Akademia Pedagogiki Specjalnej / Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów

Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja

Poziom kształcenia: podyplomowe Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 1 rok

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2016-04-15 09:00:00 do 2017-09-30

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Uprawnienia studiów: podyplomowe studia doskonalące.

Cel kształcenia:

Przygotowanie nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów szkolnych, pedagogów i psychologów pracujących w poradniach dla dzieci i młodzieży  w zakresie:

 • diagnostycznego  rozpoznawania uzdolnień matematycznych u dzieci, interpretowania wyników diagnozy i formułowania wniosków zmieniających na lepsze losy dzieci;
 • konstruowania programów wspomagania rozwoju umysłowego i edukacji dzieci uzdolnionych matematycznie w przedszkolu oraz w klasach początkowych;
 • prowadzenia zajęć z dziećmi uzdolnionymi matematycznie w domu, w przedszkolu i w szkole;
 • organizowania środowiska wspierającego rozwój i edukację dzieci uzdolnionych matematycznie.

Celem studiów jest uzupełnienie i rozszerzenie  wiedzy i umiejętności nauczycielskiej w zakresie diagnozy możliwości umysłowych i uzdolnień matematycznych dzieci (diagnoza nauczycielska), wspomagania rozwoju umysłowego dzieci uzdolnionych matematycznie  wraz z edukacją matematyczną prowadzona stosowanie do ich potrzeb umysłowych (konstruowanie programów, umiejętność stosowania  skutecznych metod wspomagających dzieci w rozwoju umysłowym, prowadzenie ich edukacji matematycznej). Takie rozszerzenie kompetencji będzie w najbliższym czasie wymuszana przez władze oświatowe.

Osoby posiadające kompetencje kształtowane w ramach studiów podyplomowych będą  atrakcyjne zawodowo, a to oznacza stabilizację w zawodzie nauczycielskim i na stanowisku pedagoga i psychologia w poradni psychologiczno-pedagogicznej dla  dzieci i młodzieży. Są to pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu diagnozy rozpoznawania uzdolnień matematycznych u dzieci oraz ich wspomagania w rozwoju umysłowych i prowadzenia edukacji matematycznej odpowiednio do ich potrzeb.

Charakterystyka studiów:

Oferujemy 150 godzin wykładów, ćwiczeń i konserwatoriów.

Program studiów ma konstrukcję blokową. W ramach poszczególnych bloków słuchacz poznaje:

 • Uzdolnione matematycznie dzieci
 • Niepowodzenia szkolne, przyczy, działania naprawcze
 • Diagnoza nauczycielska uzdolnień matematycznych
 • Dojrzałość emocjonalna dzieci uzdolnionych matematycznie
 • Reguły wspierania w rozwoju i edukacji dzieci matematycznie uzdolnionych
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego uzdolnionych dzieci oraz ich edukacja matematyczna (przedszkola i klasa I):
 • Orientacja w otoczeniu i precyzyjne porozumiewanie się: od wytyczania kierunków i położenia obiektów względem siebie, drugiej osoby i przyjętego układu odniesienia, poprzez odnajdowanie informacji na kartce papieru do posługiwania się uproszczonymi rysunkami:
 • Liczenie w możliwie szerokim zakresie, dostrzeganie i korzystanie z regularności systemu pozycyjnego. Prawidłowości rozwojowe, metody diagnozowania dziecięcego liczenia, sposoby kształtowania  umiejętności liczenia:
 • Dodawanie i odejmowanie w możliwie szerokim zakresie: od poziomu konkretów, poprzez zbiory zastępcze aż do rachowania w pamięci. Metody diagnozowania umiejętności ości rachunkowych u dzieci, skuteczne sposoby kształtowania umiejętności rachunkowych:
 • Stosowanie umiejętności rachunkowych w układaniu i rozwiązywaniu prostych zadań z treścią:
 • Przybliżanie dzieciom  sensu  równości i nierówności oraz układanie i  rozwiązywanie zadań okienkowych
 • Mnożenie i dzielenie w sytuacjach  życiowych, w grach i zadaniach typu szkolnego. Wdrażanie dzieci do wyznaczania iloczynów i  ilorazów  w pamięci
 • Mierzenie  długości,  pojemności,  ciężaru (masy). Prawidłowości rozwojowe i edukacyjne, skuteczne metody kształtowania rozumienie sensu pomiaru, umiejętności mierzenia i posługiwania się liczbami mianowanymi w rozwiązywaniu zadań
 • Mierzenie czasu: regularności, obliczenia kalendarzowe i zegarowe
 • Gradacja pieniądza, obliczenia pieniężne, mała ekonomia:
 • Intuicje i pojęcia geometryczne. Korzystanie z umiejętności matematycznych w organizowaniu przestrzeni dwu i trójwymiarowej
 • Stosowanie umiejętności matematycznych: przemienne układanie i rozwiązywanie złożonych zadań z treścią oraz korygowanie zadań celowo źle formułowanych. Doskonalenie umiejętności matematycznych

