Akademia Pedagogiki Specjalnej / Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów

Terapia Pedagogiczna z edukacją daltońską i elementami systemu Marii Montessori

Poziom kształcenia: podyplomowe Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 1,5 roku

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Uprawnienia studiów podyplomowych:  

Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu terapii pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z dnia 27 marca 2009 r. Nr 50, Poz.400) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 7 maja 2013 r. Nr 0, Poz. 532).

 

Absolwent studiów podyplomowych zdobywa kwalifikacje z jako terapeuta pedagogiczny (zgodnie Dz.U. z dnia 30 kwietnia 2013 r. Nr 0, Poz. 532): 

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi

trudnościami w uczeniu się;

2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracyz rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno pedagogicznej. (§ 26)

 

Absolwent jest ponadto przygotowany do: 

  • udzielania  pomocy psychologiczno-pedagogicznej (§ 3.1 ust 2, § 6 ust.2, pkt.1); 
  • prowadzenia zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym (§ 7.1 pkt.4 ,§ 7.1 ust. 2 pkt.2 i 3); 
  • prowadzenia: klas terapeutycznych  (§ 7.1 pkt.1); warsztatów (§ 7.1 pkt.6); porad I konsultacji (§ 7.1 pkt.7) i szkoleń (§ 18); 

§ 19. 1. Rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów (§ 19.1).

 

Osoby chcące ubiegać się o pracę na stanowisku nauczyciela w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej powinny w dniu ubiegania się o pracę posiadać także przygotowanie pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009r.


Charakterystyka studiów podyplomowych:

Oferujemy: 510 godzin:  wykładów, ćwiczeń, warsztatów; hospitacje placówek (zajmujących się udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, placówek montessoriańskich i daltońskich), w tym praktyka z zakresu terapii pedagogicznej. Studia nadają kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej.W ramach studiów przewidziany jest blok zajęć dotyczący diagnozy i terapii z dziećmi  z trudnościami w nauce czytania, pisania i matematyki, zaburzeń w rozwoju ruchowym oraz pracy z rodziną i socjoterapii. Zakres ten poszerzono o dodatkowe kompetencje z zakresu edukacji daltońskiej i pedagogiki M. Montessori,  Łączą się one spójnie z terapią pedagogiczną i poszerzają umiejętności warsztatowe nauczyciela-terapeuty min. w zakresie, dotyczącym tego, jak indywidualizować proces edukacyjny, różnicować materiał i zadania w zależności od możliwości podoopiecznych.

Więcej informacji na temat edukacji daltońskiej i systemu M. Montessori na stronach: www.dlaton.org.pl  http://www.psmontessori.lublin.pl

Absolwenci uzyskają kwalifikacje i kompetencje w zakresie profilaktyki, diagnostyki pedagogicznej, konstruowania programów edukacyjnych i terapeutycznych, prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej.

Kierownik studiów podyplomowych:               dr Ewa Lewandowska 

e-mail: ewalew@aps.edu.pl

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry, zajęcia będą odbywały się w budynkach: APS przy Szczęśliwickiej 40, Liceum przy ul. Szczęśliwickiej 46 lub Kolegium Nauczycielskim przy ul. Czerniakowskiej 128.

Planowany termin uruchomienia studiów:  październik 2016r. -   osoby zainteresowane studiami, prosimy o złożenie dokumentów w Ośrodku Studiów Podyplomowych (pok. 1211). Uzyskanie wszystkich dokumentów  (wykaz znajduję się na dole strony z opisem studiów) wymaga zarejestrowania się w systemie IRK. Tylko osoby, które złożą komplet będą brane pod uwagę przy rekrutacji. STUDIA RUSZAJĄ 19.11.2016 - ZOSTAŁO KILKA OSTATNICH MIEJSC

Wykładowcy: 

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z zakresu terapii pedagogicznej: wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników z doświadczeniem w prowadzeniu terapii z wiodących ośrodków naukowych i dydaktycznych min. UMCS w Lublinie, APS w Warszawie, Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Polskiego Stowarzyszenia Montessori, Polskiego Stowarzyszenia Dalton.

