Akademia Pedagogiki Specjalnej / Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów

Edukacja dla bezpieczeństwa

Poziom kształcenia: podyplomowe Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-12-18 09:00:00 do 2019-01-15 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Charakterystyka i uprawnienia studiów podyplomowych:

Są to studia kwalifikacyjne. 

Kwalifikacje

Zawód nauczyciel przysposobienia obronnego  (numer 233019 w kategorii 2330)

(Załącznik do rozporządzenia MNiSW z dnia 02.11.2011 w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacyjnych).

 Podstawy prawne kwalifikacji

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

 

Cele kształcenia

1.Zdobycie wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz umiejętności i kompetencji kluczowych dla efektywnej realizacji procesu kształcenia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, zgodnego z podstawą programową przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa;

2. Doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia specjalistycznych zajęć dydaktycznych w obszarze edukacji dla bezpieczeństwa oraz samokształcenia w edukacji ustawicznej dotyczącej nowych wyzwań i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i obronnością kraju.

3. Kształtowanie kompetencji w zakresie przygotowania i organizacji pracy zespołowej  i grupowej związanej z realizacją zadań w ramach szeroko rozumianej edukacji dla bezpieczeństwa jednostkowego i społecznego.

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. prof. APS Józef Bednarek (email: jbednarek@aps.edu.pl)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (18 miesięcy).

                                    

Wymagania wstępne:

studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich) posiadających przygotowania pedagogiczne.

Oczekiwane kompetencje kandydata

Kandydat posiada przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań związanych z edukacją dla bezpieczeństwa oraz obronnością państwa i jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych w zakresie prowadzenia zajęć szkolnych z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa

 

Przewidywana liczba słuchaczy: 30

 Planowany termin uruchomienia studiów: Luty 2019 r. - osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i składanie dokumentów osobiście lub pocztą (wykaz dokumentów znajduje się pod tabelką z planem studiów, przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

 

Warunki studiowania:

Studia są płatne. Zajęcia będą odbywać się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych; zajęcia będą odbywały się w budynkach: APS przy Szczęśliwickiej 40, Liceum przy ul. Szczęśliwickiej 46.

 

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

Obecność na zajęciach, pozytywny wynik egzaminów cząstkowych, zaliczeń  przedmiotów  i ćwiczeń  objętych planem studiów oraz pozytywny wynik egzaminu końcowego.

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa, prezentuje postawy humanistyczne w zakresie problematyki obronności państwa.

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą działań związanych z bezpieczeństwem i obronnością kraju.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • -metodyki nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa,
 • -metodyki pracy z grupą dziecięcą, młodzieżową oraz starszą,

-tematyki działalności organów publicznych będących elementem zarządzania kryzysowego,

-podstaw prawnych z zakresu prawa międzynarodowego, obejmujących tematykę konfliktów zbrojnych,

 • -warsztatu komunikacji społecznej, procedur gromadzenia i obiegu informacji, organizacji stanowisk kierowania, systemu łączności kryzysowej po zdarzeniu kryzysowym,

-planowania zasobów specjalistycznych sił oraz środków reagowania,

-metod ochrony przed różnymi zagrożeniami i przygotowania do postępowania w wypadku katastrof,

-informacji o zasadach służby w formacjach mundurowych,

-zarządzania informacją,

-kierowania zespołem ludzi w sytuacjach kryzysowych, w tym zagrożeń cyberprzestrzeni i cyberzagrożeń,

-ratownictwa medycznego, chemicznego i ochroną przed skutkami rażenia BMR,

Absolwent studiów, jako nauczyciel przedmiotu, będzie organizował i koordynował proces kształcenia ucznia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa w placówce ogólnodostępnej.

 


Wykładowcy:

Zajęcia na studiach prowadzić będą nauczyciele akademiccy APS, a także wykładowcy innych uczelni oraz osoby posiadające znaczący dorobek naukowy, dydaktyczny, publicystyczny i wieloletnie doświadczenie zawodowe w systemie oświaty.

