Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Usprawnianie dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością

Szczegóły
Kod ZP-UDS
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów Pedagogika specjalna
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 1,5 roku
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (12.12.2018 11:56 – 15.09.2019 12:00)

Charakterystyka i uprawnienia studiów podyplomowych:

Studia Podyplomowe z zakresu usprawniania dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością są efektem współpracy APS z partnerem holenderskim  w ramach programu „Przygotowanie kadr do pracy z dziećmi ze sprzężonymi upośledzeniami w Polsce” i uwzględnia doświadczenia holenderskie odnośnie kształcenia kadr do pracy z dziećmi najciężej uszkodzonymi.

Celem Studiów jest  wszechstronne, specjalistyczne przygotowanie kadr do pracy z dziećmi najciężej uszkodzonymi z licznymi dysfunkcjami. Założeniem jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające diagnozowanie, racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych działań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych  w stosunku  do tych dzieci i ich rodziców. Wymaga to przybliżenia słuchaczom problematyki dziecka z  wielorakimi niepełnosprawnościami w sposób kompleksowy uwzględniający:

  • uwarunkowania medyczne, psychologiczne, środowiskowe,
  • wszechstronną diagnozę,
  • terapię ogólną i swoistą ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasady postępowania terapeutycznego, budowę programów oraz  metody terapii/rehabilitacji (wspólne i swoiste),
  • wczesne wspomaganie  jako warunek skutecznego działania.

Poruszane są także zagadnienia związane z systemem opieki, wychowania i nauczania dzieci niepełnosprawnych.

Nowatorskim rozwiązaniem  studiów jest wprowadzenie bloków tematycznych w miejsce dotychczasowych  przedmiotów. Opracowywane zagadnienia  ujmuje się  więc całościowo, wszechstronnie. Każdy temat w danym bloku tematycznym  analizowany jest z punktu widzenia różnych specjalistów zajmujących się dzieckiem.      

Absolwenci  wyposażeni  są w kompetencje umożliwiające im zarówno prawidłowe postawienie diagnozy funkcjonalnej dziecka ze sprzężoną niepełnosprawnością, jak i pracę z nim w oparciu o opracowany indywidualny program terapeutyczny.

Kierownik studiów podyplomowych : dr Stefan Przybylski

e-mail: drstefan@aps.edu.pl

Czas trwania studiów podyplomowych : 3-semestry - 350 godzin.

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2019 r., osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i złożenie kompletu dokumentów: podanie wygenerowane z IRK, 2 egz umowy o warunkach studiowania i odpłatności, kopię dyplomu (oryginał do wglądu) i 1 zdjęcie.

PLAN  STUDIÓW  PODYPLOMOWYCH

 (BLOKI  TEMATYCZNE)

 

Blok I 

NORMA    I   PATOLOGIA  FUNKCJONOWANIA  PSYCHORUCHOWEGO DZIECKA

( 60 godzin – zal. + egz.)

 

Blok  II

DIAGNOZA   CAŁOŚCIOWA   DZIECKA   ZDROWEGO I  NIEPEŁNOSPRAWNEGO   (  90 godzin – zal. + egz)

 

 Blok III

WCZESNA  INTERWENCJA  I  TERAPIA  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  ( 110 godzin – zal. + egz.)

 

Blok IV 

SYSTEM  OPIEKI ,  WYCHOWANIA  I  NAUCZANIA DZIECI  NIEPEŁNOSPRAWNYCH    (10 godzin – zal.)

 

Blok V

PRAKTYKA  ( 80 godzin zal.)

PRACA  DYPLOMOWA  – ( ocena )

 

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa: Po realizacji każdego bloku tematycznego słuchacze zdają egzamin (łącznie trzy – I , II i  III blok). Warunkiem zakończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej.

 

Wymagania wobec kandydatów:

Ukończone studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) z zakresu pedagogiki specjalnej, pedagogiki lub innego kierunku studiów z zaświadczeniem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych.

Dotychczasowe doświadczenie w pracy z dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością, potrzeba uzupełnienia kwalifikacji zawodowych.

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Ośrodku.

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
  • 1 podpisana, aktualna fotografia - rejestrując się w IRK kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych nie ma legitymacji.
  • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności za studia wygenerowane z systemu IRK po zarejestrowaniu się na studia.

 

Dokumenty będzie można składać osobiście lub nadsyłać pocztą (jeżeli pocztą, to tylko kopię dyplomu) na adres: 

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Ośrodek Studiów Podyplomowych

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Ośrodek Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.

 

Częstotliwość organizowania zjazdów:

15 sesji 3-dniowych

a)  8 pierwszych zjazdów: piątek (po południu), sobota i niedziela;

b)  7 kolejnych zjazdów: czwartek (po południu), piątek i sobota.