Akademia Pedagogiki Specjalnej / Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów

Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe

Poziom kształcenia: podyplomowe Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 1 rok

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-11-23 09:00:00 do 2019-01-15 09:00:00

Limit miejsc

35

Język wykładowy

polski

Opis

Studia Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe mają charakter doskonalący i są odpowiedzią na aktualne  zapotrzebowanie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych zwłaszcza funkcjonariuszy różnych służb państwowych.

Tworzą także doskonałą podstawę do fachowego i specjalistycznego przygotowania wszystkich tych osób, które mają zamiar podjąć pracę w sektorze administracji państwowej, administracji rządowej i samorządowej oraz w służbach specjalnych.

Kierownik studiów podyplomowych: dr Hubert Iwanicki, e-mail: hiwanicki@aps.edu.pl

Czas trwania studiów podyplomowych:  2 semestry – studia realizowane w formie zjazdów weekendowych (sobota - niedziela). Zajęcia będą się odbywały w budynkach: APS przy ul. Szczęśliwickiej 40.

Planowany termin uruchomienia strudiów: edycja 1  - luty 2019 r. -   osoby zainteresowane studiami, prosimy o złożenie dokumentów w Ośrodku Studiów Podyplomowych (pok. 1211). Uzyskanie wszystkich dokumentów  (wykaz znajduję się na dole strony z opisem studiów) wymaga zarejestrowania się w systemie IRK. Tylko osoby, które złożą komplet, będą brane pod uwagę przy rekrutacji.

Przewidywana liczba słuchaczy: 35 osób.

 

Cel studiów:

Głównym celem studiów jest pogłębienie posiadanych kompetencji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
i międzynarodowego, jak również przygotowanie słuchaczy do wykorzystania nabytej podczas studiów specjalistycznej i fachowej wiedzy w pracy w administracji publicznej oraz służbach publicznych.

 

Studia mają na celu w szczególności:

 • przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym i międzynarodowym,
 • analizę aktualnych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa Państwa,
 • nabycie przez słuchaczy kompetencji dotyczących rozpoznawania różnych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa, porządku publicznego, a także sposobów ich przeciwdziałania i zwalczania,
 • zapoznanie z organizacją i mechanizmami funkcjonowania, współzależności i współpracy najważniejszych organów i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Państwa,
 • przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych oraz ochrony prawnej i odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych,
 • dostarczenie praktycznej wiedzy na temat nowoczesnych technik operacyjno-rozpoznawczych bezpieczeństwa bezpośredniego,
 • nauczenie prawidłowego planowania i koordynowania różnorodnych działań  w sytuacjach kryzysowych.

Zadaniem studiów jest wyposażenie absolwentów w konkretne kompetencje, niezbędne na rynku pracy w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego tj.:

 • umiejętność analizy i dokonywania oceny procesów związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym,
 • podejmowanie szybkich a zarazem racjonalnych decyzji podczas działania w warunkach kryzysowych,
 • sprawność w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi,
 • umiejętność w zakresie promowania bezpieczeństwa i nadzoru nad bezpieczeństwem.

 

 

Wykładowcy:

Zajęcia na studiach prowadzą wysokiej klasy specjaliści, w większości praktycy z długoletnim doświadczeniem zawodowym, posiadający bogatą wiedzę, profesjonalne przygotowanie w zakresie posiadanych kwalifikacji w tym m.in.: oficerowie Służby Więziennej, Policji, przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Obrony Narodowej, oraz wykładowcy Akademii Pedagogiki Specjalnej i Akademii Sztuki Wojennej. 

 

Plan studiów:

Plan studiów obejmuje łącznie 195 godzin (w tym 175 godzin zajęć dydaktycznych: 105 godzin wykładów i 70 godzin ćwiczeń oraz 20 godzin seminarium). Absolwent studiów otrzymuje 54 pkt. ECTS oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Program studiów:

 

Program studiów ma konstrukcję blokową:

 

Blok I  - Zagadnienia ogólne dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego, międzynarodowego oraz problematyki zarządzania kryzysowego.

 

Blok II - Funkcjonowanie służb publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa; współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, podstawy prawne dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego państwa oraz obywateli, metody i narzędzia umożliwiające poznanie specyfiki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i  procesów w nim zachodzących; treningi umiejętności w sytuacjach ekstremalnych, kryzysowych i konfliktowych.  Podstawy ratownictwa przedmedycznego. Seminarium. 

