Akademia Pedagogiki Specjalnej / Wydział Nauk Pedagogicznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia stacjonarne drugiego stopnia - REKRUTACJA WRZEŚNIOWA

Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

14

Język wykładowy

polski

Opis

Stacjonarne studia drugiego stopnia (dzienne uzupełniające) na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, zakończone dyplomem magistra sztuki po II roku studiów.

Celem studiów łączących uprawianie sztuk pięknych z wiedzą humanistyczną oraz pogłębiających umiejętność terapeutycznego wykorzystania tych kompetencji, jest wykształcenie wrażliwych i twórczych profesjonalistów, dbających o rozwijanie własnej osobowości, zamiłowań naukowych oraz zawodowych umiejętności. Studia uwrażliwiają na zrozumienie i poszanowanie jednostkowej niepowtarzalności innego człowieka, pozwalając absolwentom na podjęcie we własnej twórczości artystycznej zagadnień niepełnosprawności i wykluczenia, ze znajomością i zrozumieniem tradycji sztuki oraz myśli humanistycznej; ugruntowują w głębokim poznaniu i przeżywaniu sztuki dalszy rozwój umiejętności terapeutycznych.

Absolwent studiów II. stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych cechuje się w pełni i świadomie ukształtowaną osobowością twórczą. Walory osobiste i wysokie umiejętności artystyczne w połączeniu z wiedzą przedmiotową oraz kompetencjami społecznymi umożliwiają podejmowanie przez niego zadań wymagających kreatywności i zdecydowania. Jest w pełni przygotowany do prowadzenia indywidualnej działalności twórczej jako artysta, zarządzania kulturą i promocją sztuki w instytucjach państwowych oraz na rynku artystycznym (kurator, marszand), indywidualnej działalności pedagogicznej, terapeutycznej czy usługowej (warsztaty plastyczne, arteterapia, coaching, zamówienia indywidualne).

UWAGA:

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia na kierunku "Edukacja artystyczna" lub innych kierunków pokrewnych (w tym pedagogicznych, społecznych i humanistycznych).

 

Zapoznaj się w efektami kształcenia i programem studiów dla tego kierunku

Na studiach realizowane są specjalności: 

1. Arteterapia

W programie studiów realizowane są dwie grupy przedmiotów. Pierwsza grupa to przedmioty kształcenia artystycznego i kulturowego, druga – przedmioty specjalistyczne, rozwijające kompetencje studenta w dziedzinie terapii przez sztukę. Poprzez kontakt ze sztuką absolwent rozwija swoją osobowość oraz potencjał twórczy: doskonali swoje umiejętności warsztatowe, uczy się świadomie dobierać techniki w procesie terapeutycznym. Absolwent specjalności arteterapia będzie posiadał wiedzę o psychologicznych oraz metodologicznych podstawach terapeutycznych oddziaływań przez sztuki plastyczne. W trakcie studiów nabędzie umiejętność formułowania celu, planu oraz oceny założeń podjętej terapii. Zdobędzie przygotowanie umożliwiające dalszy rozwój w wybranym  kierunku arteterapii oraz zyska umiejętności skutecznego i świadomego posługiwania się działaniami plastycznymi w pracy z osobami potrzebującymi wsparcia. W praktyce zawodowej będzie umiał posłużyć się metodami arteterapeutycznymi bazującymi na procesie doświadczania sztuki oraz na procesie twórczym. Program specjalności zakłada zdobycie przez studenta pogłębionej i wszechstronnej wiedzy z dziedziny arteterapii,  wzbogaconej o elementy psychoterapii oraz dziedzin pokrewnych, która pozwoli mu na dokonanie analizy oraz organizowanie procesu arteterapeutycznego. Student ma kształtować postawę twórczą, która w powiązaniu z wiedzą teoretyczną umożliwi mu podjęcie aktywności zawodowej na profesjonalnym, praktycznym gruncie artystycznym. Absolwent będzie mógł podjąć pracę w: placówkach upowszechniania kultury i sztuki, w których ma miejsce oddziaływanie za pomocą sztuki oraz terapia poprzez sztukę; pracowniach arteterapeutycznych; świetlicach terapeutycznych, firmach usług terapeutycznych; a w przypadku jeśli absolwent posiadł wykształcenie pedagogiczne na poziomie studiów I stopnia w: ośrodkach wychowawczych lub świetlicach szkolnych. Absolwent może prowadzić samodzielną praktykę arteterapeutyczno - artystyczną w tworzonym przez siebie ośrodku skierowanym dla dowolnej grupy wiekowej. 

