Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studium coachingu

Szczegóły
Kod ZP-STC
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów Psychologia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 60
Czas trwania 1 rok
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Cele studiów i efekty kształcenia:

Celem studiów doskonalących jest rozwój kompetencji społecznych i profesjonalnych pozwalających zbudować relację służącą osobistemu i zawodowemu rozwojowi klienta.  Podczas studiów dajemy możliwość wypracowania świadomości właściwego rozróżniania poszczególnych modeli, technik i narzędzi pracy coachingowej oraz  ich dobierania adekwatnie do potrzeb klienta. Poprzez stosowanie aktywnych form pracy uczestnicy będą mogli odnieść do praktyki poznane modele, techniki i narzędzia, osadzając je w całości procesu coachingowego.  Służyć będzie temu także wiedza o współczesnych przemianach sytuacji egzystencjalnej i kulturowej człowieka.

Najważniejsze cele szczegółowe studium:

  • Poznanie naukowych podstaw coachingu, w tym psychologii coachingu
  • Zaznajomienie z kluczowymi specjalnościami coachingu, w tym coachingiem rozwoju osobistego, coachingiem kariery, coachingiem menedżerskim
  • Zapoznanie z różnymi modelami, narzędziami i technikami pracy coachingowej
  • Rozwinięcie kluczowych umiejętności coachingowych niezbędnych w prowadzeniu samodzielnej praktyki
  • Zbudowanie świadomości standardów etycznych koniecznych dla efektywnej pracy coacha i umiejętności zachowania się w sytuacjach dylematów etycznych.

 

Charakterystyka studiów:

Uwagi o realizacji: Plan studiów obejmuje 168 godzin. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w blokach tematycznych: 

1) blok teoretyczny – zaznajomienie się z podstawami naukowymi praktyki coachingu

2) blok metodyczny – poznanie specjalności coachingu i narzędzi pracy coacha

3) blok zajęć praktycznych – trening umiejętności coachingowych

 

Zajęcia są realizowane w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i konwersatoriów; prowadzone przez specjalistów z zakresu  psychologii, socjologii, pedagogiki i filozofii.

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Wioletta Dziarnowska

e-mail:  w.dziarnowska@poczta.onet.pl

Czas trwania studiów podyplomowych:

2 semestry - studia realizowane w formie zjazdów weekendowych (sobota - niedziela), zaplanowane średno co 2-3 tygodnie. Zajęcia odbywać się będą w budynku APS przy Szczęśliwickiej 40.

Czesne 1800 zł za semestr.

Planowany termin uruchomienia studiów: edycja nr 3 - luty 2020 - Zapraszamy do zarejestrowania się w systemie IRK i składania dokumentów w Ośrodku (osobiście albo pocztą), liczy się data złożenia dokumentów. W procesie rekrutacji brane są pod uwagę tylko kompletne dokumenty.
 
 

Wymagania wobec kandydatów:

Ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister), zainteresowanie problematyką coachingu

Warunki studiowania:

Studia są płatne.

Zajęcia odbywają się w postaci sesji sobotnio-niedzielnych, zaplanowanych średnio co 2, 3 - tygodnie.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

Aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 5% absencja w ciągu semestru) i realizacja wymogów zaliczeniowych z poszczególnych przedmiotów, pozytywne zaliczenie przygotowanego i zaprezentowanego samodzielnego projektu coachingowego.

Wykładowcy:

Zajęcia na studiach (wykłady i ćwiczenia) prowadzą nauczyciele akademiccy oraz doświadczeni eksperci w zakresie różnych form pracy coachingowej - w zależności od modułu: osoby zajmujące się executive coachingiem, life coachingiem, coachingiem rozwoju osobistego oraz coachingiem motywacyjnym, a także psycholodzy i specjaliści w dziedzinach pokrewnych.

Szczegółowy plan studiów:

 

Lp

Pełna nazwa przedmiotu

Forma zajęć i liczba godzin

Semestr I

Semestr II

Forma zaliczenia

WYK

ĆW

WYK

ĆW

1.

Trening integracyjny

 

2

 

 

Z

2.

Wprowadzenie do coachingu

6

 

 

 

ZO

3.

Psychologia coachingu

5

 

 

 

ZO

4.

Filozoficzne podstawy coachingu

5

 

 

 

ZO

5.

Coaching indywidualny

 

2

 

 

Z

6.

Coaching a etyka i sztuka życia

2

2

 

 

ZO

7.

Coaching kariery i wspierania rozwoju zawodowego

5

15

 

 

E

8.

Elementy coachingu menedżerskiego

 

 

5

15

E

9.

Coaching motywacyjny

5

5

 

10

E

10.

Coaching wartości, celów życiowych i rozwoju osobistego

 

 

5

15

 

E

11.

Coaching przekonań

2

10

 

 

ZO

12.

Model rozmowy coachingowej

4

12

 

 

ZO

13.

Zasoby i umiejętności coacha

 

 

4

12

ZO

14.

Projekt własny

 

 

 

20

ZO

RAZEM

42

40

14

72

 

Wymagania wobec kandydatów:

a)ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister)

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Ośrodku.

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
  • 1 podpisana, aktualna fotografia - rejestrując się w IRK kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych nie ma legitymacji.
  • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności za studia wygenerowane z systemu IRK po zarejestrowaniu się na studia.

Dokumenty będzie można składać osobiście lub nadsyłać pocztą (jeżeli pocztą, to tylko kopię dyplomu) na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Ośrodek Studiów Podyplomowych

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Ośrodek Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.