 

Plan studiów:

Pełna nazwa przedmiotu

Kod jednostki

Łączny wymiar  godzin

wymiar godzin

Forma zal.

I sem.

II sem.

III sem.

ECTS


ćw.

w.specjalność: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA NR 1


MODUŁ TEORETYCZNY


Wprowadzenie do edukacji dla bezpieczeństwa

1001

20

10

10

ZO

20

 

 

3


Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa

1001

30

15

15

E

30

 

 

4


Podstawy pedagogiki obronnej i pedagogiki wojskowej

1001

15

10

5

E

15

 

 

3


Komunikacja w systemie obronnym państwa

1001

20

10

10

E

20

 

 

3


Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych

1001

12

8

4

Z

12

 

 

2


Ochrona ludności i Obrona Cywilna

1001

12

12

 

Z

12

 

 

2


Komunikacja interpersonalna

1001

15

15

 

Z

15

 

 

2


razem

 

124

80

44

 

124

 

 

19


MODUŁ KIERUNKOWY


Wybrane problemy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

1001

12

8

4

ZO

 

12

 

2


Metody zabezpieczeń danych i informacji wrażliwych  – cyberzagrożenia

1001

15

10

5

ZO

 

15

 

3


Wybrane problemy diagnozy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

1001

12

12

 

ZO

 

12

 

2


Współczesne zagrożenia terroryzmem

1001

12

8

4

Z

 

12

 

2


Zagrożenia patologiami społecznymi dla bezpieczeństwa publicznego

1001

15

10

5

ZO

 

15

 

3


Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa

1001

12

12

 

Z

 

12

 

2


Projektowanie bezpieczeństwa w instytucjach oświatowo-wychowawczych

1001

15

15

 

ZO

 

15

 

2


razem

 

93

75

18

 

 

93

 

16


MODUŁ METODYCZNY


Metodyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa

1001

25

15

10

ZO

 

 

25

3


Kompetencje nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa

1001

20

10

10

ZO

 

 

20

4


Sytuacje kryzysowe w środowisku szkolnym i ich rozwiązywanie

1001

12

12

 

Z

 

 

12

2


Ratownictwo i pierwsza pomoc przedmedyczna

1001

12

12

 

Z

 

 

12

2


Zastosowanie mediów cyfrowych na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa

1001

12

12

 

ZO

 

 

12

2


razem

 

81

61

20

 

 

 

81

13


MODUŁ PRAKTYCZNY


Seminarium

1001

30

15

15

Z

 

 

30

6


Praktyki

1001

60

60

 

Z

 

 

60

6


razem

 

90

75

15

 

 

 

90

12


Razem

 

388

291

97

 

124

93

171

60


Razem bez praktyk

 

328

231

97

 

124

93

111

54


Zasady kwalifikacji

Wymagania wobec kandydatów:

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu studiów wyższych (pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich) posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty). Decyduje kolejność składania dokumentów.

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
 • 1 podpisana, aktualna fotografia - rejestrując się w IRK kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych nie ma legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności za studia wygenerowane z systemu IRK (druk umowy do pobrania znajduje się w opisie studiów w miejscu: Dodatkowe dokumenty).

 

Dokumenty będzie można składać osobiście lub nadsyłać pocztą (jeżeli pocztą, to tylko kopie dyplomu i dowodu) na adres: 

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Ośrodek Studiów Podyplomowych

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Ośrodek Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.

Czynny jest:

 • poniedziałek w godz. 8.00-15.00
 • wtorek w godz. 8.00-15.00
 • środa w godz. 8.00-15.00
 • czwartek
 • ...
  (liczba słów w pełnym opisie: 52)
  +pokaż więcej informacji

  Wysokość czesnego

  1500,00 PLN za semestr

  (na studiach podyplomowych nie ma opłaty rekrutacyjnej)

  Dodatkowe dokumenty