Akademia Pedagogiki Specjalnej / Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami neopenologii

Poziom kształcenia: podyplomowe Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 1,5 roku

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2016-11-28 12:00:00 do 2018-09-30 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Cel studiów:

Przygotowanie specjalistów do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie, pracowników zespołów interwencji kryzysowej, policji, w ośrodkach uzależnień, pedagogów szkolnych, w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych.

 

Charakterystyka studiów:

 

Studia pedagogika resocjalizacyjna z elementami neopenologii są nauczycielskimi kwalifikacyjnymi studiami podyplomowymi prowadzonymi zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012r. poz.131).

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-wychowawcy w różnych typach placówek resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, oraz penitencjarnych określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2009r. nr 50, Poz. 400 z późn. zmianami).

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr hab., prof. APS Irena Pospiszyl

 

Czas trwania studiów podyplomowych:  3 semestry - luty 2017r. - sierpień 2018r.

 

Wymagania wobec kandydatów:

Ukończone studia zawodowe lub magisterskie z pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, prawa, filozofii, teologii, polityki społecznej, pracy socjalnej, politologii, medycyny.

 

Przewidywana liczba słuchaczy: 25

 

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2018 r. - osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i składanie dokumentów osobiście lub pocztą (wykaz dokumentów znajduje się pod tabelką z planem studiów, przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

 

Warunki studiowania:

Studia są płatne. Zajęcia są realizowane w formie zjazdów weekendowych (sobota - niedziela); zajęcia będą odbywały się w budynkach: APS przy Szczęśliwickiej 40 lub Czerniakowskiej 128 albo Liceum przy ul. Szczęśliwickiej 46.

 

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

Obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 5% absencja w ciągu semestru), pozytywne wyniki egzaminów i zaliczeń objętych planem studiów oraz egzamin końcowy.

 

Wykładowcy:

Zajęcia na studiach (wykłady i ćwiczenia) prowadzą głównie nauczyciele akademiccy, nauczyciele-praktycy oraz inni specjaliści zatrudnieni w Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz w innych uczelniach wyższych, profesjonalnie i merytorycznie przygotowani do prowadzenia danego przedmiotu, z bogatym warsztatem naukowym i praktycznym.

 

Program studiów:

 

    Pełna nazwa przedmiotu 

Kod

jednostki

Łączny

wymiar

godzin

Forma

zalicze-nia

Liczba

Punktów

ECTS

Forma zajęć

Sem. I

Sem.II

Sem. III

w

ćw

w

ćw

w.

ćw

Pedagogika resocjalizacyjna

1002

30

E

6

30

 

 

 

 

 

Patologie społeczne

1002

30

ZO

6

 

 

15

15

 

 

Psychologia nieprzystosowania społecznego

1002

30

E

6

30

 

 

 

 

 

 

1002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawy neopenologii

 

 

Podstawy pedagogiki specjalnej

 

1002

10

E

4

 

 

2

10

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Psychologia kliniczna

1002

20

E

4

20

 

 

 

 

 

Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego i karnego

1002

30

E

3

30

 

 

 

 

 

Kuratela sądowa

1002

20

ZO

3

 

 

20

 

 

 

Podstawy pracy socjalnej

1002

15

ZO

2

 

 

15

 

 

 

Subkultury młodzieżowe

1002

15

ZO

2

 

 

5

10

 

 

Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych

1002

30

ZO

6

 

 

 

30

 

 

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

1002

30

ZO

5

 

 

 

 

 

30

Metodyka pracy z rodziną dysfunkcyjną

1002

20

ZO

3

 

 

5

15

 

 

Mediacje i negocjacje

1002

20

ZO

4

 

 

5

15

 

 

Interwencja kryzysowa

1002

20

E

3

 

 

 

 

5

15

Instytucje wsparcia społecznego

1002

15

E

2

 

 

 

 

15

 

Seminarium

1002

30

ZO

5

 

 

 

 

 

30

Razem

 

345

 

 

125

65

85

20

75

Wykłady w semestrze

 

125

 

  150

 

   95

 

Praktyki

 

ZO

6

30

30

60

Zasady kwalifikacji

Wymagania wobec kandydatów:

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia muszą mieć ukończone studia wyższe (licencjackie, magisterskie)

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów. Decyduje kolejność złożenia dokumentów.

 

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
 • 1 podpisana, aktualna fotografia - rejestrując się w IRK kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych nie ma legitymacji.
 • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności za studia wygenerowane z systemu IRK (druk umowy do pobrania znajduje się w opisie studiów w miejscu: Dodatkowe dokumenty).

 

 

Dokumenty będzie można składać osobiście lub nadsyłać pocztą (jeżeli pocztą, to tylko kopie dyplomu i dowodu) na adres: 

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Ośrodek Studiów Podyplomowych

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Ośrodek Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.

Czynny jest:

 • poniedziałek w godz. 8.00-15.00
 • wtorek w godz. 8.00-15.00
 • środa w godz. 8.00-15.00
 • czwartek -
 • ...
  (liczba słów w pełnym opisie: 263)
  +pokaż więcej informacji

  Miejsce ogłoszenia wyników

  IRK

  Wysokość czesnego

  1600,00zł za semestr

  (na studiach podyplomowych nie ma opłaty rekrutacyjnej)

  Dodatkowe dokumenty