA

2

   

20

Audiologia pedagogiczna i techniczne środki korekcyjne

II

10

EGZ

1

10

   

Ocena funkcjonalna słuchu małego dziecka

II

15

ZAL

2

 

15

 

Metodyka zajęć stymulacyjno-kompensacyjnych z dzieckiem z wadą słuchu

II

15

ZAL

2

 

15

 

Anatomia, fizjologia i patologia układu wzrokowego

III

10

EGZ

1

10

   

Funkcjonalna ocena wzroku małego dziecka

III

15

ZAL

2

 

15

 

Rehabilitacja wzroku małego dziecka

III

15

ZAL

2

 

15

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu

III

50

EGZ

4

 

50

 

Metodyka wspomagania rozwoju integracji percepcyjno-motorycznej

III

30

ZAL

2

 

30

 

Diagnoza funkcjonalna sprawności percepcyjno-motorycznych i poznawczych dziecka małego oraz w wieku przedszkolnym

II

40

ZAL

3

 

40

 

Diagnoza funkcjonalna rozwoju emocjonalnego, społecznego i komunikacji dziecka małego oraz w wieku przedszkolnym

II

40

ZAL

2

 

40

 

Metodyka zajęć muzyka i ruch w procesie wspomagania rozwoju małego dziecka

II

10

ZAL

1

 

10

 

Metoda werbo-tonalna we wspomaganiu rozwoju niemowląt

III

20

ZAL

1

 

20

 

SensoPaka- program stymulacji rozwoju dziecka ze sprzężoną niepełnospranością

III

15

ZAL

1

   

15

Zabawa- programy wspomagania rozwoju dziecka  małego i w wieku przedszkolnym

III

20

ZAL

1

 

20

 

Psychopedagogiczne metody wspomagania rozwoju małego dziecka 

III

20

ZAL

1

 

20

 

Klucz do uczenia się - program wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

III

20

ZAL

1

 

20

 

Metodyka konstruowanie indywidualnych planów rozwoju dziecka oraz programów terapeutycznych

III

20

ZAL

2

 

20

 

Metodyka wsparcie rodziny we wczesnej interwencji terapeutycznej

III

30

ZAL

2

 

30

 

Prawne podstawy organizacji i zarządzania placówkami zdrowia publicznego oraz poradnictwa psychopedagogicznego  rodziny

III

5

ZAL

1

5

   

Studium przypadku- indywidualna praca z dzieckiem i rodziną- praktyka

III

60

ZAL-OCENA

3

60

   

Praktyka asystencko-pedagogiczna  w palcówkach wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania

III

60

ZAL

3

 

60

 

Praktyka asystencko-pedagogiczna  w palcówkach wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania

III

60

ZAL

3

   

60

 

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (oryginał do wglądu),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia,
 • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności pobrane z systemu IRK po zarejestrowaniu się na studia.

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

·         Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

·         Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Ośrodku.

Dokumenty można składać osobiście lub nadsyłać pocztą (jeżeli pocztą, to tylko kopię dyplomu) na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Ośrodek Studiów Podyplomowych

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Ośrodek Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.