Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Szczegóły
Kod ZP-PWP
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów Psychologia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 60
Czas trwania 1 rok
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (12.12.2018 11:56 – 15.09.2019 12:00)

Charakterystyka i uprawnienia studiów podyplomowych:

PROGRAM STUDIÓW UZYSKAŁ REKOMENDACJĘ PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Są to studia doskonalące. Ukończenie studiów przygotuje absolwentów do ubiegania się o certyfikat specjalisty w zakresie  przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przyznawany przez Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych, po uprzednim zdaniu egzaminu (szczegółowe informacje można uzyskać na stronie http://www.parpa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=696&Itemid=258).

Program studiów spełnia wymogi określone przez  Program potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym opracowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.   Ponadto program studiów uwzględnia  Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (na lata 2012-2013)  przedstawione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art.8, pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Cele studiów:

 • zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • przygotowanie do udzielania interdyscyplinarnej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie;
 • przygotowanie do prowadzenia działań interwencyjnych wobec  sprawcy przemocy w   rodzinie.

Charakterystyka studiów:

Program studiów został opracowany przez zespół specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod kierunkiem prof. dr hab. Czesława Czabały i dr Sylwii Kluczyńskiej, w oparciu o dyrektywy Programu potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym.  Studia składają się z kilku  modułów tematycznych: pierwszy dotyczy specyfiki pomocy dorosłym ofiarom przemocy, drugi poświęcono lokalnemu systemowi  przeciwdziałania przemocy w rodzinie, trzeci –związany jest z pomocą krzywdzonym dzieciom,  czwarty  dotyczy  działaniom interwencyjnym wobec sprawców przemocy, a ostatni - pomocy w sytuacjach kryzysu traumatycznego.

Cele kształcenia:

 • podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • zwiększenie skuteczności pomocy dla ofiar przemocy domowej,
 • zwiększenie skuteczności interwencji wobec sprawców przemocy,
 • podniesienie standardów pracy placówek udzielających pomocy rodzinom, w których dochodzi do przemocy.

Studia podyplomowe obejmują 215 godzin o zakresie tematycznym obejmującym m. in.:

-          pomoc psychospołeczną, socjalną, prawną osobie dorosłej doznającej przemocy;

-          pracę interwencyjno-korekcyjną z osobami stosującymi przemoc;

-          pomoc psychologiczną udzielaną dziecku krzywdzonemu;

-          pracę interdyscyplinarną w opracowaniu strategii pomocy i pomaganiu rodzinom, w których dochodzi do przemocy;

-          interwencję i pomoc w kryzysie;

Czas trwania studiów podyplomowych:  2 semestry

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2019 r., osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i złożenie kompletu dokumentów: podanie wygenerowane z IRK, 2 egz umowy o warunkach studiowania i odpłatności, kopię dyplomu (oryginał do wglądu) i 1 zdjęcie 

Kierownik studiów podyplomowych: dr Sylwia Kluczyńska skluczynska@aps.edu.pl

Czesne: 2000 zł za semestr

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów będą posiadali wiedzę oraz umiejętności udzielania pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie. Zdobędą umiejętności potrzebne do pracy w zespołach  interdyscyplinarnych i grupach roboczych.

Absolwenci zdobędą wiedzę na temat:

 

 • psychologicznych mechanizmów zjawiska przemocy w rodzinie,
 • potrzeb i sytuacji dorosłych osób doznających przemocy w rodzinie,
 • form i zasad skutecznego pomagania ofiarom przemocy domowej,
 • prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • psychologicznych aspektów zjawiska przemocy wobec dzieci,
 • przesłuchania małoletniego świadka w procedurach karnych,
 • procedur interdyscyplinarnej pomocy dziecku krzywdzonemu,
 • sposobów i form przeprowadzania interwencji wobec osób stosujących  przemoc w rodzinie,
 • podstawowych zagadnień psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej,
 • metod oraz form pomocy osobom z rozpoznanym PTSD,
 • procedury interwencji "Niebieskie Karty" i pracy zespołów interdyscyplinarnych.

