Akademia Pedagogiki Specjalnej / Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów

Surdopedagogika

Poziom kształcenia: podyplomowe Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 1,5 roku

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2016-04-15 12:00:00 do 2017-12-24

Limit miejsc

20

Język wykładowy

polski

Opis

Uprawnienia studiów:

Studia kwalifikacyjne- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających  wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Dz. U. Nr 50 poz. 400

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży  z niepełnosprawnościami niewymienionymi w ust.1., posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu , danym typie szkoły lub rodzaju placówki, w § 2-5, a ponadto ukończyła:

 1. studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów lub
 2. zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów, lub
 3. studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów”.

 

Cele studiów:

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach PZG, ośrodkach wczesnej interwencji. Realizacja specjalistycznego program studiów,  ma na celu zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności w zakresie: neurologicznych podstaw rozwoju dziecka; audiologii i technicznych środków korekcyjnych wspomagających słyszenie; psychologii dziecka z wadą słuchu w tym kompetencji zastosowania tej wiedzy w praktyce: edukacji, wychowaniu i rehabilitacji dzieci z wadą słuchu; opanowania w możliwie szerokim zakresie umiejętności posługiwania się Polskim Językiem Migowym (PJM); logopedii w tym szczególnie surdologopedii, terapii słuchu i mowy dzieci niesłyszących i słabosłyszących; wiedzy o języku, praktycznych umiejętności związanych z emisją głosu; ortodydaktyki wczesnoszkolnej edukacji uczniów niesłyszącychi słabosłyszących; metodyki pracy w internacie dla dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem; stosowania specjalnych metod stymulacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych przeznaczonych dla dzieci z wadą słuchu, w tym integracji sensorycznej, metody werbotonalnej. 

Kierownik studiów podyplomowych: dr hab., prof. Małgorzata Kupisiewicz

e-mail: mkupisiewicz@aps.edu.pl

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry

Planowany termin uruchomienia studiów: edycja nr 16 - I zjazd 28-29 października 2017  - osoby zainteresowane studiami, prosimy o złożenie dokumentów w Ośrodku Studiów Podyplomowych (pok. 1211). Uzyskanie wszystkich dokumentów  (wykaz znajduję się na dole strony z opisem studiów) wymaga zarejestrowania się w systemie IRK. Tylko osoby, które złożą komplet, będą brane pod uwagę przy rekrutacji. Zostały 2 wolne miejsca.

Wykładowcy

Kadrę stanowią nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Akademii Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, lekarze z Instytutu Matki i Dziecka, rehabilitanci z Instytutu Fizjologii i Patologii słuchu w Kajetanach, a także  z instruktorzy i terapeuci metody integracji sensorycznej, metody werbotonalnej, doświadczeni lektorzy i tłumacze Polskiego Języka Migowego.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • aktywna obecność na zajęciach,
 • oddanie prac pisemnych, np. opracowanie scenariuszy zajęć praktycznych z dziećmi, opracowanie pomocy dydaktycznych, rozkładu materiałów,
 • uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z poszczególnych przedmiotów,
 • zaliczenie praktyk objętych planem studiów,
 • zdanie egzaminu końcowego.

 

Plan studiów:

 

 

Pełna nazwa przedmiotu

Łączny wymiar godzin

Forma zaliczenia

Forma zajęć i liczba godzin

Sem. I

Sem. II

Sem. III

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

Pedagogika specjalna

10

ZAL

10

 

 

 

 

 

Surdopedagogika

10

ZAL-OCENA

10

 

 

 

 

 

Podstawy fonetyki i ortofonii

20

ZAL-OCENA

10

10

 

 

 

 

Elementy neurofizjologii dziecięcej

20

ZAL

10

10

 

 

 

 

Nauka o języku

15

ZAL-OCENA

5

10

 

 

 

 

Psychopedagogiczne podstawy rozwoju osób z wadą słuchu

20

EGZ

10

10

 

 

 

 

Audiologia pedagogiczna i techniczne środki korekcyjne

25

EGZ

 

 

10

15

 

 

Metodyka wychowania przedszkolnego dziecka z wadą słuchu

30

EGZ

 

 

15

15

 

 

Stymulacja operacyjnego rozumowania dziecka z wadą słuchu

15

ZAL-OCENA

 

 

15

 

 

