Akademia Pedagogiki Specjalnej / Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów

Terapia Pedagogiczna z elementami systemu Marii Montessori

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 1,5 roku

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2012-01-16 12:00:00 do 2012-10-08 12:00:00

Limit miejsc

26

Język wykładowy

polski

Opis

Uprawnienia studiów podyplomowych:  

Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu terapii pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z dnia 27 marca 2009 r. Nr 50, Poz.400) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 2 grudnia 2010 r. Nr 228, Poz. 1487).

Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do prowadzenia (zgodnie Dz.U. z dnia 2 grudnia 2010 r. Nr 228, Poz. 1487):

  • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym (§ 6 ust.1, pkt.4, § 6 ust.2, pkt.1);
  • prowadzenia badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych (§ 29, ust.1);
  • minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zburzeniom zachowania (§ 29, ust.2);
  • terapii indywidualnej i grupowej (§ 29, ust.3), porad i konsultacji (§ 6 ust.1, pkt.6, § 6 ust.2, pkt.2) oraz warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli (§ 6 ust.4);
  • działań wspierających rozwój ucznia (§ 22, ust.1, pkt.5) i jego mocnych stron (§ 29, ust.1);
    a także zajęć rozwijających uzdolnienia (§ 6, ust.1, pkt.2).

Charakterystyka studiów podyplomowych:

Oferujemy: 410 godzin:  wykładów, ćwiczeń, warsztatów; hospitacje placówek (zajmujących się udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej i placówek montessoriańskich), w tym praktyka z zakresu terapii pedagogicznej. Studia nadają kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej.W ramach studiów przewidziany jest blok zajęć dotyczący diagnozy i terapii z dziećmi  z trudnościami w nauce czytania, pisania i matematyki, zaburzeń w rozwoju ruchowym oraz pracy z rodziną i socjoterapii. Zakres ten poszerzono o dodatkowe kompetencje z zakresu pedagogiki M. Montessori, które spójnie łączą się z terapią pedagogiczną i poszerzają umiejętności warsztatowe nauczyciela-terapeuty.

Absolwenci uzyskają kwalifikacje i kompetencje w zakresie profilaktyki, diagnostyki pedagogicznej, konstruowania programów edukacyjnych i terapeutycznych, prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej.

Kierownik studiów podyplomowych:           dr Ewa Lewandowska 

e-mail: ewalew@aps.edu.pl

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry

Planowany termin uruchomienia studiów:  edycja nr 7 – luty 2013r - niedługo pojawi się możliwość rejestrowania się w IRK na edycję 7, proszę śledzić stronę.

Wykładowcy: 

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z zakresu terapii pedagogicznej: wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników z doświadczeniem w prowadzeniu terapii z wiodących ośrodków naukowych i dydaktycznych min. UMCS w Lublinie, APS w Warszawie, Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Polskiego Stowarzyszenia Montessori.

Warunki ukończenia studiów:

Uzyskanie zaliczeń oraz napisanie pracy dyplomowej o charakterze projektu i jej obrona.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej.

 

Plan studiow podyplomowych:

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Semestr
I

Semestr
 II
 

Semestr
III

Forma zaliczenia

wykł.

ćw.

wykł.

ćw.

wykł.

ćw.

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Z ZAKRESU TERAPII PEDAGOGICZNEJ

1.

Pedagogika wieku dziecięcego

10

 

 

 

 

 

E

2.

Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

10

 

 

 

 

 

E

3.

Wybrane aspekty psychologii rozwoju człowieka i psycholingwistyki

10

 

 

 

 

 

E

4.

Neuropsychologia kliniczna dziecka

 

 

10

10

 

 

E

5.

Nowoczesne metody terapii pedagogicznej

 

 

10

 

 

 

Z

6.

Podstawy pedagogiki M. Montessori

 

5

 

 

 

 

Z

PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU DIAGNOZY I TERAPII

Diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu

7.

Diagnoza dziecka z trudnościami w czytaniu i pisaniu

 

 

15

 

 

 

E

8.

Metody pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu
i pisaniu

 

 

 

20

 

 

E

9.

Metodyka pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu
i pisaniu

 

 

 

5

 

10

E

10.

Rozwijanie umiejętności w zakresie czytania i pisania
z wykorzystaniem syst. M. Montessori

 

 

 

20

 

 

Zo

11.

Rozwój języka i mowy dziecka – wspieranie terapii specjalistycznej

 

 

 

5

 

 

Zo

Diagnoza i terapia trudności w uczeniu się matematyki

12.

Diagnoza dziecka z trudnościami w uczeniu się matematyki

10

 

5

 

 

 

E

13.

Metodyka pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się matematyki

 

 

 

20

 

20

E

14.

Rozwijanie umiejętności matematycznych z wykorzystaniem syst. M. Montessori

 

 

 

 

 

20

Zo

Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju ruchowego

15.

Diagnoza dziecka z zaburzeniami rozwoju ruchowego

 

 

 

5

 

 

Zo

16.

Metoda Dobrego Startu

 

15

 

 

 

 

Z

17.

Metoda ruchu rozwijającego V. Sherborne

 

 

 

15

 

 

Z

18.

Metodyka kształcenia multisensorycznego w systemie M. Montessori

 

15

 

 

 

 

Zo

19.

Podstawy terapii integracji sensorycznej

 

 

 

 

 

10

Z

Warszataty pracy z dzieckiem, rodziną i szkołą

20.

Diagnostyka środowiska i współpraca z rodzicami

 

 

 

 

 

15

Zo

21.

Warsztaty umiejętności wychowawczych nauczyciela - terapeuty

 

20

 

 

 

 

Z

22.

Warsztaty terapii zaburzeń emocjonalnych i społecznych

 

 

 

10

 

10

Zo

23.

Wspieranie rozwoju uzdolnień

 

 

 

 

 

10

Zo

PRZEDMIOTY DOPEŁNIAJĄCE WARSZTAT NAUCZYCIELA - TERAPEUTY

24.

Konstruowanie indywidualnych programów terapii dziecka

 

 

 

10

 

10

E

25.

Seminarium dyplomowe – realizowne w dwóch grupach

 

 

 

5

 

15

Z

26.

Praktyka z terapii pedagogicznej

realizowana od II semestru - 60 godzin

Z

27.

Hospitacje w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i placówkach montressoriańskich

realizowane w II i III semestrze

 Łącznie: 410 godzin.