Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa

Szczegóły
Kod ZP-PPI
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów Psychologia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 60
Czas trwania 1,5 roku
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (12.12.2018 11:56 – 25.10.2019 12:00)

Charakterystyka i uprawnienia studiów podyplomowych:

Są to studia doskonalące. Celem kształcenia jest zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką poradnictwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Wszechstronne przygotowanie do udzielania pomocy osobom w kryzysach rozwojowych i sytuacyjnych.

Cele studiów:

Przygotowanie słuchaczy do udzielania pomocy osobom doświadczającym problemów psychicznych związanych z kryzysami rozwojowymi (kryzysy małżeńskie, rodzinne, związane z trudnościami szkolnymi, kryzysy adolescencyjne,  wieku podeszłego i inne) lub z kryzysami sytuacyjnymi (doświadczenia traumatyczne, utrata i żałoba, próby samobójcze, kryzysy związane z chorobą psychiczną, somatyczną i inne).

Charakterystyka studiów:

Program studiów został opracowany przez wieloletnich praktyków pod kierunkiem prof. dr hab. Czesława Czabały w oparciu o aktualne standardy profesjonalnej pomocy psychologicznej. Studia składają się z dwóch głównych bloków tematycznych: pierwszy dotyczy poradnictwa psychologicznego kierowanego do osób w różnych okresach życia oraz szkolenia umiejętności interpersonalnych, blok drugi – związany jest z psychologią kryzysu i  ze szkoleniem w metodach interwencji kryzysowej.

Kierownik studiów podyplomowych: dr Sylwia Kluczyńska

e-mail: skluczynska@aps.edu.pl

Czas trwania studiów podyplomowych:  3 semestry

 

Planowany termin uruchomienia kolejnej edycji studiów: październik 2021 r., nabór rozpoczniemy wiosną 2021 r.

 

Absolwenci studiów będą posiadali wiedzę oraz umiejętności stosowania  metod poradnictwa i interwencji kryzysowej. Będą potrafili udzielać profesjonalnego wsparcia w procesie rozwoju i funkcjonowania człowieka na wszystkich etapach życia. Treści zawarte w programach nauczania przedmiotów będą prowadziły do opanowania umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów rozwojowych, stosowania metod wsparcia, poradnictwa psychologicznego i interwencji wobec dzieci, młodzieży i dorosłych doświadczających kryzysów rozwojowych lub sytuacyjnych. Wiedza i umiejętności nabyte w procesie kształcenia, pozwolą absolwentom pracować w takich instytucjach, jak:  poradnie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ośrodki interwencji kryzysowej, schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie,  w zespołach samorządowych i rządowych odpowiedzialnych za politykę zdrowotną oraz działania w sytuacjach kryzysowych;

Wykładowcy:

Zajęcia na studiach prowadzić będą nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Instytucie Psychologii Stosowanej, którzy są również psychologami praktykami z wieloletnim stażem pracy oraz pracownicy instytucji stosujących poradnictwo i interwencje kryzysowe.

 

Warunki studiowania:

Studia są płatne. Zajęcia będą odbywać się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (przeważnie raz w miesiącu, w niektórych miesiącach dwa zjazdy, liczba przewidywanych zjazdów 17 ). Zajęcia odbywać się będą w budynku APS przy Szczęśliwickiej 40.

 

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

Obecność na zajęciach, pozytywny wynik egzaminów cząstkowych, zaliczeń ćwiczeń  objętych planem studiów.

Plan studiów:

Lp.

Pełna nazwa przedmiotu

Forma zajęć                  i liczba godzin

Forma zaliczenia

Sem. I

Sem. II

wyk

ćw.

Wyk

ćw.

 

1.

Poradnictwo psychologiczne

 

15

 

 

 

Egzamin

2.

Psychospołeczne uwarunkowania trudności związanych z realizacją zadań rozwojowych

 

15

 

 

 

Egzamin

3.

Psychologia stresu, kryzysu i traumy

 

15

5

 

 

Egzamin

4.

Diagnoza psychologiczna w zaburzeniach psychicznych

 

15

 

 

 

Egzamin

5.

Trening interpersonalny

 

 

20

 

 

Zaliczenie

6.

Podstawowe umiejętności pomocy psychologicznej

 

 

20

 

 

 

Zaliczenie na ocenę

7.

Poradnictwo rodzinne

 

 

 

 

 

15

Zaliczenie na ocenę

8.

Poradnictwo w okresie dorastania

 

 

 

 

15

Zaliczenie na ocenę

9.

Aspekty etyczne  pomagania

 

 

 

10

 

Zaliczenie na ocenę

10.

Poradnictwo wychowawcze

 

 

 

 

15

Zaliczenie na ocenę

11.

Poradnictwo dla osób chorych psychicznie i ich rodzin

 

 

 

20

 

Egzamin

12.

Poradnictwo małżeńskie

 

 

 

 

20

 

Zaliczenie na ocenę

13.

Poradnictwo związane z problemami różnych niepełnosprawności

 

 

 

 

15

 

Zaliczenie na ocenę

14.

Poradnictwo związane z problemami osób w podeszłym wieku

 

 

 

15

 

Zaliczenie na ocenę

Łącznie:

60

45

30

95

 

105

125

 

 

Razem: 230

 

Lp.

Pełna nazwa przedmiotu

Forma zajęć i liczba godzin

Forma zaliczenia

Sem. III

Sem. IV

 

Wyk

ćw.

wyk

ćw.

 

15.

Prawo a interwencja kryzysowa

 

10

 

 

 

Zaliczenie

16.

Procedury i standardy ośrodków interwencji kryzysowej

 

5

 

 

 

Zaliczenie

17.

Interwencje kryzysowe w kryzysie zagrożenia życia

 

 

20

 

 

Zaliczenie na ocenę

18.

Interwencje kryzysowe w sytuacjach żałoby

 

 

15

 

 

 

Zaliczenie na ocenę

19.

Interwencje kryzysowe w sytuacjach doświadczania przemocy w związku

 

15

 

 

 

Zaliczenie na ocenę

20.

Przesłuchanie dzieci-ofiar i świadków przestępstw

 

5

10

 

 

Zaliczenie na ocenę

21.

Interwencje kryzysowe w  szkole

 

 

15

 

 

 

Zaliczenie na ocenę

22.

Interwencja kryzysowa w sytuacji uzależnienia od alkoholu

 

15

 

 

Zaliczenie na ocenę

Łącznie:

20

90

 

 

 

110

 

 

 

Razem wszystkich  godzin: 340

 

Wymagania wobec kandydatów:

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu magistra studiów humanistycznych. Studia adresowane są przede wszystkim do pedagogów, pracowników socjalnych, psychologów, oraz innych osób zajmujących się poradnictwem i pomocą w sytuacjach kryzysowych.

 

Czesne 2000 zł za semestr.

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Ośrodku.

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
  • 1 podpisana, aktualna fotografia - rejestrując się w IRK kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych nie ma legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
  • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności za studia wygenerowane z systemu IRK po zarejestrowaniu się na studia.

 

Dokumenty będzie można składać osobiście lub nadsyłać pocztą (jeżeli pocztą, to tylko kopię dyplomu) na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Ośrodek Studiów Podyplomowych

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Ośrodek Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.