Akademia Pedagogiki Specjalnej / Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów

Animacja kultury w zakresie drama i emisja głosu

Poziom kształcenia: podyplomowe Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

24

Opis

Charakterystyka i uprawnienia studiów podyplomowych:

Są to studia kwalifikacyjne, nadające kwalifikacje animatora kultury ze specjalizacją drama i emisja głosu, uprawniające do podejmowania działalności kulturalnej i terapeutycznej z dziedziny pracy głosem w mowie i śpiewie, do realizacji małych form teatralnych słowno-muzycznych, przygotowujące do sprawowania opieki wokalnej nad zespołami, chórami oraz grupami teatralnymi. Dla osób posiadających odpowiednie warunki głosowe i przygotowanie muzyczne istnieje możliwość realizacji rozszerzonego modułu wokalnego. Praca z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, zarówno w domach kultury jak i w placówkach oświatowych i wychowawczych; prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, (Dziennik Ustaw nr 50, poz.400).

Kierownik studiów podyplomowych:

kontakt: e-mail: alex.bc@wp.pl

Czas trwania studiów podyplomowych: 4 semestry, zajęcia będą odbywały się w budynkach: APS przy Szczęśliwickiej 40, Liceum przy ul. Szczęśliwickiej 46 lub Kolegium Nauczycielskim przy ul. Czerniakowskiej 128.

Planowany termin uruchomienia studiów: edycja nr 1 - ponieważ nie zebrała się grupa na luty 2015r., przesuwamy termin uruchomienia na październik 2015r., osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK , o terminie składania dokumentów poinformujemy w IRK, gdy zbierze się odpowiednia liczba zarejestrowanych kandydatów.

Cele studiów:

Celem studiów jest przede wszystkim wyjście naprzeciw potrzebom osób, które chcą rozwijać swój potencjał z zakresu emisji głosu, autoprezentacji i dramy oraz chcą wykorzystać uzyskaną wiedzę w celach zawodowych i terapeutycznych.

Szczególnym walorem proponowanych studiów podyplomowych jest szeroka oferta programowa, skierowana do osób reprezentujących zróżnicowany poziom umiejętności wokalnych. Jest to ściśle związane z innym walorem proponowanych studiów podyplomowych, jaką stanowi praca w małych grupach. Zastosowany system pozwala na częsty i cykliczny, a także  bezpośredni kontakt studenta z pedagogiem.  Praca indywidualna z nauczycielem śpiewu pozwoli dostosować realizowany program do poziomu studenta i będzie stanowić precyzyjną odpowiedź na jego indywidualne potrzeby rozwoju. Zgodnie z podtytułem studiów: „Ekspresja głosu ludzkiego: słowo mówione, słowo śpiewane”, student w zależności od swoich zainteresowań będzie mógł dowolnie wybrać realizowany zakres materiału, a więc np. ukierunkować się bardziej na słowo mówione lub śpiewanie tylko prostych piosenek. Osoby reprezentujące odpowiedni poziom wiedzy muzycznej oraz posiadające dobre warunki głosowe będą mogły w ramach przeprowadzanych zajęć „Emisji głosu” i „Akompaniamentu”  realizować rozszerzony moduł wokalny, obejmujący zaawansowany i ściśle określony program do realizacji z dziedziny wokalistyka.

Oferta skierowana jest do absolwentów takich kierunków jak: kulturoznawstwo, wiedza o kulturze, polonistyka, filologia, absolwentów kierunków muzycznych, kierunków humanistycznych, kierunków pedagogicznych, w tym pedagogiki ogólnej i pedagogiki specjalnej, nauczycieli z różnych etapów edukacyjnych; osób które pragną rozwijać swój potencjał w zakresie prawidłowego wydobycia dźwięku wokalnego,  posiadają zapał do pracy twórczej w realizacji małych form literackich oraz słowno - muzycznych, chcą doświadczyć możliwości ekspresyjnych własnego głosu w mowie i śpiewie podczas zajęć indywidualnych i zbiorowych, a także pragną wykorzystać pracę głosem jako element arteterapii.  

