Akademia Pedagogiki Specjalnej / Wydział Nauk Pedagogicznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego stopnia stacjonarne

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata po III roku studiów.

Kierunek ten ma profil artystyczny z akcentem na edukację artystyczną, dającą umiejętności dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć i pracy w szkołach, domach kultury, klubach, galeriach jak również w miejscach rehabilitacji i resocjalizacji społecznej.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest również ukierunkowana na arteterapię, nawiązując do tradycji dokonań naukowych i dydaktycznych Akademii Pedagogiki Specjalnej, jedynej w kraju uczelni o tym profilu.

Zapoznaj się z efektami kształcenia i programem studiów dla tego kierunku

Studia na tym kierunku realizują specjalności nauczycielskie: 

1. Edukacja plastyczna z arteterapią

W ramach programu specjalności nauczycielskiej, na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych realizowane są następujące cele: kształcenie twórczej wrażliwości, umiejętności artystycznych studentów, wiedzy z dziedziny sztuki i kultury – na poziomie dyplomu licencjackiego w wybranej specjalności plastycznej (malarstwo, grafika, rzeźba, grafika projektowa, multimedia, rysunek) oraz przygotowanie do pracy pedagoga, animatora kultury i terapeuty w zakresie sztuk wizualnych w:  galeriach, domach kultury, ogniskach plastycznych, szpitalach, domach opieki społecznej,  fundacjach i stowarzyszeniach, których działalność obejmuje edukacją plastyczną lub terapię przez sztukę (zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi). Student specjalności zdobywa wiedzę i umiejętności z dziedziny historii sztuki i kultury, rysunku, malarstwa, grafiki warsztatowej, rzeźby, intermediów i multimediów, jednocześnie nabywa umiejętność posługiwania się podstawowymi metodami stymulującymi rozwój postawy twórczej, pogłębia świadomość roli sztuki w procesie rozwoju osobowego, komunikacji interpersonalnej, terapeutycznej roli działań artystycznych w usprawnianiu dysfunkcji psychofizycznych. Absolwent specjalności nauczycielskiej zdobywając w toku studiów umiejętności metodyczne uzyskuje uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela plastyki w szkołach podstawowych i gimnazjach. Program specjalności zapewnia także nabycie umiejętności prowadzenia działań terapeutycznych w formie warsztatów artystyczno-edukacyjnych, sesji arteterapeutycznych, projektów integracyjnych bazujących na doświadczaniu sztuki. Aby poszerzyć wiedzę i umiejętności studenta, bierze on udział w projektach i warsztatach, w ramach dwóch pracowni autorskich: z zakresu plakatu i scenografii, plenerach i praktykach studenckich. Umiejętności w zakresie twórczego działania oraz wykorzystania poznanych technik – zarówno tradycyjnych, jak też mediów elektronicznych, pozwalają absolwentowi realizować własne projekty artystyczne bądź podjąć pracę związaną z animacją, upowszechnianiem kultury i sztuki, informacją wizualną, reklamą i grafiką użytkową. 

2. Edukacja plastyczna i media cyfrowe

Program specjalności zakłada kształcenie twórczej wrażliwości, umiejętności artystycznych studentów, wiedzy z dziedziny sztuki i kultury – na poziomie dyplomu licencjackiego w wybranej pracowni (malarstwo, grafika, rzeźba, grafika projektowa, multimedia, rysunek). Absolwent specjalności zdobywa także uprawnienia nauczyciela oraz animatora działań twórczych w obszarze sztuk wizualnych - tym samym może on podjąć pracę w szkole podstawowej i gimnazjum oraz różnorodnych placówkach edukacyjnych i kulturotwórczych. Student otrzymuje przygotowanie z zakresu pedagogiki i psychologii, uczestniczy w toku studiów w warsztatach, plenerach i praktykach pedagogicznych kształtujących kreatywność i aktywność w przestrzeni społecznej i jest w pełni przygotowany do pracy pedagoga i animatora sztuki zdolnego do poszukiwania własnej wypowiedzi artystycznej, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych technik artystycznych, jak i mediów elektronicznych. Program studiów jest tak skonstruowany, by student mógł kompetentnie realizować swoje zawodowe przygotowanie w obszarze drukowanych i elektronicznych mediów wizualnych oraz reklamy wizualnej oraz nabył umiejętności zastosowania mediów cyfrowych w edukacji, animacji oraz promocji sztuki. Warto podkreślić, iż program specjalności zawiera, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz dokonującym się postępem technologicznym – ciekawe, istotne w nabywaniu kompetencji przedmioty, np.: montaż cyfrowy, grafikę 3D, projektowanie gier komputerowych, pozwalające na wykorzystanie mediów cyfrowych w różnorodnych projektach zarówno w ogólnym, jak specjalistycznym zakresie. Aby poszerzyć wiedzę i umiejętności studenta  ma on możliwość udziału w projektach i warsztatach, w ramach dwóch pracowni autorskich: z zakresu plakatu i scenografii. Absolwent posiada, właściwe dla licencjata kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, uprawnienia i kompetencje zawodowe, w szczególności kompetencje wykwalifikowanego plastyka w dziedzinie technik tradycyjnych i multimediów oraz jest przygotowany do podjęcia pracy w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji szkolnej i pozaszkolnej.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów:

