Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Grafika komputerowa i multimedialna

Szczegóły
Kod ZP-GKM
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 50
Czas trwania 1,5 roku
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (12.12.2018 11:56 – 15.09.2019 12:00)

Charakterystyka i uprawnienia studiów podyplomowych:

Studia doskonalące - zostały zaprojektowane z myślą o rozwinięciu u absolwentów kompetencji niezbędnych w pracy grafika kreatywnego (zajmującego się projektowaniem graficznym), czyli nie tylko wyposażeniu w umiejętności obsługi zróżnicowanych programów do profesjonalnego tworzenia grafiki, animacji i stron internetowych, ale również rozwinięciu wyobraźni plastycznej i umiejętności projektowania graficznego.

Cel ten poszerzono o nabycie umiejętności składu komputerowego, pracy z kamerą cyfrową i montażu materiałów filmowych, jak też przyswojenie wiedzy o współczesnej kulturze audiowizualnej (szczególnie przydatnej w pracy nauczycielskiej).

W programie studiów przewidziano: 150 godz. zajęć praktycznych w pracowniach komputerowych w zakresie obsługi profesjonalnych programów grafiki komputerowej i kreacji stron internetowych; 45 godz. ćwiczeń w pracowniach artystycznych (atelier malarskim i pracowni grafiki warsztatowej); zajęcia teoretyczne z zakresu podstaw komunikacji wizualnej, kulturoznawstwa, wiedzy o mediach elektronicznych i cyberkultury.

Studia adresowane są do:

 1. Osób zainteresowanych zdobyciem umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy jako grafik komputerowy.
 2. Wszystkich zainteresowanych nabyciem lub rozwijaniem umiejętności tworzenia grafiki i animacji komputerowej, montażu cyfrowego oraz wykorzystaniem tych umiejętności dla tworzenia grafiki na stronach internetowych.
 3. Nauczycieli informatyki, edukacji medialnej, przedmiotów plastycznych, humanistycznych (wiedza o kulturze, język polski) zainteresowanych poznaniem współczesnej kultury wizualnej i wzbogaceniem warsztatu pracy o techniki medialne z zakresu komputerowych wizualizacji.
 4. Osób pragnących poznać współczesną sztukę komputerową i jej narzędzia.

Kierownik studiów podyplomowych: dr Zbigniew Wałaszewski    e-mail: zw@aps.edu.pl 

Czesne 1950 zł za semestr.

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (średnio co 2 tygodnie) w Instystucie Edukacji Artystycznej przy ul. Spiskiej 16.

Planowany termin uruchomienia studiów: edycja nr 10 - październik 2019 - osoby zainteresowane studiami, prosimy o złożenie dokumentów w Ośrodku Studiów Podyplomowych (pok. 1211). Uzyskanie wszystkich dokumentów  (wykaz znajduję się na dole strony z opisem studiów) wymaga zarejestrowania się w systemie IRK. Tylko osoby, które złożą komplet, będą brane pod uwagę przy rekrutacji.

Wykładowcy:

Wykłady i ćwiczenia warsztatowe będą prowadzić teoretycy sztuki i znawcy mediów elektronicznych z Polskiej Akademii Nauk, Akademii Pedagogiki Specjalnej, artyści w stopniach profesorskich (warsztaty sztuki), informatycy oraz graficy komputerowi z doświadczeniem w branży reklamowej.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa:

- zaliczenie przedmiotów objętych programem,

- uiszczenie całości czesnego.

 

Plan studiów:

 

Lp.

Pełna nazwa przedmiotu 

Forma zajęć i liczba godzin

Forma zal.

 

Sem. I

Sem. II

Sem. III

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

1.

Grafika komputerowa

 

30

 

 

 

 

(E)

2.

Ilustracyjna grafika komputerowa

 

20

 

 

 

 

(ZO)

3.

Rysunek z kompozycją

 

15

 

 

 

 

(Z

4.

Komunikacja wizualna

10

10

 

 

 

 

(ZO)

5.

Antropologia audiowizualności

10

 

 

 

   

(Z)

6.

Techniki multimedialne z montażem cyfrowym

 

 

 

30

 

 

(ZO)

7.

Projektowanie stron internetowych

 

 

 

20

 

 

(ZO)

8.

Malarstwo

 

 

 

10

 

 

(Z)

9.

Typografia i liternictwo

 

 

 

10

 

 

(Z)

10.

Psychologia widzenia

   

10

10

 

 

(ZO)

11.

Komunikacja audiowizualna

   

10

 

 

 

(Z)

12.

Animacja komputerowa

 

 

 

 

5

25

(E)

13.

Grafika komputerowa 3D

 

 

 

 

 

20

(ZO)

14.

Grafika warsztatowa

 

 

   

 

20

(ZO)

15.

Wprowadzenie do animacji

 

 

 

 

5

 

     (Z)

16.

Przygotowanie do druku

 

 

 

 

 

5

(Z)

17.

Internet i nowe media

 

 

 

 

5

 

(Z)

Łącznie:

 

 

20

75

20

80

15

70

 

 

95

100

85

Razem: 280

Zasady kwalifikacji

Wymagania wobec kandydatów:

a) ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie,

b) uiszczenie przez osoby przyjęte na studia opłaty za pierwszy semestr w wyznaczonym terminie przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.