 

 • Przygotowanie uzdolnionych dzieci do radzenia sobie w klasie IV-tej
 • Konstruowanie programów edukacyjnych dla uzdolnionych dzieci:
 • Organizowanie środowiska wspierającego uzdolnione matematycznie dzieci

Studia adresowane są do:

 • czynnych nauczycieli wychowania przedszkolnego / wczesnoszkolnego,
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • pedagogów szkolnych

Kierownik studiów podyplomowych: dr Jan Amos Jelinek,

Opieka naukowa: prof. zw. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej  

dane kontaktowe Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji:

tel. 22 589 36 20

dane osoby kierownika (wew. 3309) e-mail: jajelinek@aps.edu.pl

 

 

Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry, zajęcia odbywać się będą w budynkach: APS przy Szczęśliwickiej 40, Liceum przy ul. Szczęśliwickiej 46 lub Kolegium Nauczycielskim przy ul. Czerniakowskiej 128.

 

Planowany termin uruchomienia studiów: edycja nr 4 październik 2017 - osoby zainteresowane studiami prosimy o złożenie dokumentów w Ośrodku Studiów Podyplomowych (pok. 1211). Uzyskanie wszystkich dokumentów  (wykaz znajduje się na dole strony z opisem studiów) wymaga zarejestrowania się w systemie IRK. Tylko osoby, które złożą komplet, będą brane pod uwagę przy rekrutacji.


Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: Każdy blok tematyczny kończy się egzaminem. Średnia wyników z egzaminu stanowi ocenę końcową studiów (słuchacz nie może opuścić więcej niż 5% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w planie studiów).

 

Plan studiów:

    

Pełna nazwa przedmiotu

Liczba punktów ECTS

Forma zaliczenia

Semestr I

Semestr IIwyk.

ćw.

k.

wyk.

ćw.

k.


Uzdolnione matematycznie dzieci: wyniki badań, model uzdolnień Krutieckiego, cechy umysłu dzieci uzdolnionych matematycznie, szacunkowe dane dotyczące liczby tych dzieci

3

ZAL-OCENA

4

0

1

 

 

 


Niepowodzenia szkolne, przyczyny, działania naprawcze.

3

ZAL-OCENA

3

2

1

 

 

 


Diagnoza nauczycielska uzdolnień matematycznych: założenia, koncepcja,  procedury diagnostyczne, metody, interpretacje  i działania wspomagające.

3

ZAL-OCENA

1

2

0

 

 

 


0

3

2

 

 

 


Dojrzałość  emocjonalna dzieci uzdolnionych matematycznie. Założenia, metody i organizacja konstruowania gier z dziećmi i dla dzieci

2

ZAL-OCENA

4

0

0

 

 

 


ZAL-OCENA

0

8

0

 

 

 


Reguły wspierania w rozwoju i edukacji dzieci matematycznie uzdolnionych

3

ZAL-OCENA

6

0

2

 

 

 


1.1. Orientacja przestrzenna

2

ZAL-OCENA

1

3

1

 

 

 


1.2. Liczenie

2

ZAL-OCENA

1

4

1

 

 

 


1.3. Rachowanie

2

ZAL-OCENA

1

4

1

 

 

 


1.4. Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią

2

ZAL-OCENA

1

1

1

 

 

 


1.5. Równania i nierówności

2

ZAL-OCENA

1

2

1

 

 

 


1.6. Mnożenie i dzielenie

2

ZAL-OCENA

1

3

1

 

