Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Socjoterapia

Szczegóły
Kod ZP-SCT
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów Psychologia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 10
Limit miejsc 60
Czas trwania 1,5 roku
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Studia mają charakter kwalifikacyjny – podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu szkolenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r.  Nr 50, poz. 400).

Kierownik studiów podyplomowych: dr Ewa Grudziewska

e-mail: ewagrudziewska@interia.pl

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2019 r., osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i złożenie kompletu dokumentów: podanie wygenerowane z IRK, 2 egz umowy o warunkach studiowania i odpłatności, kopię dyplomu (oryginał do wglądu) i 1 zdjęcie 

Warunki studiowania:

Studia są płatne, czesne 2300 zł za semestr.

Zajęcia odbywają się w postaci sesji, sobotnio-niedzielnych, zaplanowanych średnio co 2 tygodnie.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:  

Obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 10%  absencja w ciągu semestru), pozytywny wynik zaliczeń objętych planem studiów. Zaprojektowanie i przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w ramach praktyki własnej oraz przedstawienie efektów pracy w formie pracy końcowej.

Wykładowcy:

Zajęcia na studiach (wykłady i ćwiczenia) prowadzą nauczyciele akademiccy, nauczyciele-praktycy oraz inni specjaliści zatrudnieni w APS i w innych uczelniach wyższych, zgodnie z ich przygotowaniem zawodowym, warsztatem naukowym i praktycznym.

Cele studiów:

Celem studiów jest psychologiczno-pedagogiczne przygotowanie słuchaczy do pracy metodą socjoterapii z dziećmi i młodzieżą, a w szczególności do:

 • uzyskanie kwalifikacji do pracy metodą socjoterapii z dziećmi i młodzieżą,
 • nabycie umiejętności pracy z grupą,
 • nabycie umiejętności organizowania oddziaływań o charakterze psychokorekcyjnym,
 • nabycie umiejętności projektowania oddziaływań z uwzględnieniem różnych form pomocy psychologicznej.

 

Charakterystyka studiów:

Zajęcia będą realizowane w formie wykładów, warsztatów oraz ćwiczeń - realizowane przez specjalistów z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki, certyfikowanych socjoterapeutów PTP oraz superwizorów socjoterapii PTP.

Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie Socjoterapii uzyskują kwalifikacje do:

 • prowadzenia diagnozy i zapotrzebowaia na wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, trudnościami adaptacyjnymi, niektórymi zaburzeniami emocjonalnymi;
 • prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną lub niedostosowaną społecznie, przejawiają trudności emocjonalne i zaburzenia w zachowaniu, które utrudniają im funkcjonowanie społeczne;
 • prowadzenia działań doradczych i kerekcyjnych wobec rodziców i innych dorosłych osób znaczących.

   

Plan studiów:

Pełna nazwa przedmiotu Kod jednostki Łączny wymiar  godzin Forma zal. Liczba punktów ECTS Forma zajęć i liczba godzin
Sem. I Sem. II Sem. III
wyk ćw wyk ćw wyk ćw
Przedmioty obowiązkowe-moduł specjalnościowy
specjalność: SOCJOTERAPIA-2
Diagnoza w socjoterapii   10 Z 5  10          
Socjologia wychowania   15 Zo 4 10          
Psychoterapia dzieci i młodzieży   15 Zo 5   15        
Dynamika małej grupy   20 Zo 5   20        
Etyka w zawodzie terapeuty   10 Z 3 5          
Trening interpersonalny   50 Z 9   50        
Socjoterapia - proces, metoda, programy   10 Z 4 10          
Trening umiejętności wychowawczych   30 Z 6       30    
Trening zadaniowy   40 Z 6       40    
Metody i techniki w socjoterapii   30 Z 6       30    
Warsztat asertywności   15 Z 5           20
Warsztaty socjoterapeutyczne   50 Z 9           50
Konstruowanie programów socjoterapeutycznych   10 Zo 5       15    
Ewaluacja   10 Zo 5           10
Superwizja   10 Z 3           10
Seminarium   25 Zo 10       10   15
RAZEM         120 125 105
ŁĄCZNIE       90 350

Wymagania wobec kandydatów:

Dyplom studiów wyższych na kierunku pedagogika lub psychologia lub innego kierunku pod warunkiem posiadania kwalifikacji pedagogicznych.

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Ośrodku.

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,

 • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
 • 1 podpisana, aktualna fotografia - rejestrując się w IRK kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych nie ma legitymacji.
 • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności za studia wygenerowane z systemu IRK po zarejestrowaniu się na studia.

 Dokumenty będzie można składać osobiście lub nadsyłać pocztą (jeżeli pocztą, to tylko kopię dyplomu) na adres: 

 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 Ośrodek Studiów Podyplomowych

 ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

 Ośrodek Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.

 

Zajęcia w formie wykładów, warsztatów oraz ćwiczeń - będą realizowane przez specjalistów z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki, certyfikowanych socjoterapeutów PTP oraz superwizorów socjoterapii PTP.