Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Surdopedagogika

Szczegóły
Kod ZP-SUR
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów Pedagogika specjalna
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 60
Czas trwania 1,5 roku
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (12.12.2018 11:56 – 15.09.2019 12:00)

Surdopedagogika

 

Poziom kształcenia: podyplomowe Forma studiów: niestacjonarne
 
Czas trwania: 3 semestry (październik 2019 - marzec 2021)
 
Kierownik studiów podyplomowych: dr hab., prof. Małgorzata Kupisiewicz

e-mail: mkupisiewicz@aps.edu.pl

Cel kształcenia:

Uzyskanie kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącymi i słabosłyszącymi.

Podstawy prawne kwalifikacji:

 • Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131).
 • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia24 sierpnia marca 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
  (Dz .U. z 2017r. Nr 50 poz. 1575 z 2 póź. zmianami).

 

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2019 r., osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i złożenie kompletu dokumentów: podanie wygenerowane z IRK, 2 egz umowy o warunkach studiowania i odpłatności, kopię dyplomu (oryginał do wglądu) i 1 zdjęcie 

 

Wykładowcy

Kadrę stanowią nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Akademii Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, lekarze z Instytutu Matki i Dziecka, rehabilitanci z Instytutu Fizjologii i Patologii słuchu w Kajetanach, a także  z instruktorzy i terapeuci metody integracji sensorycznej, metody werbotonalnej, doświadczeni lektorzy i tłumacze Polskiego Języka Migowego.

 

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • aktywna obecność na zajęciach,
 • oddanie prac pisemnych, np. opracowanie scenariuszy zajęć praktycznych z dziećmi, opracowanie pomocy dydaktycznych, rozkładu materiałów,
 • uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z poszczególnych przedmiotów,
 • zaliczenie praktyk objętych planem studiów,
 • zdanie egzaminu końcowego.

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent ma opanowaną wiedzę i umiejętności w zakresie: audiologii i technicznych środków korekcyjnych (zna typy uszkodzenia słuchu, ich etiologię i powiązania z innymi chorobami i zaburzeniami; zna urządzenia diagnozujące i wspomagające słyszenie,) psychologii dziecka z wadą słuchu i umie ją zastosować w procesach edukacji, wychowania i rehabilitacji; posługiwania się alternatywnymi metodami komunikowania się z dzieckiem z wadą słuchu w tym PJM; surdologopedii; dydaktyki wczesnoszkolnej (szkoły specjalnej, dydaktyki pracy w internacie dla dzieci z uszkodzonym słuchem oraz organizacji czasu wolnego; stosowania specjalnych metod korekcyjno-kompensacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży słabosłyszących i niesłyszących.

Możliwość zatrudnienia absolwentów studiów:

- Absolwent Studiów podyplomowych z zakresu Surdopedagogiki dla pedagogów i nauczycieli posiada kwalifikacje surdopedagoga do zajmowania stanowiska zgodnego z wcześniej zdobytymi kwalifikacjami pedagogicznymi

- wychowawcy w internacie

- nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

- nauczyciela wychowania przedszkolnego

- nauczyciela przedmiotu nauczania na poziomie szkoły podstawowej i ponad podstawowej

- nauczyciela zawodu w:

 •   Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych dla dzieci i młodzieży słabosłyszących;
 •   Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych dla dzieci i młodzieży niesłyszących
 •   Specjalnych specprzedszkolach, szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu
 •   Specjalistycznych poradniach dla dzieci z wadą słuchu (w tym PZG)

 

Czesne: 2100 za semestr.

 

Plan studiów:

 

Pełna nazwa przedmiotu

Łączny wymiar godzin

Forma zaliczenia

Forma zajęć i liczba godzin

Sem. I

Sem. II

Sem. III

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

Pedagogika specjalna

10

ZAL

10

 

 

 

 

 

Surdopedagogika

10

ZAL-OCENA

10

 

 

 

 

 

Podstawy fonetyki i ortofonii

20

ZAL-OCENA

10

10

 

 

 

 

Elementy neurofizjologii dziecięcej

20

ZAL

10

10

 

 

 

 

Nauka o języku

15

ZAL-OCENA

5

10

 

 

 

 

Psychopedagogiczne podstawy rozwoju osób z wadą słuchu

20

EGZ

10

10

 

 

 

 

Audiologia pedagogiczna i techniczne środki korekcyjne

25

EGZ

 

 

10

15

 

 

Metodyka wychowania przedszkolnego dziecka z wadą słuchu

30

EGZ

 

 

15

15

 

 

Stymulacja operacyjnego rozumowania dziecka z wadą słuchu

15

ZAL-OCENA

 

 

15

 

 

 

Logorytmika

5

ZAL

 

5

 

 

 

 

Metodyka edukacji wczesnoszkolnej uczniów słabosłyszących  i niesłyszących

30

EGZ

 

 

15

15

 

 

Rehabilitacja osób z niepełnosprawnościa sprzężoną

5

ZAL

 

 

 

 

5

 

Podstawy wczesnej rewalidacji małego dziecka z wadą słuchu

10

ZAL-OCENA

 

 

 

10

 

 

Metodyka kształcenia w klasach wyższych szkoły podstawowej uczniów słabosłyszących i niesłyszących

10

ZAL

 

 

 

 

10

 

Surdologopedia

25

EGZ

15

10

 

 

 

 

Emisja głosu

10

ZAL

 

10

 

 

 

 

Rewalidacja indywidualna z reedukacją dzieci z wadą słuchu

20

ZAL-OCENA

 

 

 

 

10

10

Elementy terapii integracji sensorycznej

10

ZAL

 

 

 

 

10

 

Polski Język Migowy (PJM)

45

EGZ

 

15

 

15

 

15

Rehabilitacja osób z implantem  ślimakowym

10

ZAL_OCENA

 

 

 

 

 

10

Egzamin końcowy

5

EGZ

 

 

 

 

 

5

Praktyka asystencko-pedagogiczna  w palcówkach

150

ZAL

 

 

 

 

 

 

 

350

 

70

80

55

70

35

40

RAZEM

 

 

150

125

75

ŁĄCZNIE Z PRAKTYKAMI

500

 

350

Wymagania wobec kandydatów:

a)  ukończone studia zawodowe lub magisterskie (licencjat lub magister) na kierunkach pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia i inne.

b)  posiadanie przygotowania pedagogicznego

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Ośrodku.

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
 • 1 podpisana, aktualna fotografia - rejestrując się w IRK kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych nie ma legitymacji.
 • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności za studia wygenerowane z systemu IRK po zarejestrowaniu się na studia.

 

Dokumenty będzie można składać osobiście lub nadsyłać pocztą (jeżeli pocztą, to tylko kopię dyplomu) na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Ośrodek Studiów Podyplomowych

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Ośrodek Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.