 

Studia dają możliwość:

1. Kontaktu ze sztuką wokalną i sztuką żywego słowa

2. Indywidualnej pracy własnej nad głosem w ramach  zajęć wokalnych i aktorskich

3. Poznania mechanizmów psychofizycznych zachodzących podczas śpiewu

4. Pracy nad dykcją, poznania podstaw logopedii, pracy nad tekstem mówionym

5. Poznania zasad autokreacji i autoprezentacji podczas występów publicznych

6. Poznania psychologicznych uwarunkowań aktywności twórczej

7. Poszerzenia wiedzy z zakresu literatury wokalnej i literatury pięknej

8. Zapoznania się z funkcją wychowawczą muzyki i literatury pięknej

9. Zapoznanie się z funkcją terapeutyczną śpiewu i mowy

10.Poznania podstawowych zasad marketingu kultury

11.Praktycznego wykorzystania wiedzy podczas realizacji małych form słowno-muzycznych

 

Charakter prowadzonych zajęć:

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń. Czas trwania studiów to 2 lata, łącznie podczas 4-ech semestrów na każdego studenta przypadnie 353 godz. zajęć grupowych i indywidualnych.

Przez cały okres studiów słuchacze będą mieli możliwość indywidualnej pracy własnej nad techniką wokalną oraz pracy z akompaniamentem. Oprócz tego, równolegle będzie możliwość pracy nad ekspresją mowy i ciała podczas zajęć aktorskich i zespołów wokalnych, prowadzonych przez odpowiednio przygotowanych fachowców – pracowników APS oraz  przedstawicieli innych ośrodków naukowych. Zajęcia w ramach przedmiotów: „Kultura języka polskiego”, „Interpretacja tekstu”, „Dykcja i podstawy logopedii” pozwolą zapoznać się z zasadami prawidłowej wymowy, sposobem  pracy nad tekstem mówionym i śpiewanym oraz poznać bogactwo interpretacji zawartych w warstwie słownej i muzycznej języka polskiego.

 

Opis zajęć z „Emisji głosu” i „Akompaniamentu”:

 

Ćwiczenia „Emisji głosu” prowadzone będą w grupach 2-osobowych przez wykwalifikowaną kadrę, składającą się z  zawodowych muzyków: śpiewaków i pianistów. Podczas toku studiów na jednego studenta wypadać będzie łącznie 28 godzin zajęć z dwóch przedmiotów: „Emisja głosu” oraz „Akompaniament”. Zajęcia te będą odbywać się naprzemiennie w grupach 2-osobowych według ustalonego cyklu pracy:

a/ cykl I: praca z nauczycielem śpiewu bez akompaniatora w ramach przedmiotu „Emisja głosu” (12 godz.)

b/ cykl II: praca z nauczycielem śpiewu wraz z akompaniatorem w ramach przedmiotu „Emisja głosu” (8 godz.)

c/ cykl III: zajęcia z akompaniatorem w ramach przedmiotu „Akompaniament” bez udziału nauczyciela śpiewu (8 godz.)

Po pierwszym semestrze nastąpi kwalifikacja do modułu wokalnego. Zasady kwalifikacji zostaną podane przez osoby prowadzące przedmiot ”Emisja głosu” na pierwszych zajęciach.

 

Praca końcowa:

Charakter studiów wpływać będzie na kształt pracy końcowej. Część pisemna powinna obejmować tematykę z zakresu poruszanych podczas studiów zagadnień. W ramach części praktycznej należy zrealizować małą formę słowno-muzyczną przygotowaną podczas okresu studiów. 

 

Uzyskana wiedza i umiejętności:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent będzie dysponował następującymi umiejętnościami:

Umiejętność pracy głosem – zaśpiewanie piosenki lub pieśni artystycznej, prawidłowa dykcja w tekście mówionym i śpiewanym podczas występów publicznych

Umiejętność prawidłowego przeprowadzenia rozgrzewki wokalnej, przygotowującej do śpiewu lub mowy scenicznej  w zakresie małych form literackich lub wokalnych.

Umiejętność skorygowania błędów wokalnych takich jak: złe podparcie oddechowe, zła praca aparatu głosowego, zła dykcja itp.

Umiejętność  zastosowania zasad autoprezentacji przy wykorzystaniu świadomej pracy ciała i podstaw ruchu scenicznego

Umiejętność zarządzania grupą w zakresie twórczości i kreacji artystycznej

Uzyskanie umiejętności interpersonalnych w pracy nad grupą. Możliwość pracy z  grupami dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Umiejętność zorganizowania pracy w grupie od strony organizacyjnej i marketingowej

 

 

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent będzie dysponował wiedzą ujętą w trzy główne panele:

 

1.Panel wiedzy praktycznej z zakresu tematyki studiów podyplomowych:

Emisja głosu, zespoły wokalne, kształcenie słuchu, metody pracy nad głosem, interpretacja tekstu i drama, podstawy ruchu scenicznego, dykcja i podstawy logopedii. Podsumowaniem wiedzy praktycznej będzie realizacja małych form słowno – muzycznych traktowana jako część pracy dyplomowej. Pisemna praca dyplomowa obejmować będzie wybrane zagadnienia omawiane podczas studiów podyplomowych, ujęte w szerszym kontekście tematycznym.

