Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[ZP-ERA] Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem

Szczegóły
Kod ZP-ERA
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów Pedagogika specjalna
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Limit miejsc 50
Czas trwania 1,5 roku
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20
Tura 1 (12.12.2018 11:56 – 15.09.2019 12:00)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem.

 

Poziom kształcenia: podyplomowe Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 1,5 roku.

Studia realizowane są we współpracy z Centrum Terapii Autyzmu SOTIS http://www.sotis.pl/ .

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Akademii oraz Centrum Terapii Autyzmu SOTIS.

 

Studia realizowane są w łącznym wymiarze 475 godzin zajęć dydaktycznych (85 godz. wykładów, 335 godz. ćwiczeń, 35 godz. zajęć terenowych - hospitacji, 20 godz. seminarium tematycznego) oraz 85 godz. indywidualnej praktyki. Uczelnia gwarantuje odbywanie zajęć terenowych (hospitacji). Indywidualne praktyki realizowane są według programów będących integralną częścią programu studiów. Indywidualne praktyki organizowane są przez słuchaczy. Podstawą zaliczenia indywidualnej praktyki jest wypełnienie i udokumentowanie wszystkich zadań przewidzianych programem.

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele (semestr I) oraz trzy piątki lub poniedziałki  w semestrze, soboty  i niedziele  (semestr II i III). W piątki i/lub poniedziałki odbywać się będą zajęcia terenowe  - hospitacje w placówkach edukacyjnych i terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w budynku APS ul. Szczęśliwicka 40 .

Planowany termin uruchomienia studiów: - październik 2019 (osoby zainteresowane zapraszamy do składania dokumentów).

Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. prof. APS Barbara Marcinkowska. e-mail: marcinkowska@aps.edu.pl

Wymagania wobec kandydatów:

a) ukończone studia wyższe (pierwszego stopnia lub drugiego stopnia bądź jednolite studia magisterskie),

b) wymagane jest udokumentowane posiadanie przygotowania pedagogicznego.

 

Plan studiów:

 

Pełna nazwa przedmiotu

Łączny wymiar  godzin

 wymiar godzin

Forma zal.

I sem.

II sem.

III sem.

ECTS

 

W

Ćw.

 
 

Pedagogika specjalna

35

10

25

E

35

 

 

3

 

Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii

15

15

 

ZO

15

 

 

2

 

Prawne uwarunkowania edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością

5

 

5

ZO

5

 

 

1

 

Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością

15

 

15

ZO

 

 

15

1

 

razem

70

25

45

 

55

 

15

7

 

Biomedyczne uwarunkowania rehabilitacji osób z niepełnosprawnością inteletualną i autyzmem

10

10

 

ZO

10

 

 

2

 

Psychologiczne uwarunkowania edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

10

10

 

ZO

10

 

 

2

 

Psychologiczne uwarunkowania edukacji i terapii osób z autyzmem

10

10

 

ZO

10

 

 

2

 

Wprowadzenie do edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

5

5

 

Z

5

 

 

1

 

Wprowadzenie do edukacji i terapii osób autyzmem

5

5

 

Z

5

 

 

1

 

razem

40

40

 

 

40

 

 

8

 

Diagnostyka psychopedagogiczna

10

5

5

E

10

 

 

1

 

Diagnoza funkcjonalna osób z niepełnosprawnością intelektualną

15

 

15

ZO

15

 

 

1

 

Diagnoza funkcjonalna osób z autyzmem

15

 

15

ZO

15

 

 

1

 

razem

40

5

35

 

40

 

 

3

 

Metody terapii osób z autyzmem

30

 

30

ZO

 

30

 

2

 

Metody terapii osób z autyzmem - zajęcia hospitacyjne (praktyka)

5

 

5

Z

 

5

 

1

 

Metody terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną 

20

 

20

ZO

 

20

 

2

 

Wybrane metody terapii zachowań problemowych

10

 

10

ZO

 

10

 

1

 

razem

65

 

65

 

 

65

 

6

 

Dydaktyka specjalna

15

15

 

E

15

 

 

1

 

Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

15

 

15

ZO

 

15

 

1

 

Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem

15

 

15

ZO

 

15

 

1

 

Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci autyzmem- zajęcia hospitacyjne (praktyka)

5

 

5

z

 

5

 

1

 

Metodyka zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

15

 

15

ZO

 

15

 

1

 

Metodyka zajęć rewalidacyjno  -wychowawczych - zajęcia hospitacyjne (praktyka)

5

 

5

z

 

5

 

1

 

Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym 

30

 

30

ZO

 

30

 

2

 

Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym - zajęcia hospitacyjne (praktyka)  

5

 

5

Z

 

5

 

1

 

Metodyka zajęć pozalekcyjnych

15

 

15

ZO

 

15

 

1

 

Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

30

 

30

ZO

 

 

30

3

 

Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - zajęcia hospitacyjne (praktyka)

5

 

5

Z

 

 

5

1

 

Metodyka nauczania i wychowania uczniów z autyzmem

20

 

20

ZO

 

 

20

2

 

Metodyka nauczania i wychowania uczniów z autyzmem -zajęcia hospitacyjne (praktyka)   

5

 

5

Z

 

 

5

1

 

Metodyka zajęć rewalidacyjnych

20

 

20

ZO

 

 

20

2

 

Metodyka pracy z uczniem z niepełnosprawnościa intelektualną i autyzmem w szkołach integracyjnych i ogólnodostepnych

10

 

10

ZO

 

 

10

2

 

Metodyka pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem w szkołach integracyjnych i ogólnodostępnych - zajęcia hospitacyjne (praktyka)

5

 

5

Z

 

 

5

1

 

Metody komunikacji alternatywnej

10

 

10

ZO

 

 

10

1

 

Wspieranie osób z niepełnopsrawnością intelektualną i autyzmem w dorosłym życiu

15

 

15

ZO

 

 

15

2

 

Konstruowanie indywidualnych programów 

10

 

10

ZO

 

 

10

1

 

razem

250

15

235

 

15

105

130

26

 

Seminarium tematyczne; egzamin końcowy

20

 

20

E

 

 

20

11

 

razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indywidualne PRAKTYKI

85

 

85

Z

 

 

85

5

 

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Ośrodku.

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego, jeżeli dyplom wyrażnie na to nie wskazuje,
  • 1 podpisana, aktualna fotografia - rejestrując się w IRK kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych nie ma legitymacji.
  • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności za studia wygenerowane z systemu IRK po zarejestrowaniu się na studia.

 

Dokumenty będzie można składać osobiście lub nadsyłać pocztą (jeżeli pocztą, to tylko kopię dyplomu) na adres:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Ośrodek Studiów Podyplomowych

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Ośrodek Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.

 

Wysokość czesnego:
 
2000 zł za semestr

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kompetencje umożliwiające: diagnozowanie i samodzielne rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie związanych z ich funkcjonowaniem w sytuacjach zadaniowych o charakterze edukacyjnym i interpersonalnym. Absolwenci ponadto uzyskują kompetencje umożliwiające rozpoznawanie specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz wspieranie rozwoju dzieci z autyzmem.

Umożliwienie uzyskania kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną koniecznych do realizacji programów edukacyjnych i rehabilitacyjnych ukierunkowanych na osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwenci studiów zdobędą wiedzę dotyczącą potencjału rozwojowego, jak również ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno-motywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem.

 


Kwalifikacja na studia na podstawie złożonych dokumentów.