UWAGA: Nieuiszczenie opłaty w terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy słuchaczy. W przypadku niepodjęcia studiów przez dostateczną liczbę uczestników rozpoczęcie zajęć może zostać opóźnione lub może zostać zaproponowana stosowna do liczby uczestników korekta wysokości czesnego lub grupa może ulec rozwiązaniu (wpłacone czesne zostanie zwrócone w całości).

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów. Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Ośrodku.

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
 • 1 podpisana, aktualna fotografia - rejestrując się w IRK kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych nie ma legitymacji.
 • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności za studia pobrane z systemu IRK po zapisaniu się na studia.

 

Dokumenty będzie można składać osobiście lub nadsyłać pocztą (jeżeli pocztą, to tylko kopia dyplomu) na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Ośrodek Studiów Podyplomowych

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Ośrodek Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.

 

Zaplecze materiałowo-dydaktyczne APS to w pełni wyposażone multimedialnie aule wykładowe, pracownia komputerowa (15 stanowisk), pracownia rysunku i malarstwa, pracownia grafiki warsztatowej i sale zajęciowe.

Zajęcia uporządkowano w obrębie trzech bloków tematyczno - praktycznych:

 • WARSZTATÓW KOMPUTEROWYCH kształcących praktyczne umiejętności tworzenia grafiki komputerowej oraz posługiwania się narzędziami cyfrowej obróbki obrazu stałego i ruchomego (montaż), jak też ćwiczących wykorzystanie tych umiejętności w tworzeniu stron internetowych. Poszerzenie zdobywanych w grafice komputerowej kompetencji umożliwia odniesienie ich do wymogów i zadań grafiki reklamowej (projekty klasyczne oraz reklama komputerowa). Prowadzone przez informatyków zajęcia ułatwią zrozumienie podstaw matematycznych grafiki komputerowej, a przez to poznanie możliwości i ograniczeń tego medium wizualnego, rozpoznanie przyczyn typowych błędów w korzystaniu z programów graficznych, jak też dostęp do bardziej zaawansowanych możliwości, jak tworzenie interaktywnych animacji w technologii Flash (np. mini gry). W szczególności studenci zapoznają się z zasadami zapisu obrazu w postaci grafiki komputerowej rastrowej i wektorowej, podstawami tworzenia animowanych obrazów w oparciu o technologię komputerową, metodami tworzenia stron internetowych w języku HTML i jego rozwojowej wersji XHTML, narzędziami grafiki rastrowej i wektorowej (oprogramowanie) oraz sposobami ich wykorzystania, przygotowaniem do druku dokumentów zawierających elementy graficzne, digitalizacją oraz dalszym przetwarzanie cyfrowym obrazów (skanowanych lub z cyfrowych aparatów fotograficznych), tworzeniem animowanej grafiki komputerowej, komputerowym przetwarzaniem i montażem materiału wideo, tworzeniem stron internetowych wyposażonych w graficzne elementy stałe i ruchome, jak też zadaniami stawianymi graficznym realizacjom reklamowym i typowymi sposobami ich rozwiązywania;
 • zajęć z WYOBRAŹNI PLASTYCZNEJ, w myśl zasady "nie tylko JAK, lecz i CO", mających na celu pobudzanie i kształcenie plastycznej wyobraźni studentów. Ćwiczenia i warsztaty tego bloku pozwalają zdobyć wiedzę na temat klasycznych form uprawiania grafiki, typowych a wypracowywanych przez stulecia kanonów tworzenia sztuk wizualnych (np. rodzaje perspektywy), tradycji przedstawieniowej w kręgu europejskim (np. Pieta) oraz biologicznie warunkowanych zasad skutecznego tworzenia przekazu wizualnego (np. złudzenia optyczne, psychologia kolorów). Podstawę dla grupy zajęć inspirujących wyobraźnię wizualną i rozwijających kulturę plastyczną uczestników stanowią warsztaty, prowadzone przez akademickich artystów-plastyków w wyposażonych na potrzeby studiów pracowniach APS. Blok wyobraźni plastycznej uzupełniają wykłady i ćwiczenia z zakresu skuteczności komunikacji wizualnej oraz psychologii widzenia;
 • KONTEKSTÓW ANTROPOLOGICZNYCH I KULTUROWYCH pozwalających pełniej zrozumieć przez odniesienie do:

  1)  antropologicznych uwarunkowań ludzi jako gatunku o biologicznie określonych możliwościach percepcji wizualnej i warunkowanym przez nie rozwoju cywilizacyjnym,

 • 2)   nowych zjawisk w kulturze współczesnej, powstałych dzięki możliwościom komputerowego przekazu audiowizualnego, miejsce grafiki komputerowej i multimedialnej na współczesnej scenie komunikacji społecznej, w dobie globalnego przepływu informacji i rozrywki. Wykłady i ćwiczenia w tym bloku tematycznym ukazują grafikę komputerową jako środek komunikacji w odniesieniu do antropologii audiowizualności oraz rozważań nad estetyką mediów wizualnych; zapoznają również z wykorzystaniem przez profesjonalistów i amatorów możliwości niezwykle uproszczonej kreacji tekstów audiowizualnych w technologii Flash dla tworzenia internetowego obiegu rozrywki (anime music video, flashowe mini filmy i mini gry itp.).