Warunki ukończenia studiów:

Podstawą zakończenia studiów jest zdanie egzaminów, obronienie pracy końcowejj połączone z prezentacją projektu badawczego.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest wykonanie następujących zadań:

- zdanie przewidzianych egzaminów i uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem studiów,

- zaliczenie praktyki,

- napisanie pracy końcowej,

- zdanie egzaminu końcowego / prezentacja pracy końcowej i jej obrona.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Plan studiów:

Pełna nazwa przedmiotu

Łączny wymiar  godzin

Forma zaliczenia

Forma zajęć i liczba godzin

Sem. I

Sem. II

Sem. III

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

Przedmioty obowiązkowe-moduł specjalnościowy

specjalność: TERAPIA PEDAGOGICZNA Z EDUKACJĄ DALTOŃSKĄ I ELEMENTAMI SYSTEMU MARII MONTESSORI

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Z ZAKRESU TERAPII PEDAGOGICZNEJ

Pedagogika wieku dziecięcego

10

EGZ

10

 

 

 

 

 

Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

10

EGZ

10

 

 

 

 

 

Wybrane aspekty psychologii rozwoju człowieka i psycholingwistyki

10

EGZ

10

 

 

 

 

 

Neuropsychologia kliniczna dziecka

20

EGZ

 

 

10

10

 

 

Nowoczesne metody terapii pedagogicznej

10

ZAL

 

 

10

 

 

 

Podstawy pedagogiki planu daltońskiego

5

ZAL

 

5

 

 

 

 

Podstawy pedagogiki M. Montessori

5

ZAL

 

5

 

 

 

 

PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU DIAGNOZY I TERAPII

Diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu

Diagnoza dziecka z trudnościami w czytaniu i pisaniu

15

EGZ

 

 

15

 

 

 

Metody pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu

20

EGZ

 

 

 

20

 

 

Metodyka pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu

15

EGZ

 

 

 

5

 

10

Rozwijanie umiejętności w zakresie czytania i pisania z wykorzystaniem systemu M. Montessori

20

ZAL-OCENA

 

 

 

20

 

 

Rozwój języka i mowy dziecka – wspieranie terapii specjalistycznej

5

ZAL-OCENA

 

 

 

5

 

 

Diagnoza i terapia trudności w uczeniu się matematyki

Diagnoza dziecka z trudnościami w uczeniu się matematyki

15

EGZ

10

 

5

 

 

 

Metodyka pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się matematyki

40

EGZ

 

 

 

20

 

20

Rozwijanie umiejętności matematycznych z wykorzystaniem syst. M. Montessori

20

ZAL-OCENA

 

 

 

 

 

20

Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju ruchowego

Diagnoza dziecka z zaburzeniami rozwoju ruchowego

5

ZAL-OCENA

 

 

 

5

 

 

Metoda Dobrego Startu

15

ZAL

 

15

 

 

 

 

Metoda ruchu rozwijającego V. Sherborne

15

ZAL

 

 

 

15

 

 

Metodyka kształcenia multisensorycznego w systemie M. Montessori

15

ZAL-OCENA

 

15

 

 

 

 

Podstawy terapii integracji sensorycznej

10

ZAL

 

 

 

 

 

10

Warsztaty pracy z dzieckiem, rodziną, szkołą

Diagnostyka środowiska i współpraca z rodzicami

15

ZAL-OCENA

 

 

 

 

 

15

Rozwijanie samodzielności, odpowiedzialnośći i umiejętności współpracy w koncepcji edukacji daltońskiej

30

ZAL-OCENA

 

 

 

15

 

15

Warsztaty umiejętności wychowawczych nauczyciela - terapeuty

20

ZAL

 

20

 

 

 

 

Warsztaty terapii zaburzeń emocjonalnych i społecznych

20

ZAL-OCENA

 

 

 

10

 

10

Wspieranie rozwoju uzdolnień

10

ZAL-OCENA

 

 

 

 

 

10

PRZEDMIOTY DOPEŁNIAJĄCE WARSZTAT NAUCZYCIELA TERAPEUTY

Konstruowanie indywidualnych programów terapii dziecka

20

EGZ

 

 

 

10

 

10

Organizacja procesu edukacyjnego w koncepcji edukacji daltońskiej

15

ZAL-OCENA

 

 

 

15

 

 

Psychostumulacja rozwoju dzieci – klucz do uczenia się

20

ZAL-OCENA

 

 

 

20

 

 

Seminarium - realizowane w dwóch grupach

20

ZAL

 

 

 

5

 

15

Praktyka z terapii pedagogicznej

60

ZAL

 

 

 

 

 

 

RAZEM

450

 

100

215

135

ŁĄCZNIE Z PRAKTYKAMI

510

 

510