 

 


1.7. Pomiar długości, ciężaru pojemności i czasu.

2

ZAL-OCENA

2

5

2

 

 

 


1.8. Mała, domowa  ekonomia w edukacji dzieci

2

ZAL-OCENA

1

2

1

 

 

 


1.9. Intuicje geometryczne

2

ZAL-OCENA

1

2

1

 

 

 


1.10. Metoda naprzemiennego układania i rozwiązywania zadań

2

ZAL-OCENA

1

1

0

 

 

 


2.1. Liczenie

2

ZAL-OCENA

2

3

1

 

 

 


2.2. Rachowanie

2

ZAL-OCENA

2

4

2

 

 

 


2.3. Umowy dotyczące kolejności działań i zależności pomiędzy 4 działaniami

2

ZAL-OCENA

1

6

1

 

 

 


2.4. Liczby ujemne

2

ZAL-OCENA

1

1

0

 

 

 


2.5. Ułamki. Dzielenie całości na 2 lub więcej równych części z wykorzystaniem np.  modelu pizzy,  czekolady. Różne sposoby zapisywania ułamków: połowa pizzy, symbolicznie ½ , 0,5, 50%

2

ZAL-OCENA

1

2

1

 

 

 


2.6. Pomiar wielkości ciągłych, zapisywanie wyniku pomiaru, kształtowanie umiejętności rachunkowych z liczbami mianowanymi, układanie i rozwiązywanie zadań z zastosowaniem tych umiejętności

2

ZAL-OCENA

1

5

1

 

 

 


2.7. Prędkość: droga i czas

2

ZAL-OCENA

1

2

0

 

 

 


2.8. Mała, domowa ekonomia w edukacji dzieci

2

ZAL-OCENA

 

 

 

1

3

1


2.9. Intuicje geometryczne, przekształcanie ich zarysy pojęć geometrycznych

2

ZAL-OCENA

2

5

1

 

 

 


Przygotowanie uzdolnionych dzieci do radzenia sobie w klasie IV-tej

3

ZAL-OCENA

3

2

1

 

 

 


ZAL-OCENA

0

4

1

 

 

 


Konstruowanie autorskich programów edukacyjnych w zakresie wspomagania rozwoju umysłowego dzieci oraz ich edukacji matematycznej

3

ZAL-OCENA

 

 

 

4

3

1


Organizowanie środowiska wspierającego uzdolnione matematycznie dzieci

2

ZAL-OCENA

 

 

 

1

0

2


liczba godzin dla poszczególnych form zajęć:

 

 

43

76

25

6

6

4


RAZEM

60

 

160


Zasady kwalifikacji

Oczekiwane kompetencje absolwenta w zakresie:

b)znajomość Podstawy Programowej dla przedszkoli oraz klas I-III szkoły podstawowej,

c)doświadczenia pedagogiczne w zakresie edukacji dzieci,

d)doświadczenia w zakresie współpracy z rodzicami starszych przedszkolaków i małych dzieci oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego (nauczycielskiego).

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
 • czytelna kopia dowodu osobistego (i oryginał do wglądu) lub w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
 • 1 podpisana, aktualna fotografia - rejestrując się w IRK kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych nie ma legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności za studia wygenerowane z systemu IRK (druk umowy do pobrania znajduje się w opisie studiów w miejscu: Dodatkowe dokumenty).

 

Dokumenty będzie można składać osobiście lub nadsyłać pocztą (jeżeli pocztą, to tylko kopie dyplomu i dowodu) na adres: 

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Ośrodek...
(liczba słów w pełnym opisie: 65)

+pokaż więcej informacji

Miejsce ogłoszenia wyników

IRK

Wysokość czesnego

1 semestr = 1300 zł W sumie: 2 semestry = 2600 zł

Dodatkowe dokumenty

Dodatkowe informacje

Warunki studiowania: Studia zamierzamy realizować w formie zjazdów w piątki, w soboty oraz niedziele, według dat określonych w planie studiów. Zajęcia w weekendy odbywają się zgodnie z następującym schematem: zajęcia zaczynamy w piątek po południu, trwają one przez całą sobotę i niedzielę. Zjazd 9 dniowy trwa od weekendu do weekendu (włącznie).