Akademia Pedagogiki Specjalnej / Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów

Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej

Poziom kształcenia: podyplomowe Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 1,5 roku

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2016-11-29 11:00:00 do 2019-05-15

Opis

Charakterystyka i uprawnienia studiów podyplomowych:


Studia o charakterze doskonalącym przygotowują pedagogów specjalnych do pracy w placówkach dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami oraz kształtują umiejętności praktycznego posługiwania się wiedzą w pracy zawodowej.

Studia trwają dwa semestry i realizowane są w wymiarze 355 godzin zajęć dydaktycznych w trybie sobotnio - niedzielnym (110 godzin wykładów, 175 ćwiczeń, 20 godzin seminarium) oraz 30 godzin praktyki indywidualnej. Indywidualne praktyki realizowane są według programów będących integralną częścią studiów, organizowane są przez słuchaczy. Podstawą zaliczenia indywidualnej praktyki jest wypełnienie i udokumentowanie wszystkich zadań przewidzianych programem.

 

Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów podyplomowych andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej posiada wiedze o charakterze interdyscyplinarnym, merytoryczne przygotowanie do pracy z osobami dorosłymi z niepełnosprawnościami oraz otwartość na zmiany, wspartą refleksyjnością i analitycznym podejściem do ich wdrażania ze szczególnym uwzględnieniem w zakresie:

 • Wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu współczesnych metod pracy z osobami dorosłymi, w tym analizy i interpretacji sytuacji wynikających z funkcjonowania osób dorosłych.
 • Wyposażenia w wiedzę z zakresu geriatrii i gerontologii (niezbędną do rozumienia zmian fizjologicznych, psychologicznych i społecznych towarzyszących procesowi starzenia się), jak i narzędzia potrzebne do interdyscyplinarnej diagnozy funkcjonowania osób starszych, analizy ich potrzeb oraz adekwatnego ich zaspokajania
 • Zastosowania umiejętności planowania i realizowania działań rehabilitacyjnych wobec osób dorosłych w różnych środowiskach (rodzinnym, instytucjonalnym, lokalnym).
 • Stosowania zasad i norm etycznych w podejmowaniu działań w zakresie postępowania z osobami starszymi.
 • Podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym domem rodzinnym, oraz innymi instytucjami oświatowymi, jak i instytucjami życia społecznego i kulturalnego, itp.

Absolwent zdobędzie wiedzę teoretyczną, jak również praktyczną, w rozwiązywaniu trudności związanych ze starością. Absolwenci uzyskują również podstawowe umiejętności z zakresu konsultacji z języka obcego nowożytnego.

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr Katarzyna Smolińska

 

Czas trwania studiów podyplomowych:

2 semestry; zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym i będą się odbywały w budynkach APS przy ul. Szczęśliwickiej 40

Semestr

I

II

Liczba godzin dydaktycznych

165

150

Liczba planowanych zjazdów

8

sobota-niedziela,

godz. 9-17.30

8

sobota-niedziela,

godz. 9-17.30

 

 

Planowany termin uruchomienia studiów: edycja nr 1 - uruchomienie studiów luty 2019 r.  - osoby zainteresowane studiami prosimy o złożenie dokumentów w Ośrodku Studiów Podyplomowych (pok. 1211). Uzyskanie wszystkich dokumentów  (wykaz znajduje się na dole strony z opisem studiów) wymaga zarejestrowania się w systemie IRK. Tylko osoby, które złożą komplet, będą brane pod uwagę przy rekrutacji.

Wykładowcy:

Nauczycielami studiów podyplomowych "Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej" są pracownicy naukowi (w większości APS) z tytułami i stopniami naukowymi profesora i doktora, którzy wykazują się dużym dorobkiem naukowym, wieloletnim stażem zawodowym w zakresie uprawianych przez siebie dyscyplin naukowych.

