Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego

Szczegóły
Kod ZP-PST
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów Psychologia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Limit miejsc 60
Czas trwania 1 rok
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (12.12.2018 11:56 – 31.01.2020 12:00)

Studia kwalifikacyjne

Cel kształcenia:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wykonywania psychologicznych badań w zakresie psychologii transportu i nabycie umiejętności orzekania o predyspozycjach psychicznych niezbędnych do wykonywania określonych zadań osób prowadzących pojazdy, instruktorów, egzaminatorów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, kierowców naruszających zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kwalifikacje:

Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.

Podstawy prawne kwalifikacji:

art. 87 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 z późniejszymi zmianami.

Studia realizowane są we współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie.

Instytut Transportu Samochodowego jest nowoczesną placówka badawczo-rozwojową z bogatą tradycją, obecną praktycznie w każdej dziedzinie transportu samochodowego od prawie sześćdziesięciu pięciu lat. Zajęcia praktyczne będą odbywały się w laboratoriach ITS wyposażonych w nowoczesny sprzęt do badań psychologicznych (m.in. Wiedeński System Testów, Kontrastometr, Test2Drive, FVA - zawansowany tester wzroku do badania widzenia kontrastu, aparaturę do badania fizjologicznych aspektów funkcjonowania kierowcy: EEG, analizator ruchu gałek ocznych i inne), umożliwiający prowadzenie badań zgodnie ze  standardami europejskimi.  Ponadto pracownia wyposażona jest w symulatory jazdy:  samochodu osobowego i auta ciężarowego. Studenci będą mieli okazję obserwować, w jaki sposób wspomagana jest nowoczesna diagnostyka kierowców, ale także samodzielnie wypróbować i nauczyć się obsługi urządzeń. Kadra prowadząca zajęcia to najlepsi specjaliści w dziedzinie psychologii transportu, pracujący na co dzień w obszarze diagnostyki i badania zachowań kierowców.

http://www.its.waw.pl/

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr Ewa Odachowska

e-mail: ewa.odachowska@its.waw.pl

Czas trwania studiów podyplomowych:

2 semestry

Czesne: 2400 zł za semestr

Planowany termin uruchomienia studiów: luty 2020 r., osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i złożenie kompletu dokumentów: podanie wygenerowane z IRK, 2 egz umowy o warunkach studiowania i odpłatności, kopię dyplomu (oryginał do wglądu) i 1 zdjęcie.

 

Możliwości zatrudnienia absolwentów studiów:

 • Możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej wykonującej badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu – art. 85 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 z późniejszymi zmianami.
 • Możliwość wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu (również w ramach medycyny pracy) w dowolnej placówce zajmującej się tego typu działalnością (w Polsce ok. 700 pracowni psychologicznych).
 • Możliwość prowadzenia kursów edukacyjnych i reedukacyjnych dla kierowców naruszających zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzonych przez WORD.

Absolwent posiadał będzie:

 • umiejętności samodzielnego planowania (dobór metod i narzędzi) i przeprowadzania badań psychologicznych różnych grup kierujących pojazdami, kandydatów na instruktorów i egzaminatorów,
 • pełną wiedzę na temat zasad orzecznictwa psychologicznego i umiejętność formułowania orzeczeń i ich uzasadniania,
 • szeroką wiedzę na temat regulacji prawnych związanych z psychologicznymi badaniami kierujących pojazdami, w tym uwzględniających najnowsze i planowane zmiany w przepisach prawnych,
 • wiedzę na temat możliwości włączenia się psychologów w działania edukacyjne i reedukacyjne (psychoedukacyjne) na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • praktyczne umiejętności – poprzez doświadczenie na symulatorach – różnicowania wymagań w stosunku do kierowcy zależnie od rodzaju kierowanego pojazdu (osobowy, ciężarowy).

