Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze

Szczegóły
Kod ZP-PZD
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 60
Czas trwania rok
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (12.12.2018 11:56 – 26.10.2019 12:00)

Cele studiów:

Pogłębienie wiedzy o wychowaniu dzieci sprawiających trudności wychowawcze oraz poszerzenie umiejętności budowania systemowych rozwiązań w szkole/placówce na rzecz wspomagania rozwoju dzieci z trudnymi zachowania. W programie studiów zostanie wykorzystana najnowsza wiedza i doświadczenie w zakresie:

  • oceny rozwoju dziecka;
  • rozpoznawania zachowań sprawiających trudności wychowawcze;
  • znajomości podstawowych zaburzeń w obszarze funkcjonowania emocjonalno- społecznego;
  • prowadzenia zajęć mających na celu eliminowanie niepożądanych zachowań oraz rozwój kompetencji sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu społecznemu;
  • współpracy z rodziną w obszarze wzmacniania kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów.

 

W zmieniającym się świecie coraz częściej spotykamy się z dziećmi, których zachowania odbiegają od przyjętych norm. Zaobserwować można trudności w zakresie przestrzegania zasad, manier postaw, brak poczucie własnej wartości, empatii, umiejętności utrzymywania zdrowych granic czy też ogólnej niedojrzałości emocjonalnej. Zaniechanie pracy wychowawczej w tym zakresie blokuje wiele sfer rozwoju dziecka i znacząco obniża jakość jego funkcjonowania. Interwencje nie są jednak łatwe. Często opiekunowie i wychowawcy zastanawiają się, czy opisywane trudności mieszczą się w granicach normy, czy też są sygnałem o początkach rozwoju zaburzeń zachowania. Dlatego w pierwszej kolejności studia nastawione są na wnikliwe zrozumienie mechanizmów rozwojowych i analizę poszczególnych symptomów trudnych zachowań, a następnie rozwijają kompetencje wychowawcze, które pozwolą na skuteczną pracę terapeutyczną oraz działania profilaktyczne. Wiedza zdobyta podczas studiów stanowić będzie podstawę do samodzielnego planowania i wdrażania innowacyjnych i nowatorskich  metod i technik w pracy wychowawczej zarówno w środowisku instytucjonalnym, jak i rodzinnym.

 

Charakterystyka studiów:  

Oferujemy 150 godzin wykładów i ćwiczeń.

Program studiów ma konstrukcję blokową. W ramach poszczególnych bloków słuchacz poznaje:

         ·         Rozwój prawidłowy i zaburzony dzieci

- Rozwój prawidłowy i zaburzony dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

- Środowiskowe uwarunkowania zachowań sprawiających trudności wychowawcze.

·      Charakterystyka zachowań sprawiających trudności wychowawcze i opis działań naprawczych

- Przejawy niedojrzałości emocjonalno -społecznej u dzieci.

- Objawy i symptomy zachowań nerwicowych u dzieci.

- Obojętność uczuciowa i zahamowania emocjonalne u dzieci.

- Funkcjonowanie dzieci w sytuacjach zadaniowych.

- Nadpobudliwość i agresja u dzieci.

·      Budowanie strategii korygującej – metody i technik pracy wychowawczej

  - Umiejętności wychowawcze opiekunów i nauczycieli w pracy z dzieckiem.

  - Praca z rodziną – budowanie środowiska wspierającego.

  - Praca z grupą rówieśniczą i prowadzenie zajęć terapeutycznych.

  - Psychokorekcja zaburzeń zachowania – wybrane koncepcje.

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych.

·         

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr Beata Rola , studia prowadzone pod opieką naukową prof. zw. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

dane kontaktowe Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji:

tel. 22 589 36 20, dane osoby kierownika (wew. 3309) e-mail: brola@aps.edu.pl

 

Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2020

 

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: Bloki tematyczne kończą się egzaminem lub zaliczeniem. Średnia wyników z egzaminu i zaliczenia z oceną stanowi ocenę końcową studiów (student nie może opuścić więcej niż 5% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w planie studiów).

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Ośrodku.


Wymagane dokumenty to:

·         podanie o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK, adresowane do Rektora;

·         kopia dyplomu (oryginał do wglądu);

·         1 podpisana, aktualna fotografia;

·         wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności za studia wygenerowane z systemu IRK po zarejestrowaniu się na studia.

Wysokość czesnego

1800,00 PLN za semestr

 Dodatkowe informacje

Warunki studiowania:

Studia prowadzone w ramach zjazdów w soboty oraz niedziele (jeden zjazd w miesiącu), według dat określonych w planie studiów.