Akademia Pedagogiki Specjalnej / Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów

Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja

Poziom kształcenia: podyplomowe Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 1 rok

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Uprawnienia studiów: podyplomowe studia doskonalące.

Cel kształcenia:

Przygotowanie nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów szkolnych, pedagogów i psychologów pracujących w poradniach dla dzieci i młodzieży  w zakresie:

 • diagnostycznego  rozpoznawania uzdolnień matematycznych u dzieci, interpretowania wyników diagnozy i formułowania wniosków zmieniających na lepsze losy dzieci;
 • konstruowania programów wspomagania rozwoju umysłowego i edukacji dzieci uzdolnionych matematycznie w przedszkolu oraz w klasach początkowych;
 • prowadzenia zajęć z dziećmi uzdolnionymi matematycznie w domu, w przedszkolu i w szkole;
 • organizowania środowiska wspierającego rozwój i edukację dzieci uzdolnionych matematycznie.

Celem studiów jest uzupełnienie i rozszerzenie  wiedzy i umiejętności nauczycielskiej w zakresie diagnozy możliwości umysłowych i uzdolnień matematycznych dzieci (diagnoza nauczycielska), wspomagania rozwoju umysłowego dzieci uzdolnionych matematycznie  wraz z edukacją matematyczną prowadzona stosowanie do ich potrzeb umysłowych (konstruowanie programów, umiejętność stosowania  skutecznych metod wspomagających dzieci w rozwoju umysłowym, prowadzenie ich edukacji matematycznej). Takie rozszerzenie kompetencji będzie w najbliższym czasie wymuszana przez władze oświatowe.

Osoby posiadające kompetencje kształtowane w ramach studiów podyplomowych będą  atrakcyjne zawodowo, a to oznacza stabilizację w zawodzie nauczycielskim i na stanowisku pedagoga i psychologia w poradni psychologiczno-pedagogicznej dla  dzieci i młodzieży. Są to pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu diagnozy rozpoznawania uzdolnień matematycznych u dzieci oraz ich wspomagania w rozwoju umysłowych i prowadzenia edukacji matematycznej odpowiednio do ich potrzeb.

Charakterystyka studiów:

Oferujemy 150 godzin wykładów, ćwiczeń i konserwatoriów.

Program studiów ma konstrukcję blokową. W ramach poszczególnych bloków słuchacz poznaje:

 • Uzdolnione matematycznie dzieci
 • Diagnoza nauczycielska uzdolnień matematycznych
 • Dojrzałość emocjonalna dzieci uzdolnionych matematycznie
 • Reguły wspierania w rozwoju i edukacji dzieci matematycznie uzdolnionych
 • Wspomaganie rozwoju dzieci uzdolnionych matematycznie oraz ich edukacja: treści kształcenia, organizacja zajęć i  stosowane metody. Obszary szczegółowe tego bloku to:
 • Orientacja w otoczeniu i precyzyjne porozumiewanie się: od wytyczania kierunków i położenia obiektów względem siebie, drugiej osoby i przyjętego układu odniesienia, poprzez odnajdowanie informacji na kartce papieru do posługiwania się uproszczonymi rysunkami:
 • Liczenie w możliwie szerokim zakresie, dostrzeganie i korzystanie z regularności systemu pozycyjnego. Prawidłowości rozwojowe, metody diagnozowania dziecięcego liczenia, sposoby kształtowania  umiejętności liczenia:
 • Dodawanie i odejmowanie w możliwie szerokim zakresie: od poziomu konkretów, poprzez zbiory zastępcze aż do rachowania w pamięci. Metody diagnozowania umiejętności ości rachunkowych u dzieci, skuteczne sposoby kształtowania umiejętności rachunkowych:
 • Stosowanie umiejętności rachunkowych w układaniu i rozwiązywaniu prostych zadań z treścią:
 • Przybliżanie dzieciom  sensu  równości i nierówności oraz układanie i  rozwiązywanie zadań okienkowych
 • Mnożenie i dzielenie w sytuacjach  życiowych, w grach i zadaniach typu szkolnego. Wdrażanie dzieci do wyznaczania iloczynów i  ilorazów  w pamięci
 • Mierzenie  długości,  pojemności,  ciężaru (masy). Prawidłowości rozwojowe i edukacyjne, skuteczne metody kształtowania rozumienie sensu pomiaru, umiejętności mierzenia i posługiwania się liczbami mianowanymi w rozwiązywaniu zadań
 • Mierzenie czasu: regularności, obliczenia kalendarzowe i zegarowe
 • Gradacja pieniądza, obliczenia pieniężne, mała ekonomia:
 • Intuicje i pojęcia geometryczne. Korzystanie z umiejętności matematycznych w organizowaniu przestrzeni dwu i trójwymiarowej
 • Stosowanie umiejętności matematycznych: przemienne układanie i rozwiązywanie złożonych zadań z treścią oraz korygowanie zadań celowo źle formułowanych. Doskonalenie umiejętności matematycznych

 