2. Specjalność artystyczna (malarstwo, grafika, rzeźba)*

Program specjalności został  tak skonstruowany, aby student o określonej już, na poziomie studiów I st. świadomości  potencjału osobistego, mógł elastycznie kształtować swój profil wykształcenia poprzez wybór pracowni dyplomowej i seminarium. Zajęcia specjalizacyjne mają zapewnić studentowi możliwie największy komfort pracy - własnego rozwoju artystycznego w wybranej pracowni malarstwa, grafiki lub rzeźby, a tym samym pozwolić na przygotowanie, w indywidualnym toku studiów – dojrzałej, świadomej pracy dyplomowej. Student otrzymuje przygotowanie teoretyczne – poszerzające i ugruntowujące wcześniej zdobytą wiedzę z zakresu teorii i krytyki sztuki, ma również możliwość doskonalenia umiejętności warsztatowych z zakresu tradycyjnych technik artystycznych i multimediów oraz w ramach ciekawych przedmiotów specjalistycznych, dotyczących współczesnych działań artystycznych oraz sztuki w przestrzeni publicznej. Rozwija także wiedzę i umiejętności podczas, zaplanowanych w toku studiów - warsztatów i plenerów. Studia przygotowują przede wszystkim do podjęcia samodzielnej pracy twórczej – zarówno z wykorzystaniem technik tradycyjnych, jak mediów cyfrowych oraz, w powiązaniu z wcześniej nabytymi kompetencjami, na poziomie studiów I stopnia – pozwalają na zatrudnienie w różnorodnych placówkach i instytucjach edukacyjnych, kulturotwórczych oraz zajmujących się animacją i promocją sztuk wizualnych.

* specjalność artystyczna zostanie uruchomiona tylko w przypadku gdy liczba kandydatów zakwalifikowanych, którzy złożą dokumenty na studia będzie wynosić 30 osób.

Zasady kwalifikacji

Podstawą kwalifikacji są:

- Punkty uzyskane podczas autoprezentacji kandydata,

- Ocena z dyplomu licencjata,

- Średnia ocen uzyskanych podczas studiów I stopnia.

 

AUTOPREZENTACJA KANDYDATA:

W tym etapie rekrutacja nastepuje rozmowa kwalifikacyjna połącznona z przeglądem prac plastycznych kandydata (prace kandydat przynosi w dniu egzaminu).

Zestaw prac przedstawiony do oceny powinien składać się z około 10 rysunków z natury, wykonanych w dowolnej technice oraz  do 10 prac malarskich lub graficznych, fotograficznych czy filmowych - w zależności od zainteresowań kandydata.

Przegląd odbywa się w obecności kandydata. Ten etap ma na celu zorientowanie się jakie są zainteresowania, obszary działań, przebieg dotychczasowej edukacji, predyspozycje artystyczne i intelektualne kandydata. Komisja bierze pod uwagę umiejętność warsztatową o zdolność wyrażania myśli środkami plastycznymi.

Pozytywna ocena podczas autoprezentacji kandydata jest warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania kwalifikacyjnego (czyli konkuru obejmującego ocenę z dyplomu licencjata oraz średnią ocen ze studiów I stopnia).

Akty prawne dotyczace rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

Terminy egzaminów

Egzamin odbędzie się 20 września 2017 r. w budynku Instytutu Edukacji Artystycznej, ul. Spiska 16, pok. 6204/6205, od godz. 10.00.

Miejsce ogłoszenia wyników

1. Akademia Pedagogiki Specjalnej, ul. Szczęśliwicka 40;

2. Osobiste konta kandydatów (IRK).

Dodatkowe dokumenty

Dokumenty składają kandydaci, którzy zostali umieszczeni na listach rankingowych w ramach limitów miejsc, w terminach jakie zostaną wyznaczone przez Komisję Rekrutacyjną. Na komplet dokumentów składają się:
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów (dyplom licencjacki lub równoważny) wraz z suplementem (oryginały do wglądu). UWAGA: Do czasu wydania dyplomu honorowane jest zaświadczenie wydane po obronie;
 • Zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów. UWAGA: zaświadczenie to nie jest wymagane jeżeli w suplemencie do dyplomu średnia ocen z całego toku studiów jest wyraźnie ujęta w formie liczbowej;
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości ze wszystkimi wystawionymi do niego aneksami (oryginały do wglądu);
 • Kserokopia obu stron dowodu osobistego (potwierdzona przez komisję rekrutacyjną za zgodność z oryginałem);
 • 2 zdjęcia zgodne z wymaganiami jak do dowodów osobistych, podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL na odwrocie (zdjęcia powinny być identyczne ze zdjęciem do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wgranym do systemu IRK);
 • Wydrukowane i własnoręcznie podpisane podanie z Osobistego Konta Rekrutacji z IRK;
 • Wydrukowane i własnoręcznie podpisane podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej - ELS (wydrukowanie podania przez kandydata jest możliwe po wcześniejszym zamieszczeniu fotografii na osobistym koncie rejestracyjnym);
 • UWAGA: PODANIA: O PRZYJĘCIE NA STUDIA ORAZ O WYDANIE ELS GENERUJĄ SIĘ W JEDNYM PLIKU W FORMACIE PDF NA OSOBISTYM KONCIE KANDYDATA PO KLIKNIĘCIU NA OPCJĘ - "WYDRUK PODAŃ"
 • Dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (17zł) - numer konta do przelewu dostępny jest z poziomu strony głównej IRK w: INFORMACJE O ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ;
 • Dwa podpisane egzemplarze
 • ...
  (liczba słów w pełnym opisie: 310)
  +pokaż więcej informacji

  Dodatkowe informacje


  Kandydaci niepełnosprawni, którzy chcieliby skorzystać z dostosowania formy kwalifikacji do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, proszeni są o kontakt z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych bon@aps.edu.pl