European Union
 • log in
 • create an account

Admission Doctoral School 2021/2022

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Registration

Description

Rekrutacja prowadzona jest w formie otwartego konkursu. W procesie rekrutacji punkty będą przyznawane za: średnią ocen ze studiów, ocenę autorskiego projektu badawczego, osiągnięcia naukowe, rozmowę kwalifikacyjną.

Postępowanie kwalifikacyjne do Szkoły Doktorskiej APS składa się z następujących etapów:

 1. rejestracji  kandydata  w  elektronicznym  systemie  rejestracji  IRK oraz złożenia za jego pośrednictwem dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym;
 2. weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydatów i przyznania punktacji;
 3. rozmowy kwalifikacyjnej;
 4. złożenia podania, oświadczeń i oryginałów dokumentów wymaganych.

Dokumenty określające zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej APS:

 1. uchwała dotycząca rekrutacji
 2. zasady obliczania puktów
 3. zarządzenie w sprawie ustalenia planu rekrutacji

Strona internetowa dotycząca rekrutacji: http://www.aps.edu.pl/doktoranci/szko%C5%82a-doktorska/rekrutacja/rekrutacja-2021/

Harmonogram rekrutacji:
01.06.2020- 30.06.2020r.  - rejestracja kandydatów w IRK oraz przesłanie dokumentów
12.07.2020r. - ogłoszenie listy kandydatów dopuszczonych lub niedopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej
13.07.2020r. – 16.07.2020r. - terminy rozmów kwalifikacyjnych.
26.07.2020r. - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia w oparciu o listę rankingową
27.07.2020r. – 31.07.2020r. - dostarczenie oryginałów dokumentów do Akademii Pedagogiki Specjalnej.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kadydaci posiadający dyplom ukończenia studiów magisterskich którzy uzyskali zgodę na sprawowanie opieki naukowej nad przgotowaniem rozprawy doktorskiej. W procesie rekrutacji punkty będą przyznawane za: średnią ocen ze studiów, ocenę autorskiego projektu badawczego, osiągnięcia naukowe, rozmowę kwalifikacyjną.

Zasady przyznawania punktów:

 1. średnia ocen: nie więcej niz 4 punkty wg zasdy:
  2,01-3,00 - 1 pkt
  3,01-4,00 - 2 pkt
  4,01-4,50 - 3 pkt
  4,51-5,00 - 4 pkt
 2. ocena autorskiego projektu badawczego wg kryteriów:
  a) poziom naukowy projektu i jego poprawności metodologicznej –nie więcej niż 18 pkt;
  b) ocena nowatorstwa projektu –nie więcej niż 8pkt;
  c) wpływ realizacji projektu na rozwój dyscypliny naukowej - nie więcej niż 5pkt;
  d) ocena możliwości realizacji projektu według wskazanych założeń –nie więcej niż 5 pkt;
  -przy czym łączna liczba punktów przyznanych za ocenę autorskiego projektu badawczego nie może być większa niż 36
 3. osiągnięcia naukowe według następujących kryteriów:
  a) artykuły  opublikowane  lub  przyjęte  do  druku  w  czasopismach  recenzowanych, umieszczonych na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przy indeksie powyżej 100 punktów po 3 punkty za każdy, przy indeksie poniżej 100 punktów po 2 punkt za każdy, przy czym łącznie nie więcej niż 6 pkt, 
  b) monografie (3 pkt) lub redakcja monografii (2 pkt) (wliczając  rozdziały w monografiach za 200-300 punktów), przy czym łącznie nie więcej niż 6 pkt,
  c) nagrody  zdobyte  na  ogólnopolskich  lub  międzynarodowych  konferencjach studenckich  towarzystw  naukowych  lub  innych  towarzystw  naukowych,  nagrody rektora dla najlepszych studentów i absolwentów, nagrody ministra –po 1 pkt, przy czym łącznie nie więcej niż 3 pkt, 
  d) kierowanie  projektami  badawczymi  finansowanymi  ze  środków  uczelni macierzystych lub zewnętrznych (min. takich jak: NCN, NCBiR, MNiSW) lub bycie wykonawcą  projektów  badawczych  finansowanych  ze  środków  uczelni macierzystych lub zewnętrznych –za  kierowanie  po3 pkt, za  wykonanie  po 1 pkt,-przy czym łącznie nie więcej niż 6 pkt,
  e) aktywny  (poster,  wystąpienie) udział  w  konferencjach  naukowych potwierdzony certyfikatem lub innym dokumentem potwierdzającym udział –nie więcej niż 3 pkt, –przy czym łączna liczba punktów przyznanych za osiągnięcia naukowe nie może być większa niż 24 pkt.
 4. rozmowa kwalifikacyjna, zakres rozmowy obejmować  będzie  dotychczasowe  doświadczenia  naukowo-badawcze  kandydata,  prezentację  przez  kandydata  złożonego  w  toku  rekrutacji projektu badawczego, dyskusję na temat projektu badawczego (jego założeń oraz realizacji) oraz planów naukowych–nie więcej niż 12 pkt, przy czym uzyskanie  co najmniej 6 pkt stanowi ocenę pozytywną. Część rozmowy kwalifikacyjnej dotycząca streszczenia projektu prowadzona będzie w  języku  angielskim,  równocześnie  będzie  ona  więc  stanowić  formę  egzaminu kompetencji  językowych  kandydatów  na  studia –nie więcej niż 4 pkt, przy czym uzyskanie co najmniej 2 pkt stanowi ocenę pozytywną-przy czym łączna liczba punktów przyznanych za wynik rozmowy kwalifikacyjnej nie może być  większa niż  16.  Pozytywny  wynik  rozmowy  kwalifikacyjnej oznacza  uzyskanie ocen pozytywnych z obu części rozmowy.

Łączna liczba punktów rekrutacyjnych przyznanych w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może być większa niż 80.
Przy równoważnej ilości  punktów rekrutacyjnych, o  wyborze  kandydata decydować  będzie  w  pierwszej kolejności wyżej oceniony projekt badawczy, a następnie wyżej oceniane publikacje, a następnie decyzja Kierownika Szkoły Doktorskiej

Programmes and registration phases

No. Studies Phase 1
1 Doctoral School from: 08.06.2021 11:00
to: 30.06.2021 23:59
pages
Pages: 1
page length
Page length: 10, 25, 50, 100, 200