 

Absolwenci rozwiną umiejętności w zakresie:

 

 • rozpoznawania przemocy w rodzinie,
 • diagnozy sytuacji i problemów dorosłych osób doznających przemocy w rodzinie,
 • udzielania pomocy dorosłym ofiarom przemocy domowej,
 • diagnozy objawów zespołu dziecka krzywdzonego,
 • budowania pierwszego kontaktu z dzieckiem krzywdzonym,
 • podejmowania działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
 • diagnozy Ostrego Zespołu Stresu oraz  Zespołu Stresu Pourazowego,
 • budowania kontaktu z osobą  w  kryzysie zagrożenia życia,
 • udzielania pomocy  osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, które doświadczają przemocy domowej,               
 • prowadzenia interwencji kryzysowej.

 

Wiedza i umiejętności nabyte w procesie kształcenia, pozwolą absolwentom pracować w takich instytucjach, jak: specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, punkty interwencji kryzysowej, punkty konsultacyjno-informacyjne, szpitale, ośrodki pomocy społecznej, świetlice socjoterapeutyczne, poradnie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych,  zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grupy robocze.


Wykładowcy:

Zajęcia na studiach prowadzić będą nauczyciele akademiccy oraz praktycy z wieloletnim stażem pracy: certyfikowani specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychologowie, prawnicy .

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:
Obecność na zajęciach, pozytywny wynik egzaminów, zaliczeń ćwiczeń  objętych planem studiów.

 Plan studiów:

 

Lp.

Pełna nazwa przedmiotu

Forma zajęć                  i liczba godzin

Forma zaliczenia

Sem. I

Sem. II

Wyk

ćw.

Wyk

ćw.

 

Moduł: Pomoc dorosłym ofiarom przemocy w rodzinie (60 godz.)

1.

Pomoc psychologiczna dorosłym ofiarom przemocy                w rodzinie

10

30

 

 

Egzamin

2.

Przemoc w rodzinie wobec osób starszych                               i niepełnosprawnych

 

10

 

 

Zaliczenie na ocenę

3.

Procedury i standardy ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

5

 

 

 

Zaliczenie

4.

Praca  grupy roboczej z dorosłą  osobą doznającą przemocy

 

5

 

 

Zaliczenie

Moduł: Lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie (35 godz.)

5.

Przeciwdziałanie przemocy w społecznościach lokalnych

 

5

 

 

 

Egzamin

6.

Praca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych

 

 

15

 

 

zaliczenie

7.

Prawo wobec przemocy w rodzinie

 

10

5

 

 

Egzamin

Moduł: Pomoc dziecku krzywdzonemu (30 godz.)

8.

Dziecko krzywdzone oraz formy pomocy

 

 

 

 

10

Zaliczenie

9.

Przesłuchanie małoletniego świadka w procedurach karnych

 

 

 

10

5

Egzamin

10.

Praca  grupy roboczej w sytuacji przemocy wobec dziecka

 

 

 

 

5

Zaliczenie

 

Moduł: Interwencje wobec sprawcy przemocy  (55 godz.)

11.

Oddziaływania interwencyjne wobec sprawców przemocy domowej

 

 

 

10

30

Egzamin

12.

 Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego   w sytuacji przemocy w rodzinie i uzależnienia od alkoholu

 

 

10

 

Zaliczenie na ocenę

 

13.

Działania grupy roboczej wobec sprawcy przemocy w rodzinie

 

 

 

 

5

Zaliczenie

Moduł: Psychologia kryzysu i traumy  (35 godz.)

14.

Psychologia kryzysu i  traumy

 

 

 

5

10

Egzamin

15.

Kryzys zagrożenia życia

 

 

 

 

10

Zaliczenie

na ocenę

16.

Wypalenie zawodowe

 

 

 

 

5

Zaliczenie

17.

Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy 

 

 

 

5

 

Zaliczenie

 

30

65

40

80

 

95

120

 

 

Razem: 215

 

Wymagania wobec kandydatów:

a) ukończone studia wyższe humanistyczne(licencjat lub magister),

b) studia adresowane są przede wszystkim do pedagogów, pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów sądowych, pracowników ochrony zdrowia, psychologów, członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych oraz innych osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Ośrodku.

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
 • 1 podpisana, aktualna fotografia - rejestrując się w IRK kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych nie ma legitymacji.
 • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności za studia wygenerowane z systemu IRK po zarejestrowaniu się na studia.

Dokumenty będzie można składać osobiście lub nadsyłać pocztą (jeżeli pocztą, to tylko kopię dyplomu) na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Ośrodek Studiów Podyplomowych

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Ośrodek Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.

Warunki studiowania: Studia są płatne. Zajęcia będą odbywać się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (przeważnie raz w miesiącu), liczba przewidywanych zjazdów: 11