Etap I: Autoprezentacja kandydata połączona z analizą teczki jego prac

W tym etapie rekrutacji następuje rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac plastycznych kandydata (prace kandydat przynosi w dniu egzaminu).

Zestaw prac przedstawiony do oceny powinien składać się z około 10 rysunków z natury, wykonanych w dowolnej technice oraz do 10 prac malarskich lub graficznych lub fotograficznych lub filmowych - w zależności od zainteresowań kandydata.

Przegląd odbywa się w obecności kandydata. Ten etap ma na celu zorientowanie się jakie są zainteresowania, obszary działań, przebieg dotychczasowej edukacji, predyspozycje artystyczne i intelektualne kandydata. Komisja bierze pod uwagę umiejętność warsztatową oraz zdolność wyrażania myśli środkami plastycznymi.

Pozytywna ocena podczas autoprezentacji kandydata jest warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zapraszamy na bezpłatne konsultacje, które odbywają w okresie od kwietnia do czerwca 2017 roku w siedzibie Instytutu Edukacji Artystycznej APS przy ul. Spiskiej 16 - więcej informacji na stronie IEA APS

 

Etap II: Przeliczenie punktów ze świadectwa dojrzałości 

1. W przypadku kandydatów legitymujących się tzw. "nową maturą"  przeliczenie punktów odbywa się z łącznych wyników uzyskane na egzaminie maturalnym pisemnym na poziomie bądź podstawowym bądź też rozszerzonym z następujących przedmiotów:

 • język polski;
 • język obcy;
 • jeden z grupy przedmiotów wskazanych przez kandydata z grupy: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

Przelicznik dla każdego przedmiotu:
1% poziom podstawowy = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty
1% poziom rozszerzony = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty

 

2. W przypadku kandydatów legitymujących się "starą maturą" przeliczenie wyników ze świadectwa dojrzałości odbywa się   na podstawie ocen z części pisemnej i/lub ustnej egzaminu dojrzałości. Kandydat w formie deklaracji wskazuje cztery rożne egzaminy z przedmiotów, które powinny stać się podstawą kwalifikacji.

Oceny z egzaminów maturalnych transformuje się na punkty rekrutacyjne następująco:

ocena liczba punktów rekrutacyjnych
do 1991 roku po 1991 roku
6   200
5 200 180
4 160 150
3 80 100
2   60

 

3. W przypadku kandydatów legitymujących się "międzynarodową maturą" (dyplom International Baccalaureate) przeliczenie punktów odbywa się na postawie łącznych wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym na poziomie bądź SL bądź HL z następujących przedmiotów:

 • języka polskiego;
 • języka obcego;
 • jednego z pozostałych przedmiotów wskazanego przez kandydata spośród zdawanych na maturze.

Punkty z poszczególnych egzaminów zdawanych w ramach "międzynarodowej matury: transformuje się na punkty przeliczeniowe następująco:

Liczba punktów IB

Poziom

SL

HL

7

100

200

6

85

170

5

71

142

4

57

114

3

42

84

2

28

56

1

14

28

 

4. W przypadku kandydatów legitymujących się "europejską maturą" (dyplom European Baccalaureate) podstawą kwalifikacji są łączne wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z następujących przedmiotów:

 • języka polskiego;
 • języka obcego;
 • jednego z pozostałych przedmiotów wskazanego przez kandydata spośród zdawanych na maturze.

