Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[ZP-ATZ] Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej

Szczegóły
Kod ZP-ATZ
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów Pedagogika specjalna
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 60
Czas trwania 1 rok
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (12.12.2018 11:56 – 15.09.2019 12:00)

Charakterystyka studiów

 

Studia podyplomowe Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej” są studiami doskonalącymi.

Przygotowują pedagogów specjalnych do pracy w placówkach dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami, oraz kształtują umiejętności praktycznego posługiwania się wiedzą w pracy zawodowej.

 

Studia trwają dwa semestry i realizowane są w wymiarze 355 godzin zajęć dydaktycznych w trybie sobotnio - niedzielnym (110 godzin wykładów, 175 ćwiczeń, 20 godzin seminarium) oraz 30 godzin praktyki indywidualnej. Indywidualne praktyki realizowane są według programów będących integralną częścią studiów, organizowane są przez słuchaczy. Podstawą zaliczenia indywidualnej praktyki jest wypełnienie i udokumentowanie wszystkich zadań przewidzianych programem.

  

 

Semestr

I

II

Liczba godzin dydaktycznych

165

150

Liczba planowanych zjazdów

8

sobota-niedziela,

godz. 9-17.30

8

sobota-niedziela,

godz. 9-17.30

 

 

 Kierownik studiów

Dr Katarzyna Smolińska - email: ksmolinska@aps.edu.pl

 

Sylwetka absolwenta

 Absolwent studiów podyplomowych andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej posiada wiedzę
o charakterze interdyscyplinarnym, merytoryczne przygotowanie do pracy z osobami dorosłymi
z niepełnosprawnościami oraz otwartość na zmiany, wspartą refleksyjnością̨ i analitycznym podejściem do ich wdrażania ze szczególnym uwzględnieniem w zakresie:

- Wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu współczesnych metod pracy z osobami dorosłymi, w tym analizy i interpretacji sytuacji wynikających z funkcjonowania osób dorosłych.

- Wyposażenia w wiedzę z zakresu geriatrii i gerontologii (niezbędną do rozumienia zmian fizjologicznych, psychologicznych i społecznych towarzyszących procesowi starzenia się), jak i narzędzia potrzebne do interdyscyplinarnej diagnozy funkcjonowania osób starszych, analizy ich potrzeb oraz adekwatnego ich zaspokajania.

- Zastosowania umiejętności planowania i realizowania działań rehabilitacyjnych wobec osób dorosłych
w różnych środowiskach (rodzinnym, instytucjonalnym, lokalnym).

 

- Stosowania zasad i norm etycznych w podejmowaniu działań w zakresie postępowania z osobami starszymi.

- Podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym domem rodzinnym, oraz innymi instytucjami oświatowymi, jak i instytucjami życia społecznego i kulturalnego, itp.

Absolwent zdobędzie wiedzę teoretyczną, jak również praktyczną, w rozwiązywaniu trudności związanych ze starością. Absolwenci uzyskują również podstawowe umiejętności z zakresu konsultacji z języka obcego nowożytnego.

 

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2019 - osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i składanie dokumentów osobiście lub pocztą (wykaz dokumentów znajduje się poniżej, przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

 

Założenia rekrutacyjne

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia podyplomowe andragogika specjalna z terapią zajęciową” muszą mieć ukończone studia wyższe.

Wymagania wstępne:

studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich)

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

Osiągnięcie efektów kształcenia założonych w programie studiów potwierdzone m.in.: uzyskanymi zaliczeniami (w tym zaliczeniem indywidualnych praktyk), przygotowaniem pracy końcowej oraz zdanymi egzaminami (w tym egzaminem końcowym).

Czesne:1850 zł za semestr

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Ośrodku.

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
  • 1 podpisana, aktualna fotografia - rejestrując się w IRK kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych nie ma legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
  • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności za studia wygenerowane z systemu IRK po zarejestrowaniu się na studia.

 

Dokumenty będzie można składać osobiście lub nadsyłać pocztą (jeżeli pocztą, to tylko kopię dyplomu) na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Ośrodek Studiów Podyplomowych

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Ośrodek Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.