 

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

Osiągnięcie efektów kształcenia założonych w programie studiów potwierdzone m.in.: uzyskanymi zaliczeniami (w tym zaliczeniem indywidualnych praktyk), przygotowaniem pracy końcowej oraz zdanymi egzaminami (w tym egzaminem końcowym).

 

Program studiów:

Nazwa przedmiotu

Łączny wymiar godzin

Forma zaliczenia

sem. I

sem. II

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

sem/hosp.

Moduł I: Interdyscyplinarne podstawy adragogiki specjalnej

Zajęcia integracyjne

5

BRAK

 

5

 

 

 

Podstawy geriatrii

20

EGZ

20

 

 

 

 

Psychologia starzenia się i starości

10

ZAL

10

 

 

 

 

Podstawy andragogiki

20

ZAL

20

 

 

 

 

Pedagogika specjalna

30

EGZ

30

 

 

 

 

Moduł II: Opieka i wsparcie w zakresie realizacji potrzeb seniora

Prawne podstawy wspierania osób starszych

10

ZAL

10

 

 

 

 

System wsparcia osób starszych w Polsce i za granicą

20

EGZ

5

15

 

 

 

Podstawy organizacji i zarządzania podmiotami opieki nad seniorem

10

ZAL

10

 

 

 

 

Rehabilitacja społeczna

10

ZAL

5

5

 

 

 

Podstawy pielęgnacji osoby starszej

10

ZAL-OCENA

 

10

 

 

 

Opieka paliatywna i hospicyjna

20

ZAL-OCENA

 

20

 

 

 

Trening funkcji poznawczych

10

ZAL-OCENA

 

 

 

10

 

Moduł III: Aktywizacja i wspomaganie rozwoju osób starszych

Warsztaty aktywizacji społecznej

10

EGZ

 

 

 

10

 

Wybrane techniki terapii  zajęciowej

30

ZAL-OCENA

 

 

 

30

 

Techniki wspierające rozwój seniora

15

ZAL-OCENA

 

 

 

15

 

Pierwsza pomoc przedmedyczna

15

ZAL-OCENA

 

 

 

15

 

Konstruowanie programów wsparcia

10

ZAL

 

 

 

10

 

Moduł IV: Kompetencje w zakresie języka obcego nowożytnego

Konwersacje językowe (j. angielski, j. niemiecki)

30

ZAL

 

 

 

30

 

Moduł V: Dyplomowy

Seminarium

20

ZAL

 

 

 

 

20

Moduł VI: Indywidualna praktyka

Praktyki

30

ZAL

 

 

 

 

30

 

 

 

110

55

0

120

50

RAZEM

355

165

170

Zasady kwalifikacji

Wymagania wobec kandydatów:

a)  ukończone studia wyższe (pierwszego stopnia lub drugiego stopnia bądź jednolite studia magisterskie).

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty). Decyduje kolejność składania dokumentów.

 

 

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
 • 1 podpisana, aktualna fotografia - rejestrując się w IRK kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych nie ma legitymacji.
 • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności za studia wygenerowane z systemu IRK (druk umowy do pobrania znajduje się w opisie studiów w miejscu: Dodatkowe dokumenty).

 

 

Dokumenty będzie można składać osobiście lub nadsyłać pocztą (jeżeli pocztą, to tylko kopie dyplomu i dowodu) na adres: 

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Ośrodek Studiów Podyplomowych

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Ośrodek Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.

Czynny jest:

 • poniedziałek w godz. 8.00-15.00
 • wtorek w godz. 8.00-15.00
 • środa w godz. 8.00-15.00
 • czwartek -
 • ...
  (liczba słów w pełnym opisie: 264)
  +pokaż więcej informacji

  Miejsce ogłoszenia wyników

  IRK

  Wysokość czesnego

  1850,00 PLN za semestr na edycji 1,

  (na studiach podyplomowych nie ma opłaty rekrutacyjnej)

  Dodatkowe dokumenty