Punkty egzaminu EB transformuje się na punkty przeliczeniowe następująco:

Liczba punktów EB

Odpowiednik wyniku dla „nowej matury”

9,00 – 10,00

100 %

8,00 – 8,95

90 %

7,00 – 7,95

75 %

6,00 – 6,95

60 %

5,00 – 5,95

45 %

4,00 – 4,95

30 %

 

Dodatkowy przelicznik, tak jak dla „nowej matury” na poziomie rozszerzonym, uzyskuje się dla przedmiotów zdawanych na „maturze europejskiej” (EB)  na poziomach zaawansowanym (dla języków obcych poziom dwujęzyczny) oraz rozszerzonym, czyli takich których liczba godzin w tygodniu w trakcie nauki wynosiła:

Przedmiot

Liczba godzin

Poziom

język polski (ojczysty)

4+3

Rozszerzony

języki obce

3+3

Dwujęzyczny

3 przez 7 lat

Rozszerzony

4 przez 5 lat

Rozszerzony

Pozostałe przedmioty

5+3

Zaawansowany

od 4 do 5

Rozszerzony

 

5. W przypadku kandydatów legitymujących się maturą zagraniczną przeliczenie wyniku ze świadectwa dojrzałości odbywa się indywidualnie na podstawie średniego wyniku ze wszystkich egzaminów zdawanych w ramach matury zagranicznej.

 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego stanowi sumę punktów uzyskanych przez kandydata we wszystkich etapach postępowania rekrutacyjnego.

Akty prawne dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

+pokaż więcej informacji

Terminy egzaminów

Egzamin odbędzie się 13 lipca 2017 r. w budynku Instytutu Edukacji Artystycznej, ul. Spiska 16, pok. 6204/6205, od godz. 10.00.

Miejsce ogłoszenia wyników

1. Akademia Pedagogiki Specjalnej, ul. Szczęśliwicka 40

2. Osobiste konta kandydatów (IRK).

Dodatkowe dokumenty

Dokumenty składają kandydaci, którzy zostali umieszczeni na listach rankingowych w ramach limitów miejsc, w terminach jakie zostaną wyznaczone przez Komisję Rekrutacyjną. Na komplet dokumentów składają się:
 • Kserokopię świadectwa dojrzałości ze wszystkimi wystawionymi do niego aneksami (oryginały do wglądu)
 • Kserokopia obu stron dowodu osobistego potwierdzoną przez komisję rekrutacyjną za zgodność z oryginałem
 • 2 zdjęcia zgodne z wymaganiami jak do dowodów osobistych, podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL na odwrocie (zdjęcia powinny być identyczne ze zdjęciem do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wgranym do systemu IRK)
 • Wydrukowane i własnoręcznie podpisane podanie z Osobistego Konta Rekrutacji z IRK.
 • Wydrukowane i własnoręcznie podpisane podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej - ELS (wydrukowanie podania przez kandydata jest możliwe po wcześniejszym zamieszczeniu fotografii na osobistym koncie rejestracyjnym)
 • UWAGA: PODANIA: O PRZYJĘCIE NA STUDIA ORAZ O WYDANIE ELS GENERUJĄ SIĘ W JEDNYM PLIKU W FORMACIE PDF NA OSOBISTYM KONCIE KANDYDATA PO KLIKNIĘCIU NA OPCJĘ - "WYDRUK PODAŃ"
 • Dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką - numer konta do przelewu dostępny jest z poziomu strony głównej IRK w: INFORMACJE O ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ
 • Dwa podpisane egzemplarze umowy o warunkach studiowania pobierz umowę o warunkach studiowania
 • Podanie o akademik (osoby zainteresowane) - pobierz
 • Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy...
  (liczba słów w pełnym opisie: 237)
  +pokaż więcej informacji

  Dodatkowe informacje

  I. Liczba godzin: 2700 godzin (180 punktów ECTS) Nauka języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność posługiwania się językiem z obszaru edukacji i sztuki.

  II. Kandydaci niepełnosprawni, którzy chcieliby skorzystać z dostosowania formy kwalifikacji do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, proszeni są o kontakt z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych bon@aps.edu.pl