Ramowy program studiów
 
 

 

Pełna nazwa przedmiotu

Łączny wymiar godzin

Forma zaliczenia

Liczba punktów ECTS

Forma zajęć i liczba godzin

Sem. I

Sem. II

w

ćw.

w

ćw.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

15

Egzamin

4

15

 

 

 

Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego

15

Egzamin

4

15

 

 

 

Zarządzanie kryzysowe

10

Egzamin

3

 

 

10

 

Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego
i międzynarodowego

10

Zaliczenie na ocenę

3

 

10

 

 

System i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

10

Zaliczenie na ocenę

3

 

10

 

 

Ochrona danych osobowych
i informacji niejawnych

5

Zaliczenie na ocenę

2

5

 

 

 

Ochrona prawna i odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych

5

Zaliczenie na ocenę

2

 

 

 

5

Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych

5

Zaliczenie

1

 

 

 

5

Konflikty we współczesnym świecie

10

Zaliczenie na ocenę

2

10

 

 

 

Terroryzm – zagrożenie, rodzaje
i sposoby zwalczania

10

Egzamin

3

 

 

10

 

Podstawy kryminologii
i kryminalistyki

10

Egzamin

3

10

 

 

 

Służby specjalne w Polsce
i na świecie

10

Egzamin

3

 

 

10

 

Ochrona ludności i obrona cywilna

5

Zaliczenie

1

 

 

5

 

Biały wywiad

5

Zaliczenie

1

 

 

5

 

Prawno-konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego
i narodowego

10

Egzamin

3

10

 

 

 

Ochrona osób, mienia, obiektów
i obszarów

10

Zaliczenie na ocenę

3

 

 

 

10

Zachowanie jednostki
w sytuacjach ekstremalnych
(trening umiejętności)

10

Zaliczenie na ocenę

3

 

 

 

10

Negocjacje i mediacje
w sytuacjach kryzysowych
i konfliktowych

10

Zaliczenie na ocenę

3

 

10

 

 

Ratownictwo przedmedyczne

10

Zaliczenie

3

 

 

 

10

Seminarium

20

Zaliczenie

4

 

10

 

10

RAZEM
(oraz w danym semestrze)

195

 

54

65

40

40

50

105

90

ŁĄCZNIE

 

195

 

 

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

Osiągnięcie efektów kształcenia założonych w programie studiów, potwierdzone m.in.: zdanymi egzaminami, uzyskanymi zaliczeniami (w tym zaliczeniem indywidualnej praktyki). Każdy blok tematyczny kończy się egzaminami. Średnia wyników z egzaminów i wszystkich zaliczeń, kończących się oceną, stanowi ocenę końcową studiów.

Od słuchaczy wymagana jest obecność i aktywność na zajęciach. Słuchacz nie może opuścić więcej niż 5% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów. Od słuchaczy wymagana jest obecność i aktywność na zajęciach.

 

Wymagania wobec kandydatów:

 • Ukończone studia licencjackie bądź magisterskie o dowolnym profilu kształcenia.

 

 Zasady naboru na studia podyplomowe:

 Rekrutacja na podstawie weryfikacji złożonych dokumentów.

 Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów po rejestracji, czyli w momencie zebrania się odpowiedniej liczby kandydatów

Decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
 • 1 podpisana, aktualna fotografia - rejestrując się w IRK kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych nie ma legitymacji.
 • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności za studia wygenerowane z systemu IRK (druk umowy do pobrania znajduje się w opisie studiów w miejscu: Dodatkowe dokumenty).

 

Dokumenty będzie można składać osobiście lub nadsyłać pocztą (jeżeli pocztą, to tylko kopie dyplomu i dowodu) na adres: 

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Ośrodek Studiów Podyplomowych

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Ośrodek Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.

Czynny jest:

 • poniedziałek w godz. 8.00-15.00
 • wtorek w godz. 8.00-15.00
 • środa w godz. 8.00-15.00
 • czwartek - nieczynny, dzień pracy wewnętrznej
 • piątek w godz. 8.00-13.00
 • Telefon: 22 589-36-64 e-mail: eskrzyniarz@aps.edu.pl

  lub e-mail:pcepuch@aps.edu.pl

  Wysokość czesnego

  1400zł za semestr

  Dodatkowe dokumenty