 

Plan studiów:

Pełna nazwa przedmiotu

Kod jednostki

Łączny wymiar godzin

Forma zaliczenia

Liczba punktów ECTS

Forma zajęć i liczba godzin

sem. I             sem. II

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

 

Psychologia transportu w Polsce

2002

2

ZAL

1

2

 

 

 

Prawne aspekty orzecznictwa psychologicznego

2002

6

ZAL

1

2

4

 

 

Rozmiary, dynamika i przyczyny wypadków drogowych

2002

4

ZAL

1

 

 

4

 

Wpływ procesów poznawczych na funkcjonowanie kierowcy w ruchu drogowym

2002

6

ZO

1

4

2

 

 

Człowiek jako uczestnik ruchu drogowego

2002

6

ZAL

1

4

2

 

 

Osobowościowe uwarunkowania stylu kierowania pojazdem

2002

8

ZO

2

6

2

 

 

Zaburzenia emocjonalne i zaburzenia osobowości a kierownie pojazdem

2002

4

ZO

1

4

 

 

 

Problemy diagnozowania i orzecznictwa psychologicznego (formułowanie orzeczenia)

2002

8

ZAL

2

 

 

2

6

Rola i zadania psychologów transportu w sytemie działań na rzecz brd (edukacja i reedukacja)

2002

6

ZAL

1

4

2

 

 

Wprowadzenie do metodyki badań kierowców i osób wykonujących inne czynności

2002

6

ZAL

2

4

2

 

 

Wprowadzenie do metodyki badań kierujących pojazdami - medycyna pracy

2002

4

ZAL

1

4

 

 

 

Metodyka psychologicznych badań kierowców i osób wykonujących inne czynności

2002

8

ZO

2

4

4

 

 

Wywiad i obserwacja w badaniu psychologicznym

2002

4

ZO

1

2

2

 

 

Diagnoza psychologiczna - opis i interpretacja wyników

2002

8

ZO

2

 

 

4

4

Badania kwestionariuszowe w diagnozie psychologicznej. Dobór narzędzi do badań

2002

12

ZO

2

4

8

 

 

Stres kierowców i radzenie sobie ze stresem

2002

6

ZO

1

4

2

 

 

Aparatura w badaniu psychologicznym (badania aparaturowe)

2002

16

ZO

2

 

 

 

16

Możliwości symulatora jazdy

2002

4

ZAL

1

 

 

 

4

Interwencja kryzysowa, PTSD po wypadkach, pomoc ofiarom, sprawcom i rodzinom ofiar

2002

6

ZO

2

 

 

3

3

Uzależnienia a kierowanie pojazdami

2002

6

ZO

1

 

 

4

2

Podstawy przedsiębiorczości - jak założyc i prowadzić własną pracownię - zalecenia pokontrolne

2002

4

ZAL

1

 

 

4

 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w zakresie nowoczesnych metod oceny i metod poprawy funkcjonowania kierowcy w ruchu drogowym

2002

2

ZAL

1

2

 

 

 

Etyczne problemy diagnozy psychologicznej

2002

2

ZAL

1

 

 

2

 

Psychometria (kryteria dobroci psychometrycznej, samodzielne wyliczanie trafności, rzetelności)

2002

6

ZAL

1

 

 

4

2

W SEMESTRZE

 

 

 

 

50

30

27

37

RAZEM

 

144

 

 

80

64

ŁĄCZNIE

 

 

 

32

144

Wymagania wobec kandydatów:

 • tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia.

Oczekiwane kompetencje kandydata:

 • znajomość narzędzi psychologicznych;
 • wiedza z zakresu psychologii osobowości, procesów poznawczych i różnic indywidualnych.

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Ośrodku.

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
 • 1 podpisana, aktualna fotografia - rejestrując się w IRK kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych nie ma legitymacji.
 • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności za studia wygenerowane z systemu IRK po zarejestrowaniu się na studia.

 

Dokumenty będzie można składać osobiście lub nadsyłać pocztą (jeżeli pocztą, to tylko kopię dyplomu) na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Ośrodek Studiów Podyplomowych

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Ośrodek Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.