 • Przygotowanie uzdolnionych dzieci do radzenia sobie w klasie IV-tej
 • Konstruowanie programów edukacyjnych dla uzdolnionych dzieci:
 • Organizowanie środowiska wspierającego uzdolnione matematycznie dzieci

Studia adresowane są do:

 • czynnych nauczycieli wychowania przedszkolnego / wczesnoszkolnego,
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • pedagogów szkolnych

Kierownik studiów podyplomowych: dr Jan Amos Jelinek, studia prowadzone pod opieką naukową prof. zw. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej  

dane kontaktowe Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji:

tel. 22 589 36 20

dane osoby kierownika (wew. 3309) e-mail: jajelinek@aps.edu.p

 

 

Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry, zajęcia odbywać się będą w budynkach: APS przy Szczęśliwickiej 40, Liceum przy ul. Szczęśliwickiej 46 lub Kolegium Nauczycielskim przy ul. Czerniakowskiej 128.

 

Planowany termin uruchomienia studiów: edycja nr 3 – I zjazd 19-20-21 lutego 2016r. Przyjmujemy dokumenty na listę rezerwową.


Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: Każdy blok tematyczny kończy się egzaminem. Średnia wyników z egzaminu stanowi ocenę końcową studiów (słuchacz nie może opuścić więcej niż 5% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w planie studiów).

 

Plan studiów:

 

 

 

Forma zajęć i liczba godzin

 

 

 

Sem. I

Sem. II

 

l.p.

 

wyk.

ćw.

k.

wyk.

ćw.

k.

forma Zaliczenia

1

Uzdolnione matematycznie dzieci

4

 

1

 

 

 

EGZAMIN

2

Diagnoza nauczycielska uzdolnień matematycznych

2

10

2

 

 

 

EGZAMIN

3

Dojrzałość  emocjonalna dzieci uzdolnionych matematycznie

1

4

1




EGZAMIN

4

Reguły wspierania w rozwoju i edukacji dzieci matematycznie uzdolnionych

4

2

2

 

 

 

EGZAMIN

5

Orientacja w otoczeniu i precyzyjne porozumiewanie się: od wytyczania kierunków i położenia obiektów względem siebie, drugiej osoby i przyjętego układu odniesienia, poprzez odnajdowanie informacji na kartce papieru do posługiwania się uproszczonymi rysunkami

1

2

1

 

 

 

EGZAMIN

6

Liczenie w możliwie szerokim zakresie, dostrzeganie i korzystanie z regularności systemu pozycyjnego. Prawidłowości rozwojowe, metody diagnozowania dziecięcego liczenia, sposoby kształtowania  umiejętności liczenia

2

6

2

 

 

 

EGZAMIN

7

Dodawanie i odejmowanie w możliwie szerokim zakresie: od poziomu konkretów, poprzez zbiory zastępcze aż do rachowania w pamięci. Metody diagnozowania umiejętności ości rachunkowych u dzieci, skuteczne sposoby kształtowania umiejętności rachunkowych

4

4

2

 

 

 

EGZAMIN

8

Stosowanie umiejętności rachunkowych w układaniu i rozwiązywaniu prostych zadań z treścią

1

6

2

 

 

 

EGZAMIN

9

Przybliżanie dzieciom  sensu  równości i nierówności oraz układanie i  rozwiązywanie zadań okienkowych

2

4

1

 

 

 

EGZAMIN

10

Mnożenie i dzielenie w sytuacjach  życiowych, w grach i zadaniach typu szkolnego. Wdrażanie dzieci do wyznaczania iloczynów i  ilorazów  w pamięci

 

 

 

2

6

1

EGZAMIN

11

Mierzenie  długości,  pojemności,  ciężaru (masy). Prawidłowości rozwojowe i edukacyjne, skuteczne metody kształtowania rozumienie sensu pomiaru, umiejętności mierzenia i posługiwania się liczbami mianowanymi w rozwiązywaniu zadań

 

 

 

4

10

1

EGZAMIN

12

Mierzenie czasu: regularności, obliczenia kalendarzowe i zegarowe

 

 

 

2

4

1

EGZAMIN

13

Gradacja pieniądza, obliczenia pieniężne, mała ekonomia

 

 

 

2

4

1

EGZAMIN

14

Intuicje i pojęcia geometryczne. Korzystanie z umiejętności matematycznych w organizowaniu przestrzeni dwu i trójwymiarowej

 

 

 

2

4

1

EGZAMIN

15

Stosowanie umiejętności matematycznych: przemienne układanie i rozwiązywanie złożonych zadań z treścią oraz korygowanie zadań celowo źle formułowanych. Doskonalenie umiejętności matematycznych

 

 

 

4

13

3

EGZAMIN

16

Przygotowanie uzdolnionych dzieci do radzenia sobie w klasie IV-tej

 

 

 

2

6

1

EGZAMIN

16

Konstruowanie programów edukacyjnych dla uzdolnionych dzieci

 

 

 

1

4

1

EGZAMIN

17

Organizowanie środowiska wspierającego uzdolnione matematycznie dzieci

 

 

 

 

 

3

EGZAMIN

 

 

20

34

13

19

51

13

 

 

Suma wszystkich godzin

150