Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami neopenologii

Szczegóły
Kod ZP-PRN
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów Pedagogika specjalna
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 60
Czas trwania 1,5 roku
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (12.12.2018 11:56 – 15.09.2019 12:00)

Cel studiów:

Przygotowanie specjalistów do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie, pracowników zespołów interwencji kryzysowej, policji, w ośrodkach uzależnień, pedagogów szkolnych, w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych.

Charakterystyka studiów:

Studia pedagogika resocjalizacyjna z elementami neopenologii są nauczycielskimi kwalifikacyjnymi studiami podyplomowymi prowadzonymi zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012r. poz.131).

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-wychowawcy w różnych typach placówek resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, oraz penitencjarnych określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2009r. nr 50, Poz. 400 z późn. zmianami).

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr hab., prof. APS Irena Pospiszyl

Czas trwania studiów podyplomowych:  3 semestry

 

Wymagania wobec kandydatów:

Ukończone studia zawodowe lub magisterskie z pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, prawa, filozofii, teologii, polityki społecznej, pracy socjalnej, politologii, medycyny.

Przewidywana liczba słuchaczy: 25

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2019 r., osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i złożenie kompletu dokumentów: podanie wygenerowane z IRK, 2 egz umowy o warunkach studiowania i odpłatności, kopię dyplomu (oryginał do wglądu) i 1 zdjęcie 

 

Warunki studiowania:

Studia są płatne. Zajęcia są realizowane w formie zjazdów weekendowych (sobota - niedziela); zajęcia będą odbywały się w budynku APS przy Szczęśliwickiej 40.

 

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

Obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 5% absencja w ciągu semestru), pozytywne wyniki egzaminów i zaliczeń objętych planem studiów oraz egzamin końcowy.

Wykładowcy:

Zajęcia na studiach (wykłady i ćwiczenia) prowadzą głównie nauczyciele akademiccy, nauczyciele-praktycy oraz inni specjaliści zatrudnieni w Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz w innych uczelniach wyższych, profesjonalnie i merytorycznie przygotowani do prowadzenia danego przedmiotu, z bogatym warsztatem naukowym i praktycznym.

 

Program studiów:

 

    Pełna nazwa przedmiotu 

Kod

jednostki

Łączny

wymiar

godzin

Forma

zalicze-nia

Liczba

Punktów

ECTS

Forma zajęć

Sem. I

Sem.II

Sem. III

w

ćw

w

ćw

w.

ćw

Pedagogika resocjalizacyjna

1002

30

E

6

30

 

 

 

 

 

Patologie społeczne

1002

30

ZO

6

 

 

15

15

 

 

Psychologia nieprzystosowania społecznego

1002

30

E

6

30

 

 

 

 

 

 

1002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawy neopenologii

 

 

Podstawy pedagogiki specjalnej

 

1002

10

E

4

 

 

2

10

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Psychologia kliniczna

1002

20

E

4

20

 

 

 

 

 

Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego i karnego

1002

30

E

3

30

 

 

 

 

 

Kuratela sądowa

1002

20

ZO

3

 

 

20

 

 

 

Podstawy pracy socjalnej

1002

15

ZO

2

 

 

15

 

 

 

Subkultury młodzieżowe

1002

15

ZO

2

 

 

5

10

 

 

Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych

1002

30

ZO

6

 

 

 

30

 

 

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

1002

30

ZO

5

 

 

 

 

 

30

Metodyka pracy z rodziną dysfunkcyjną

1002

20

ZO

3

 

 

5

15

 

 

Mediacje i negocjacje

1002

20

ZO

4

 

 

5

15

 

 

Interwencja kryzysowa

1002

20

E

3

 

 

 

 

5

15

Instytucje wsparcia społecznego

1002

15

E

2

 

 

 

 

15

 

Seminarium

1002

30

ZO

5

 

 

 

 

 

30

Razem

 

345

 

 

125

65

85

20

75

Wykłady w semestrze

 

125

 

  150

 

   95

 

Praktyki

 

ZO

6

30

30

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Ośrodku.

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
  • 1 podpisana, aktualna fotografia - rejestrując się w IRK kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych nie ma legitymacji.
  • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności za studia wygenerowane z systemu IRK po zarejestrowaniu się na studia.

Dokumenty będzie można składać osobiście lub nadsyłać pocztą (jeżeli pocztą, to tylko kopię dyplomu) na adres:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Ośrodek Studiów Podyplomowych

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Ośrodek Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.

 
Wysokość czesnego:

1600,00zł za semestr