 

Logorytmika

5

ZAL

 

5

 

 

 

 

Metodyka edukacji wczesnoszkolnej uczniów słabosłyszących  i niesłyszących

30

EGZ

 

 

15

15

 

 

Rehabilitacja osób z niepełnosprawnościa sprzężoną

5

ZAL

 

 

 

 

5

 

Podstawy wczesnej rewalidacji małego dziecka z wadą słuchu

10

ZAL-OCENA

 

 

 

10

 

 

Metodyka kształcenia w klasach wyższych szkoły podstawowej uczniów słabosłyszących i niesłyszących

10

ZAL

 

 

 

 

10

 

Surdologopedia

25

EGZ

15

10

 

 

 

 

Emisja głosu

10

ZAL

 

10

 

 

 

 

Rewalidacja indywidualna z reedukacją dzieci z wadą słuchu

20

ZAL-OCENA

 

 

 

 

10

10

Elementy terapii integracji sensorycznej

10

ZAL

 

 

 

 

10

 

Polski Język Migowy (PJM)

45

EGZ

 

15

 

15

 

15

Rehabilitacja osób z implantem  ślimakowym

10

ZAL_OCENA

 

 

 

 

 

10

Egzamin końcowy

5

EGZ

 

 

 

 

 

5

Praktyka asystencko-pedagogiczna  w palcówkach

150

ZAL

 

 

 

 

 

 

 

350

 

70

80

55

70

35

40

RAZEM

 

 

150

125

75

ŁĄCZNIE Z PRAKTYKAMI

500

 

350

Zasady kwalifikacji

Wymagania wobec kandydatów:

a)  ukończone studia zawodowe lub magisterskie (licencjat lub magister) na kierunkach pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia i inne.

b)   wymagane przygotowanie pedagogiczne - dopuszcza się uzyskanie go we włąsnym zakresie podczas trwania studiów.

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów po zakończeniu rejestracji, czyli w momencie zebrania się odpowiedniej liczby kandydatów.

 

 

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
 • czytelna kopia dowodu osobistego (i oryginał do wglądu) lub w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
 • 1 podpisana, aktualna fotografia - rejestrując się w IRK kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych nie ma legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności za studia wygenerowane z systemu IRK (druk umowy do pobrania znajduje się w opisie studiów w miejscu: Dodatkowe dokumenty).

 

Dokumenty będzie można składać osobiście lub nadsyłać pocztą (jeżeli pocztą, to tylko kopie dyplomu i dowodu) na adres: 

...
(liczba słów w pełnym opisie: 74)
+pokaż więcej informacji

Miejsce ogłoszenia wyników

IRK

Wysokość czesnego

1650,00 PLN za semestr

(na studiach podyplomowych nie ma opłaty rekrutacyjnej)

Dodatkowe dokumenty

Dodatkowe informacje

Studia realizowane w formie zjazdów weekendowych - sobota/niedziela (jeden zjazd tygodniowy czerwiec/lipiec).

Obejmują 350 godzin dydaktycznych i 150 godzin indywidualnych praktyk. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń, konserwatoriów.

Praktyki:

 • W I semestrze praktyka w poradni i/lub przedszkolu dla dzieci z wadą słuchu w wymiarze 30 godz. hospitacji i 20 godz. prowadzenia zajęć.
 • W II semestrze praktyka w klasach młodszych z dziećmi z wadą słuchu w wymiarze 20 godzin hospitacji i 30 godzin prowadzenia zajęć.
 • W III semestrze praktyka w klasach starszych lub internacie w wymiarze 30 godzin hospitacji i 20 godzin prowadzenia zajęć.
 • Nauczyciele pracujący z dziećmi z wadą słuchu przynoszą zaświadczenie od dyrektora placówki o zatrudnieniu.

  Uczelnia nie pokrywa kosztów praktyk na studiach podyplomowych.

  Dokumentację praktyki stanowi:

  1.Protokół z hospitowanych zajęć - podpisany przez opiekuna praktyk.

  2.Konspekty z przeprowadzonych zajęć - podpisane przez opiekuna praktyk.

  3.Zaświadczenie dyrekcji szkoły/ośrodka/poradni o odbyciu praktyki z zaznaczeniem liczby godzin hospitowanych i prowadzonych oraz wystawienie oceny z praktyk.