 

2.Panel wiedzy teoretycznej z zakresu tematyki studiów podyplomowych:

Podstawy wiedzy na temat: muzyki (zasady muzyki, historia muzyki), literatury, teatru,  podstawy muzykoterapii, higiena głosu, kultura języka polskiego.

 

3.Panel wiedzy ogólnej:

Zagadnienia z dziedziny psychologii, pedagogiki, socjologii, wiedzy o kulturze, podstaw marketingu i zarządzania kulturą, takie jak: pedagogika ogólna i pedagogika specjalna,  animacja społeczno-kulturowa, socjologia kultury.

 

Program studiów: został przygotowany według autorskiego programu dr hab. Aleksandry Bubicz-Mojsa

Lp.

Nazwa przedmiotu

Forma

zajęć

Forma

zalicze-nia

Całko-wita

liczba godzin

Podział na

semestry

Rodzaj zajęć

1.

 Budowa oraz funkcjonowanie  aparatu głosowego. Higiena głosu. Metody pracy

nad głosem

wykład

5 godz.

+ ćwiczenia5 godz.

zaliczenie

10 godz.

 I

semestr

zajęcia grupowe –

1 grupa

2.

Podstawowa wiedza o muzyce: historia muzyki z literaturą wokalną

 oraz zasady muzyki

wykład

egzamin

25 godz.

I, II

semestr

zajęcia grupowe-

1 grupa

 

3.

Zespoły wokalne z elementami kształcenia słuchu

ćwiczenia

zaliczenie

27 godz.

I, II, III semestr

zajęcia grupowe-

1 grupa

 

4.

Emisja głosu

ćwiczenia

a/cykl I

 12 godz.

b/cykl II

8 godz.

zaliczenie

20 godz.

I, II, III, IV semestr

zajęcia indywidualne-

12 grup         2-osobowych

(zajęcia według ustalonego cyklu:

a/cykl I

 praca z nauczycielem śpiewu bez akompaniatora b/cykl II

 praca z nauczycielem śpiewu + akompaniator

 

 

5.

Akompaniament

ćwiczenia

cykl III:

bez nauczyciela śpiewu

zaliczenie

8

 godz.

 

I, II, III, IV

semestr

zajęcia indywidualne-

12 grup         2-osobowych

 

6.

Pedagogika twórczości i Pedagogika

wykład

egzamin

15 godz.

II, III semestr

zajęcia grupowe-

1 grupa

7.

Podstawy ruchu scenicznego  z elementami dramy

ćwiczenia

zaliczenie

60 godz.

I, II, III, IV semestr

zajęcia grupowe-

1 grupa

8.

Muzykoterapia w kontekście niepełnosprawności

wykład

zaliczenie

20 godz.

II, III semestr

zajęcia grupowe-

1 grupa

9.

Dykcja i podstawy logopedii oraz metody terapii zaburzeń mowy

wykład

5 godz.

+ ćwiczenia20 godz.

egzamin

25 godz.

I, II semestr

zajęcia grupowe-

1 grupa

10.

Interpretacja tekstu

ćwiczenia

zaliczenie

15 godz.

 II, III semestr

zajęcia grupowe-

1 grupa

11.

Kultura języka polskiego

wykład

egzamin

30 godz.

I, II semestr

zajęcia grupowe-

1 grupa

12.

Impostacja głosu

ćwiczenia

zaliczenie

10 godz.

III semestr

zajęcia grupowe-

2 grupy

12-osobowe

 

13.

Animacja społeczno-kulturowa i podstawy marketingu kultury

wykład

egzamin

20 godz.

I, II, III semestr

zajęcia grupowe-

1 grupa

14.

Autokreacja – małe formy słowno-muzyczne

ćwiczenia

egzamin

60 godz.

III, IV semestr

zajęcia grupowe-

1 grupa

15.

Seminarium pracy końcowej

wykład

2 godz.

+

ćwiczenia

6 godz.

 

 

zaliczenie

 

 

8 godz.

 IV semestr

zajęcia grupowe-

2 grupy

12-osobowe

                                                                                             353 godz. na jednego studenta