Obiekt pomyślnie zmodyfikowany

Akademia Pedagogiki Specjalnej / Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów

Rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną z elementami terapii zajęciowej

Poziom kształcenia: podyplomowe Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 1,5 roku

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2015-03-30 12:00:00 do 2019-01-15 23:59:00

Limit miejsc

24

Język wykładowy

polski

Opis

UPRAWNIENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Studia podyplomowe Rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną z elementami terapii zajęciowej są studiami nienauczycielskimi.

Absolwent studiów podyplomowych rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną prezentuje postawy humanistyczne: otwartości i dialogu, szacunku dla innych, wrażliwości na potrzeby człowieka – szczególnie osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualna. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych młodzieży i osób dorosłych, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych. Posiada wiedzę o metodach rehabilitacyjnego i terapeutycznego oddziaływania na osoby z umiarkowana, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualna. Posiada umiejętności praktyczne w rehabilitacji i terapii młodzieży i osób dorosłych z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności: rozpoznawania specjalnych potrzeb rehabilitacyjnych, planowania wsparcia dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz organizowania przestrzeni terapeutycznej.

Absolwent może być zatrudniany w placówkach takich, jak np.: warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, mieszkania treningowe.

Cele studiów:

Celem studiów jest  przygotowanie specjalistów – pedagogów specjalnych do realizacji zadań z zakresu rehabilitacji młodzieży i dorosłych osób z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz osób ze sprzężoną niepełnosprawnością z współwystępującą niepełnosprawnością intelektualną.

 Absolwent uzyskuje kompetencje niezbędne do zatrudnienia między innymi na stanowisku:

-    pedagoga specjalnego - terapeuty w placówkach terapeutyczno-leczniczych, rehabilitacyjnych oraz placówkach wsparcia (np. środowiskowych domach wsparcia, domach pomocy społecznej.)

-    asystenta osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 

Kierownik studiów podyplomowych:

dr S. Przybylski

e-mail: drstefan@aps.edu.pl

Czas trwania studiów podyplomowych: 3  semestry

Planowany termin uruchomienia nowej edycji studiów: edycja nr 1 - luty 2019 r., zapraszamy do zarejestrowania się w systemie IRK. Kompletne dokumenty prosimy złożyć osobiście w ośrodku studiów podyplomowych lub wysłać pocztą.  

Plan studiów:

Pełna nazwa przedmiotu Kod jednostki Łączny wymiar  godzin  wymiar godzin Forma zal. I sem. II sem. III sem. ECTS
W Ćw.
(2) MODUŁ KIERUNKOWY 
Pedagogika specjalna 1002 15 15   z 15     1
Autorstwo życia osoby z niepelnosprawnością 1002 10 10   z 10     1
EGZAMIN 1002               3
razem    25   0   25     5
(2) MODUŁ TEORETYCZNYCH PODSTAW SPECJALNOŚCI
Biomedyczne uwarunkowania rehabilitacji osób z niepełnosprawnością inteletualną 1002 15 15   z 15     1
Psychologiczne uwarunkowania rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną 1002 20 20   z 20     1
Prawne uwarunkowania rehabilitacji osób z niepelnosprawnością intelektualną  1002 5 5   z 5     1
Wprowadzenie do rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną 1002 5 5   z 5     1
EGZAMIN 1002               6
razem    45       45     10
(3) MODUŁ DIAGNOSTYCZNY
 Diagnoza funkcjonalna
1002 20
5 15 z 20
   
EGZAMIN 1002       E      
  razem    20 5 15   20 0  
(4) MODUŁ METODYCZNO-PRAKTYCZNY
Metody rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim 1002 15   15 z 15     1
Metody komunikacji alternatywnej 1002 10   10 z   10   1
Techniki parateatralne 1002 20   20 z   20   1
Metody terapii zajęciowej (warsztaty artystyczne) 1002 25   25 z   25   2
Trening umiejętnosci społecznych 1002 15   15 z   15   1
Współpraca z rodziną osób z niepełnosprawnością intelektualną  1002 10   10 z   10   1
Edukacja seksualna osób z niepelnosprawnościa intelektualną 1002 10   10 z   10   1
EGZAMIN cz. I 1002               4
Metodyka terapii zajęciowej  1002 15   15 z     15 1
Metodyka prowadzenia warsztaów dla osób z umiarkowana i znaczną niepelnosprawnością intelektualną 1002 5   5 z     5 1
Rehabilitacja zawodowa osób z niepelnosprawnością intelektualną 1002 10   10 z   10   1
Wspieranie osób z niepełnopsrawnością w dorosłym życiu 1002 30   30 z     30 2
Wspieranie osób z niepełnopsrawnością w dorosłym życiu - zajęcia hospitacyjne [1] 1002 5   5 z     5 1
Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością intelektualną 1002 10   10 z     10 1
Konstruowanie indywidualnych programów rehabilitacji  1002 10   10       10 1
PRAKTYKI  1002 20             2
Zajęcia fakultatywne   10   10 ZO     10 1
EGZAMIN cz. II 1002               4
razem    220 0 200     100 85 27
SEMINARIUM 
Seminarium  [2]; egzamin końcowy 1002 20           20 13
RAZEM    335             60

 


Zasady kwalifikacji

Wymagania wobec kandydatów:

a)  ukończone studia wyższe (pierwszego stopnia lub drugiego stopnia bądź jednolite studia magisterskie),

b) nie jest wymagane przygotowanie pedagogiczne.

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty). Decyduje kolejność składania dokumentów.

 

 

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
 • 1 podpisana, aktualna fotografia - rejestrując się w IRK kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych nie ma legitymacji.
 • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności za studia wygenerowane z systemu IRK (druk umowy do pobrania znajduje się w opisie studiów w miejscu: Dodatkowe dokumenty).

 

 

Dokumenty będzie można składać osobiście lub nadsyłać pocztą (jeżeli pocztą, to tylko kopie dyplomu i dowodu) na adres: 

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Ośrodek Studiów Podyplomowych

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Ośrodek Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.

Czynny jest:

 • poniedziałek w godz. 8.00-15.00
 • wtorek w godz.
 • ...
  (liczba słów w pełnym opisie: 274)
  +pokaż więcej informacji

  Miejsce ogłoszenia wyników

  IRK

  Wysokość czesnego

  1650,00 PLN za semestr

  (na studiach podyplomowych nie ma opłaty rekrutacyjnej)

  Dodatkowe dokumenty