Akademia Pedagogiki Specjalnej / Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów

Terapia Pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 1,5 roku

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2013-04-10 12:00:00 do 2013-11-19

Limit miejsc

25

Język wykładowy

polski

Opis

 

Charakterystyka kwalifikacji:

Studia dają pełne kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowisku:

1. nauczyciela zajęć specjalistycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz

2. nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne w przedszkolu, szkole podstawowej i placówce (nauczyciel – specjalista terapii pedagogicznej), a w szczególności do prowadzenia:

- zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

- zajęć wspomagających wychowawczą funkcję rodziny, zapobiegających zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierających ich rozwój,

- zajęć warsztatowych dla rodziców i nauczycieli doskonalących umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych

- zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 2 marca 2009 r. § 2.1. (w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli …) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dnia 17 kwietnia 2012 roku zmieniające  rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczyciel niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

 

Kierownik studiów podyplomowych: edycji nr 6 - dr Izabella Kucharczyk    e-mail: izabella.kucharczyk@gmail.com

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry     (01.10.2013– 31.03.2015)

Planowany termin uruchomienia studiów: edycja nr 6 - październik 2013r, I zjazd 11-12-13.10.2013r - mamy jeszcze kilka wolnych miejsc, osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i składanie dokumentów osobiście albo pocztą.

Warunki studiowania: Zajęcia odbywać się będą w trakcie trzydniowych zjazdów (piątek od godz. 15.00-sobota-niedziela) organizowanych raz lub dwa razy w miesiącu.

Wykładowcy: Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz specjaliści wiodących ośrodków spoza Akademii.

Praktyki:

  1. Planowane są hospitacje w placówkach prowadzących zajęcia specjalistyczne w niewielkich grupach (5 godz.).
  2. Praktyki indywidualne (60 godz.) odbywać się będą w placówkach (szkoła i poradnia psychologiczno-pedagogiczna) prowadzących działalność z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej oraz wczesnego wspomagania rozwoju. Istnieje możliwość odbycia praktyki w miejscu zamieszkania.
  3. W ramach pracy dyplomowej przewiduje się przeprowadzenie i opisanie diagnozy dziecka z grupy ryzyka lub ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego.

Plan studiów:

Pełna nazwa przedmiotu

Forma zaliczenia

Liczba punktów ECTS

Forma zajęć i liczba godzin

Sem. I

Sem. II

Sem. III

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

Podstawy teoretyczno-metodyczne terapii pedagogicznej

ZO

2

10

 

 

 

 

 

Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

ZAL

1

 

 

 

 

5

 

Neuropsychologiczne aspekty funkcjonowania ucznia ze SPED

EGZ

5

15

 

 

 

 

 

Logopedyczne aspekty trudności szkolnych

EGZ

5

 

 

15

 

 

 

Metodyka nauczania czytania i pisania

EGZ

5

 

20

 

 

 

 

Metodyka nauczania matematyki na I i II etapie

EGZ

5

20

 

 

 

 

 

Diagnoza i wspomaganie rozwoju poznawczego dziecka w wieku przedszkolnym

ZO

3

 

 

 

 

10

5

Etiopatogeneza i mechanizmy dysleksji

EGZ

4

15

 

 

 

 

 

Diagnoza ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

EGZ

7

 

15

 

15

 

 

Metody pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki

EGZ

5

5

15

 

 

 

 

Metody pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

EGZ

5

 

 

 

20

 

 

Konstruowanie planu działań wspierających (PDW)

EGZ

2

 

 

 

 

 

10

Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej

ZO

5

 

 

5

15

 

 

Hospitacje zajęć korekcyjno - kompensacyjnych

ZAL

1

 

 

 

5

 

 

Diagnoza specyficznych trudności w praktyce poradni psychologiczno pedagogicznej (PP-P)

EGZ

4

 

 

 

 

5

10

Diagnoza i terapia dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

EGZ

9

 

10

 

20

 

20

Praktyka asystencka (10-szkoła, 10- poradnia)

ZAL

4

 

20

 

 

 

 

Praktyka asystencko-pedagogiczna (10-szkoła, 10- poradnia)

ZAL

4

 

 

 

20

 

 

Praktyka pedagogiczna  (10-szkoła, 10- poradnia)

ZAL

4

 

 

 

 

 

20

Seminarium, egzamin dyplomowy

EGZ

10

5

 

 

10

 

20

w semestrze:

 

 

70

80

20

105

20

85

RAZEM

 

 

150

125

105

ŁĄCZNIE Z PRAKTYKAMI

 

90

380