Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Edukacja integracyjna i włączająca

Szczegóły
Kod ZP-EIW
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów Pedagogika specjalna
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 1,5 roku
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (12.12.2018 11:56 – 08.11.2019 12:00)

Edukacja integracyjna i włączająca

 

Czas trwania studiów: trzy semestry - 26.10.2019 - 31.03.2021.

Limit miejsc: 25

 

Cel kształcenia:

Przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  (SPE) w warunkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego.

Kwalifikacje:

Zawód Pedagog specjalny (numer 235919 w kategorii 2359 Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani (Załącznik do rozporządzenia MNiPS z dnia 22.05.2013).

Podstawy prawne kwalifikacji:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017r., Poz. 1575).

 

Możliwości zatrudnienia absolwentów studiów:

 1)      na stanowisku pedagoga specjalnego w :

-    przedszkolach ogólnodostępnych;

-    szkołach ogólnodostępnych,

2)      na stanowisku nauczyciela wspomagającego w:

-   przedszkolach integracyjnych;

 

-   szkołach integracyjnych;

            -   klasach integracyjnych:

            -  klasach ogólnodostępnych.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych Edukacja integracyjna i włączająca prezentuje postawy humanistyczne: otwartości i dialogu, szacunku dla innych, wrażliwości na potrzeby człowieka – szczególnie niepełnosprawnego i wymagającego pomocy.

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych dzieci i młodzieży oraz odchyleń organicznych, psychicznych  i społecznych. Posiada wiedzę o możliwościach edukacyjnych, metodach oddziaływania rewalidacyjnego, rehabilitacyjnego i resocjalizacyjnego. Posiada umiejętności praktyczne w zakresie pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w szczególności: rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych, konstruowania i realizacji indywidualnych programów edukacyjnych oraz integrowania grupy.

Absolwent jest przygotowany do współorganizacji  kształcenia integracyjnego/włączającego. Posiada umiejętności organizowania i koordynowania kształcenia specjalnego ucznia z niepełnosprawnością w edukacji integracyjnej i włączającej, koordynowania działań zespołu nauczycieli i specjalistów w zakresie diagnozowania i opracowywania indywidualnych programów edukacyjnych.

Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności do pracy z uczniami: z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami wzroku, zaburzeniami słuchu, z niepełnosprawnoscią ruchową i chorobą przewlekłą, w tym z chorobą psychiczną, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z uczniem niedostosowanym społecznie oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym, zaburzeniami zachowania i emocji, z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniem z zaburzeniami komunikacji i sprawności językowej w placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych.

 

Wymagania wstępne:

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych posiadajądych przygotowanie pedagogiczne.

 

Oczekiwane kompetencje kandydata:

Kandydat posiada przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych i jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych.

Planowany termin uruchomienia studiów: I zjazd 26-27 października 2019 r., osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i złożenie kompletu dokumentów: podanie wygenerowane z IRK, 2 egz umowy o warunkach studiowania i odpłatności, kopię dyplomu (oryginał do wglądu) i 1 zdjęcie. 

 

Warunki ukończenia studiów: zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie i zdanie egzaminu końcowego.

 

Wysokość czesnego:

·     2000 zł za semestr

·     Kierownik studiów: dr Marta Pągowska (mpagowska@aps.edu.pl)

 

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  •  kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (oryginał do wglądu),
  • 1 podpisana, aktualna fotografia (format dowolny),
  • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności pobrane z systemu IRK po zarejestrowaniu się na studia.

Zasady naboru na studia podyplomowe:

·         Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

·         Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Ośrodku.

 

Dokumenty można składać osobiście lub nadsyłać pocztą (jeżeli pocztą, to tylko kopię dyplomu) na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Ośrodek Studiów Podyplomowych

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Ośrodek Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.